Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie inclusiv asistenta tehnica si alimentare cu energie electricapentru proiectul?Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare


Anunt de participare numarul 110782/03.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala:  COMUNA SUICI, Localitatea:  suici, Cod postal:  117725, Romania, Punct(e) de contact:  ELENA POPESCU, Tel. 0748125967, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0248545155, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie inclusiv asistenta tehnica si alimentare cu energie electricapentru proiectul?Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuricomunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolarin comuna Suici, judetul Arges?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA SUICI
JUDETUL ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie inclusiv alimentarea cu energie electrica si asistenta tehnica pentru proiectul Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuricomunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar si dotare camin cultural in comuna Suici, judetul Arges?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SE VA EXECUTA PROIECTAREA TEHNICA SI EXECUTIA LUCRARILOR STABILITE IN ANEXA IN CAIETUL DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 9, 777, 512RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE 100.000 LEI.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE ESTE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat prin FEADR, MASURA 3.2.2 in baza Contractului de finantare nr. C 322010930300068/02.06.2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere pentru depunerea unei oferte comune (art.44 alin.1 si 2 din OUG 34/2006). Daca subcontracteaza vor arata partile subcontractante si potentiali subcontractori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente prezentate de ofertant conform documentatiei de licitatie
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, impozitelor si taxelor locale si a asigurarilor sociale de stat.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau institutii similare pt. ofertantii straini, emis cu cel putin 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului si este autorizata potrivit Legii 359/2004 pentru efectuarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei indiferent pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini.
Cazierul fiscal al intreprinderii
Informatii generale Anexa 11
Declaratie IMM pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM confom Legii 346/2004
Atestat ANRE pentru proiectare si executie lucrari in retele electrice de joasa si medie tensiune
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii trei ani. In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, formularul solicitat va fi prezentat atat de fiecare asociat in parte.2. Copii dupa bilanturile contabile, inclusiv contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), bilanturi contabile cu confirmare de depunere la Directia Generala a Finantelor Publice . In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, bilanturile contabile si/sau declaratiile vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) de cel putin 19.300.000 lei, (cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant).
Angajament sustinator financiar Anexa 19
Asigurare priv.riscul profesional pt. partea de proiectare de cel putin valoarea ofertata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani pentru servicii si 5 ani pentru lucrari;
Copii dupa contractele prezentate ca similare solicitate in documentatia de licitatie;
Copii dupa procesele verbale de predare primire a documentatiilor de proiectare si receptie la terminarea lucrarilor conform documentatiei de licitatie;Ofertantul va asigura (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) acele echipamente, utilaje, mijloace fixe si a altor dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii conform documentatiei de licitatie;CV-urile persoanelor responsabile ? experti cheie; Diploma de absolvire a studiilor superioare pentru expertii cheie.
Declaratie privind partile care sunt indeplinite de subcontractanti.
Acord de asociere
Ofertantul va face dovada implementarii si mentinerii unui sistem al calitatii in domeniul activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele ISO 9001 / 2001 sau echivalente ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e). In ultimii 5 ani pentru lucrari si in ultimii 3 ani pentru servicii, ofertantii (individuali sau societati mixte/consortii/asocieri) au realizat cel putin: - contracte de executie lucrari de canalizare, cu statie de epurare, a caror valoare insumata sa fie de minim 4.900.000 lei. Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1 (unul).
-contract de executie lucrari de modernizare drum a carui valoare sa fie de minim 2.300.000 lei .Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de alimentare cu apa a carui valoare sa fie de minim 1.250.000 lei . Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de constructii civilecarui valoare sa fie de minim 900.000 lei.
Angajament de participare -Anexa 35
Declaratie subcontractanti Anexa 18
Acord de asociere
Certifica ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Angajament sustinator tehnic Anexa 20
Declaratie efectiv mediu personal
Declaratie resurse umane
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2010 09:00
Locul: Primaria comunei Suici
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, expertii externi cooptati, reprezentantii UCVAP, reprezentantii APDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin FEADR, MASURA 3.2.2 in baza Contractului de finantare nr. 322010930300068/02.06.2010
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos, nr.6, Sector 3 , ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Pitesti
Adresa postala:  strada Victoriei nr.22, Pitesti, jud. Arges, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110016, Romania, Tel. 0248.219.374, Email:  [email protected], Fax:  0248.223.828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Suici
Adresa postala:  comuna Suici, Localitatea:  Suici, Cod postal:  117725, Romania, Tel. 0248545155
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2010 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer