Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari pentru " CONSTRUIRE AQUAPARC THERME HERCULI "


Anunt de participare numarul 131307/27.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BAILE HERCULANE(PRIMARIA BAILE HERCULANE)
Adresa postala:  STR.TRANDAFIRILOR, NR.60, BL.34, SC.D, AP.15, Localitatea:  Baile Herculane, Cod postal:  325200, Romania, Punct(e) de contact:  PETRE PERT, Tel. 0255-560439, Email:  [email protected], Fax:  0255-560321, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Autoritate Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucraripentru" CONSTRUIRE AQUAPARC THERME HERCULI "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Baile Herculane
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare PT+DE+DDE+CS + documentatii pentru avize si autorizatii, consultanta si urmarirea executiei din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor, a contractului de proiectare si executie lucraripentru??CONSTRUIRE AQUAPARC THERME HERCULI??
Lucrarile de construire pentru??CONSTRUIRE AQUAPARC THERME HERCULI?? se vor executa in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, a SF si respectiv cu PT aprobat de UAT Baile Herculane in maximum 16 luni calendaristice, de la primirea ordinului de incepere cu respectarea legislatiei in vigoare. Studiul de fezabilitate, ridicarile topo si studiile geo fac parte integranta din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212100-7 - Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie construire Aquaparc Therme Herculi.
Valoarea estimata fara TVA: 31, 188, 018RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 600000 leiGarantie de buna executie 5% din valoare contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
95% bugetul de stat5% buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 181 din OUG 34/2006;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69`1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Certificat de inregistrare fiscala emis de organele competente;
Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice sau echivalent;
Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale sau echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara;
Fisa inf. gen.; bilanturi contabile pentru anii 2008, 2009, 2010;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra menie de afaceri pe ultii 3 ani 35000000 lei; Scrisoare de confort (in original ), emisa de obanca, care sa demonstreze faptul ca ofertantul are lichiditati si/sau acces la linii de credit pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica in valoare ce demonstreaza ca ofertantul poate sustine investitia din surse proprii pentru o perioada de trei luni.Valoarea fondurilor disponibilie/accesibile este de 5.840.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Lista principalelor dotari tehnice necesare pentru executia lucrarilor.
Ofertantul va prezenta lista privind echipa propusa pentru indeplinirea contractului; Standardele de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001 sau echivalent; Standardele de protectia mediului - Certificat ISO 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
pentru proiectare minim o lucrare pentru Lucrari de constructii civile proiectate in ultimii 3 ani, proiecte ce au fost executate sau sunt in executie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de predare al proiectului
30%
Descriere: Termen de predare al PT+DDE+DE+CS+Avize CU
3.
Termen de finalizare
3%
Descriere: Termen de finalizare a executiei lucrarilor
4.
Perioada de garantie
2%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii
5.
Metodologia de executie
15%
Descriere: Metodologia de executie
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.12.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2011 13:00
Locul: UAT Baile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr. 10, Baile Herculane, Jud. Caras Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
in cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, preturi/punctaje egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare de la data luarii la cunostinta de catre constatator
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al UAT Baile Herculane
Adresa postala:  M Eminescu nr. 10, Localitatea:  Baile Herculane, Cod postal:  325200, Romania, Tel. 0255560439, Email:  [email protected], Fax:  0255560321
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2011 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer