Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari - Modernizare Sala Sporturilor Transilvania Sibiu


Anunt de participare numarul 51625/07.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: TUDORIOAN DOMNARIU, Tel.0269-217733-127 sau 130, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0269-218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari - Modernizare Sala Sporturilor Transilvania Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu, str. O. Goga Nr. 1, Sibiu, Jud. Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari - Modernizare Sala Sporturilor Transilvania Sibiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
45331210-1-Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.1)
74840000-9-Servicii de proiectare specializata (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc contract Proiectare si executie lucrari - Modernizare Sala Sporturilor Transilvania Sibiu in valoare de 2.815.156 RON
Valoarea estimata fara TVA: 2, 815, 156RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
35 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare de 50.000 RON, se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara sau ordin de plata in contul autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociati, contractanti, subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181:
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Localeal unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate), in copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor depuse pentru participare la procedura de achizitie publica.
- Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Autorizatie de functionare / altele echivalente
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil la 31.12.2007;
- fisa de informatii generale ( se va completa formularul nr.3 din sectiunea Formulare);
- cifra de afaceri medie anuala : min 8.000.000RON pe ultimii 3ani (2005, 2006, 2007)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor prestatii si beneficiari in ultimii 5 ani conform Formular 4din Sectiunea Formulare
- Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotitata de certificari de buna executie pentru cele mai importatnte lucrari care vor contine valori, perioada si locul de executie a lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari/formular 5 experienta similara
Minim 2 lucrari in valoare de 2.000.000 lei(f.TVA)/lucrare(proiectare si executie)
-Pentru lucrarile similare sa se prezinte recomandare de la beneficiari , pentru proiecte si lucrari similare de sali polivalente, respecriv recomandari de laAgentia Nationala de Sport Bucuresti/Autoritati publice locale- Certificari de buna executie valori, pentru cel putin 3 lucrari , continand : valori, perioada si locul executiei, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale- Informatii despre personalul de specialitate: in special pentru asigurarea controlului calitatii, conform Formular 6din Sectiunea Formulare--Studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere , precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;minim cate o persoana cu studii superioarecu calificarea)in constructii(proiectare si executie lucrari)
b)in instalatii(HVAC, sanitare, electrice,
ventilatie, curenti slabi )--Declaratia referitoare la efectivele medii anuale-Lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice conf.Formular 10
- Certificate de conformitate : -ISO 9001 , -ISO 14001:2005 Management demediu, -OHSAS 18001:2004-Sistem demanagement al sanatatii sisecuritatii ocupationale
-Autorizatie ANRE Gaze
-Autorizatie ISCIR
-Certificare ARACO
-Certificare ANS
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
65%
Descriere:
2.
termen de executie
25%
Descriere:
3.
program de calitate si graficul de probe si incercari
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2008 12:00
Locul: la sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, imputerniciti si/sau reprezentanti ai ofertantilor, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41., Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Sibiu- Compartimentul Contencios-Juridic
Adresa postala: str. Gh. Magheru nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel.0269/217733, Fax: 0269/218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2008 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer