Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie extinderea retelei de canalizare , reabilitarea conductei de refulare pana la statia de epurare Constanta Sud


Anunt de participare numarul 80269/17.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN IUTU, Tel.0241730788, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie extinderea retelei de canalizare , reabilitarea conductei de refulare pana la statia de epurare Constanta Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cumpana Judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE SI EXECUTIE
Extinderea retelei de canalizare , reabilitarea conductei de refulare pana la statia de epurare Constanta Sud si rezolvarea problemelor legate de apele uzate in Comuna Cumpana, judetul Constanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea retelei de canalizare cu 23 km;
Constructia a 2 statii de pompare ape uzate;
inlocuirea unei portiuni de 1, 6 km conducta refulare din azbociment
Valoarea estimata fara TVA: 15, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 50.000RONGarantia de buna executie 10%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri prin Mecanismul Economic Europeansi bugetul local , conform cererii de finantare aprobate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea;
-Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara) valabile la data desfasurarii licitatiei.
-Certificat de inregistrare;
-Certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca ofertantul poate presta lucrarile si serviciile solicitate;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181/OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilant contabil pe ultimii trei ani vizat de DFP . Ani de referinta 2006 , 2007 si 2008
-Informatii generale despre ofertant conform formularului din documentatie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani a ofertantului va fi de minim 37 milioane RONechivalenta lei/euro la data 10 iunie 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista privind principalele contracte similare realizate in ultimii 5 ani (2003 - 2008)avand ca obiect executia de lucrari specifice (retele de apa si canalizare) proiectare, executie
-Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii , capacitatile tehnice ce vor fi folosite in executia lucrarilor
-prezentareaa minimum 3 (trei) , ,Formulare de experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul va prezenta cel putin un contract a carui valoare sa fie de minimum 4, 5 milioane RON echivalenta lei/euro la data 10 iunie 2009
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5204
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2009 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2009 11:00
Locul: Sala de Sedinte Primaria Cumpana Soseaua Constantei nr. 132
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale operatorilor economici alti invitati oficiali
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): , , MECANISMUL FINANCIAR SEE (Spatiul Economic European) Sectorului prioritar nr.1: Protectia mediuluiCod proiect FMO RO0026
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala: Strada Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 0241616003, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC PRIMARIA CUMPANA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr.132, Comuna Cumpana Judetul Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2009 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer