Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri forestiere


Anunt de participare numarul 19376/17.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SASCHIZ (Primaria Saschiz)
Adresa postala: SASCHIZ, NR.159, JUD.MURES, Localitatea: Saschiz, Cod postal: 547510, Romania, Punct(e) de contact: IOSIF BARBULEA, Tel.0745638722, Email: [email protected], Fax: 0265711621
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri forestiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Saschiz, Judetul Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri forestiere
LOT I Elaborare PT, CS, DDE, verific. proiect, doc. obt. avize si autoriz., asistenta tehnicaLOT II Executia lucrarilor de modernizare drumuri forestiere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor depune oferte pentru intreg volumul de servicii si lucrari solicitat, nu se accepta oferte partiale
Valoarea estimata fara TVA: 3, 281, 902.17RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 35000RON;Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform procedurilor aplicate proiectelor finantate prin programe SAPARD;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In conformitate cu prevederile art. 44 din OUG nr. 34/2006Oferta asocierii declarata castigatoare determina legalizarea acordului de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Plata se va efectua in 3 transe, iar prima transa va fi de 35% din valoarea contractului
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006 insotita de certificate constatatoare in original pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorului economic, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, in original sau copie legalizata. Autorizatia de functionare /alte documente echivalente;Statut, contract de societate, acte aditionale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil auditat pe ultimii 3 ani financiari 2004, 2005, 2006, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 35000000 RON, scrisoare de confort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
scrisoare de confort emisa de catre o banca din Romania sau cu reprezentanta in Romania si prin care sa se asigure minim 35% din valoarea ofertata pentru intregul contract.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani pentru executia de lucrari, lista principalelor prestari de servicii pe ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare, declaratie privind utilajele
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experienta similara de minim 5000000 RON pentru lucrari si minim 165000RON pentru proiectare, minim 3 recomandari din partea altor beneficiari, vizate de ISC.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7/11.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: ordin de plata sau numerar
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2007 12:00
Locul: Consiliul Local Saschiz, Str. Principala nr. 159, Jud. Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observator CRPDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat printr-un program SAPARD Masura 3.5
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului se va efectua in data de 02.07.2007 incepand cu ora 11, 00 - locul de intalnire Sediul Consiliului Local Saschiz, Comuna Saschiz str. Principala nr. 159, Jud. Mures
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg. Mures
Adresa postala: Str. Justitiei, nr. 1 , Tg. Mures, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540235, Romania, Tel.0265/ 269363, Email: [email protected], Fax: 0265 / 269199, Adresa internet (URL): -
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 272 alin.1 coroborat cu alin. 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Saschiz
Adresa postala: Comuna Saschiz, Str. Principala nr. 159, Jud. Mures, Localitatea: Saschiz, Cod postal: 547510, Romania, Tel.0265/711621, Email: [email protected], Fax: 0265/711621
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2007 18:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer