Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie ?Inlocuire conducta titei Ø 14 ¾? Cartojani-Ploiesti in zona Statie Cartojani, loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu, pe o lungime de cca. 450 m si zona C.A.P. Crevedia pe o lungime de cca. 1500 m?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145735/12.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Alina Minzicu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie ?Inlocuire conducta titei Ø 14 ¾? Cartojani-Ploiesti in zona Statie Cartojani, loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu, pe o lungime de cca. 450 m si zona C.A.P. Crevedia pe o lungime de cca. 1500 m?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Puncte de lucru ale SC CONPET SA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie pentru ?Inlocuire conducta titei Ø 14 ¾? Cartojani-Ploiesti in zona Statie Cartojani, loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu, pe o lungime de cca. 450 m si zona C.A.P. Crevedia pe o lungime de cca. 1500 m?. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 2.035.000 lei, din care: valoarea pentru proiectare: 44.000 lei, din care 4.000 lei cheltuieli diverse si neprevazute (10%), precum si valoarea pe executie: 1.991.000 lei, din care 181.000 lei cheltuieli diverse si neprevazute (10%).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cerintelor Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 035, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
200 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 37.000 lei; Valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire: a.prin virament bancar (OP), in contul Conpet (RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, BCR Ploiesti), al sumei solicitate;b.prin instrument de garantare emis de catre o societ.bancara sau de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea SC CONPET SA Ploiesti, elaborat conf.model din ?Formulare?, in cuantumul si pt.per.de valabilit.solicit.In mod obligatoriu, instrum.de garantare va mentiona clar ca, in cazul in care ofertantul a formulat o contestatie ce i-a fost respinsa de CNSC, a.c. CONPET are dreptul sa retina din garantia de particip., iar soc.bancara/de asig.va elibera catre a.c. CONPET suma stab.in conf.cu art.278 ind.1 din OUG 34/2006, in rap.cu val.est.a contractului: 5.629, 99 lei.Doc.care confirma plata gar.de part.va fi anexat plicului ext.In cazul neprez.dovezii constit.garantiei de part., pana cel mai tarziu la data si ora stab.pt.desch.ofertelor conf.86 alin.(6)din HG 925/2006, oferta va fi respinsa, potrivit prev.art.33 alin (3) lit. b) din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul benef.de reducerea privind gar.de part.prev.de Legea nr. 346/2004 privind IMM, are oblig.de a anexa plicului ext.declaratia si doc.prev.de aceasta Lege. Ofertantii asoc.trebuie sa aiba fiecare calit.de IMM asa cum se prev.in Legea 346/2004, pentru a benef.de reducerea privind cuantumul gar.de participare.Echiv leu/euro se realizeaza la cursul oficial stabilit de BNR din dataanterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin instrument de garantare in conditiile prevazute in HG nr. 925/2006 conform art. 90 alin. (1) sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90 alin. (3) modificat prin HG 1045/19.10.2011.Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea.Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 2 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006. Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 3 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prexenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 3: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, care sa ateste lipsa obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In acest ultim caz, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata. In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor. Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Ofertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Ofertanul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 6: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006 - Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul CONPET sunt: ing. Liviu Ilasi-Director General; ing. Narcis Stoica ? Dir.gen.adj., ec. Sanda Toader ? Director Financiar; dr. ing. Ionescu Gheorghe ? Dir Mentenanta, ing Crisan Vasile-Presedinte Comisie de Evaluare, ing. Catalin Ionescu, tehn Vasile Bobocea, cs.jr Cornel Banica, Exp. A.P. Alina Minzicu ? membrii comisia de evaluare, ec. Adrian Ivan, ing. Gheorghe samoila, ing. Voinea Ingrid, cs.jr. Tache Octavian, Exp. A.P. Ioana Radu ?membrii de rezerva comisia de evaluare.
Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana. Ofertantul are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta, pentru conformitate documentul original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest formular in copie simpla, la solicitarea autoritatii contractante transmisa inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofeetantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani de minimum 3.700.000 lei
Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul nr.7 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare? si bilanturile contabile 31.12.2011 si 31.12.2012 sau orice alte documente considerate edificatoare. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant la 31.12.2011 si 31.12.2012 sau orice alte documente edificatoare. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata. Pentru conversia in RON aferenta situatiilor financiare intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul nr.7 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare? si bilanturile contabile 31.12.2011 si 31.12.2012 sau orice alte documente considerate edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de indeplinirea contractului. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, angajat al ofertantului sau cu contract de colaborare sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, din care, in mod obligatoriu, vor face parte, cel putin: - personal autorizat sa realizeze lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
- cel putin un responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniu;
- inspector protectia muncii ? decizia de numire;
-personal atestat ANRE pentru instalatii electrice tip C1A si C2A;
- personal atestat INSEMEX Petrosani pentru proiectare si executie de lucrari in conditii de atmosfera potential exploziva conform Legii nr. 319/2006, Normele Metodologice de aplicare si Ordonanta nr. 1636/392/25.04.2007;
- responsabil tehnic cu executia; sef departament de management/control al calitatii, sef de santier, personal municitor calificat si autorizat sa execute lucrari de specialitate (sudura, lucrari electrice, verificari suduri, verificari izolatie exterioara, operator utilaje, instalatii de ridicat)
Ofertantul va prezenta CV-urile personalului de conducere si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului si copii ale autorizarilor personalului. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Echipamentele minime obligatorii pentru indeplinirea contractului sunt tehnica de calcul (soft specializat pt proiectare si echipament specific pentru ridicari topografice), sistem de coordonate STEREO 70 necesar pentru intocmirea documentatiilor, reglementat la nivel national prin Ord. MAI ? Agentia Nationala de Cadastru si publicitate imobiliara nr. 634/13.10.2006, modificat prin Ord 134/26.03.2009 si Ord. 415/16.09.2009, programe necesare pentru elaborarea si editarea documentatiei tehnice, trailer, autocamion, excavator/excavator ritativ cu cupa, buldoexcavator, buldozer, lansatoare pentru conducte, macara/ macara cu senile, agregat/ grup electrogen sudura ? sudura automata, laborator pentru verificarea calitatii sudurilor, laborator pentru verificarea calitatii izolatiei, laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor electrice. In cazul executarii unor lucrari specifice (foraj orizontal pentru subtraversari, structuri de rezisyenta, etc.) sunt necesare: Instalatie foraj, instalatie de foraj orizontal/dirijat, laboratoare pentru incercari mecanice. Pentru echipamentele inchiriate, ofertantul are obligatia de a prezenta copia contractului de colaborare/inchiriere sauun angajament.Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10 Anexa 1 si Anexa 2 la Formularul nr. 10 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10 Anexa 1 si Anexa 2 la Formularul nr. 10 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Declaratie si lista privind subcontractantii
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului si specimen de semnatura (sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat).In cazul in care ofertantul nu va subcontracta parti din contractul de achizitie publica, are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9, in care va preciza faptul ca nu are subcontractanti pentru executia lucrarilor. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului si specimen de semnatura (sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat).
IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor si executarea lucrarilor similare.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 completate si Anexa 2 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor si executarea lucrarilor similare
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in executarea, in ultimii 5 ani, de lucrari cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza, prin prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 905.000 lei. Vor fi acceptate si documente care vor certifica executarea partiala a lucrarilor cu conditia ca valoarea acestora sa corespunda valorii minime impuse. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea lucrarilor similare. Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 completate si Anexa 2 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea lucrarilor similare.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 completate si Anexa 2 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executarea lucrarilor similare
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea, in ultimii 3 ani, de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza, prin prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 20.000 lei.Vor fi acceptate si documente care vor certifica prestarea partiala a serviciilor cu conditia ca valoarea acestora sa corespunda valorii minime impuse. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor similare.Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor similare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor similare.
Certificat ISO 9001:2008 pentru certificarea sistemului de management al calitatiiCertificat ISO 14001:2005 pentru certificarea sistemului de management al mediuluiOfertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate.
Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 14001:2005, sau echivalent, emis de organisme acreditate
Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate.
Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 14001:2005, sau echivalent, emis de organisme acreditate
Certificatele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2013 11:00
Locul: Sediul II Administratuiv, str. Rezervoarelor, nr. 8, Ploiesti, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul 26, ?Declaratie privind vizitarea amplasamentului?, prevazut in Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? Formularul va fi vizat de reprezentantii societatii in teritoriu.2. Conform HG 801/2011, documentele de atribuire se incarca in SEAP cu semnatura electronica. Astfel, pentru a preintampina eventualele dificultati in deschiderea acesteia, avem rugamintea sa accesati site-ul: www.certsign.ro Resurse/download/shell SAFE Verify: si sa instalati verifierx64(exe) sau verifierx86(exe). In functie de sistemul de operare al PC-ului dvs, cu acest program instalat, veti putea vizualiza documentatia electronic.3. Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul 27, prevazut in Sectiunea IV Anexa Formulare?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Avizare al SC CONPET SA
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 0244401360, Fax: +40 0244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2013 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer