Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua electrica a obiectivului: "Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita"


Anunt de participare (utilitati) numarul 149041/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: PARCULUI NR.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Punct(e) de contact: Baciu Adrian, Tel. +40 263214014, In atentia: Birou UIP, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua electrica a obiectivului: "Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cociu, Nimigea de Jos, Sintereag
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul include: Proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua electrica a obiectivului "Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita" respectiv: Racordare la reteaua electrica a rezervorului de inmagazinare 200 mc si Gospodaria de apa din Cociu; Racordare la reteaua electrica a rezervoarelor de inmagazinare 2 x 400 mc si Gospodaria de apa din Nimigea de Jos; Racordare la reteaua electrica a Rezervorului de inmagazinare 250 mc si Gospodaria de apa din Sintereag.Valoarea estimata totala a contractului de proiectare si executie a lucrarilor de racordare la reteaua electrica este de 847.114 LEI, la care se adauga TVA, din care:
-valoarea estimata alucrarii (proiectare si executie) este de 802.267 lei, la care se adauga TVA-valoarea estimata a cheltuielor ?Diverse si neprevazute? este de 44.847 lei (reprezentand 5, 59% din valoarea estimata a lucrarii), la care se adauga TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie privind racordarea la reteaua electrica a obiectivului "Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita", sunt prezentate in Caietul de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 847, 114RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 15.000 lei. GP constituita in valuta se va calcula la un curs comunicat de BNR anterior cu 7 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor. GP se constituie in conform cu preved art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplic a preved referitoare la atribuirea contr de achiz publica din OUG nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. Perioada de valabilit a GP: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilit a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (model orientativ Formular nr. 12) In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat in DA. In cazul depunerii unei contestatii de catre un ofertant iar contestatia este respinsa pe fond, i se va retine ofertantului din GP suma de 4.582, 26 lei, cf. art. 278^1.(1). lit. b ) din OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. (Model orientativ Formular nr.13)In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat in DA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri de Coeziune 76, 97% -Co-finantare nationala 23, 03%, din care: Buget de Stat 11, 77%;Bugetul Local 1, 81%;credit contractat de AC 9, 45%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : a) Declaratie privind eligibilitatea (completare Formular nr.1 )b) Cazier judiciar al operatorului economic2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut teremnul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire : a.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (completare Formular nr. 2 )b.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut teremnul limita de depunere a ofertelor sau echivalentc.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (sau echivalent) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul local, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut teremnul limita de depunere a ofertelor sau echivalentd. Persoanele juridice straine vor prezenta, orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare : Declaratie privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr. 3 )4. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (completare Formular nr. 4 )5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5 )Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Director general Sandru Ion, Director tehnic Molnar Iosif, Director productie Marinescu Marius, Director economic Neamtiu Adina, Director calitate Simionca Nicu, Consilier juridic Puica Liviu, Membri CA: Lang Cristian, Hasmasan Teodor, Muthi Adrian, Parasca Constantin, Rusu Elena, Timoce Grigore, Membri comisie evaluare: Chiffa Gabriela, Dohotar Carmen, Baciu Adrian, Nacu Mariana, Szocs Attila, Dorofteiu Ionela; Membri supleanti: Matesan Ileana, Apian SorinaNota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in prev. art. 180, art. 181 lit. a, c^1, d si art. 69^1 din OUG 34/2006. Subcontractantul are obligatia neincadrarii in prev. art. 69^1 din OUG 34/2006. Cerinta 1: Ofertantul sa aiba cuprins in obiectul de activitate exercitarea de fapte de comert aferente activitatilor obiectului contractului.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.a.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate principal/ secundar relevant pentru activitatile ce fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorb.Pentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: b.1. Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru activitatile ce fac obiectul contractului (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)b.2.Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in cursInainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent, original sau copie legalizata.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o va presta/executa fiecare.Cerinta 2: Ofertantii trebuie sa fie atestati de ANRDE sau echivalentul din tara de origine, pentru domeniul C1A si C2A - proiectare si executie - pentru linii electrice cu tensiuni nominale de 0, 4 kV-20 kV aeriene si subterane (sau pentru tensiuni mai mari) in conformitate cu ORDINUL Nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.Ofertantii vor prezenta in acest sens Atestat ANRDE pentru domeniul C1A si C2A - proiectare si executie - pentru linii electrice cu tensiuni nominale de 0, 4 kV-20 kV aeriene si subterane (sau pentru tensiuni mai mari), valabil la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in copie conform cu originalul.Ofertantii straini care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, pentru domeniul C1A si C2A - proiectare si executie - pentru linii electrice cu tensiuni nominale de 0, 4 kV-20 kV aeriene si subterane (sau pentru tensiuni mai mari. In acest sens persoane juridice/fizice straine vor prezenta atestatul in copie conform cu originalul, valabil la data termenului limita de depunere a ofertelor, insotit de traducerea acestuia in limba romana de catre un traducator autorizat.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent, original sau copie legalizata.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2011, 2012 si 2013) sa fie cel putin 800.000 lei. Documente relevante: Bilantul contabil sau extrase de bilant (inregistrat la organele competente) sau raport de audit sau orice alte documente echivalente. In cazul unei asocieri, aceste documente vor fi prezentate de fiecare asociat, cerinta privind capacitatea economica si financiara, va fi evaluata cumulativ.
Mentionam faptul ca, pentru anul 2013, ofertantii (romani/straini) care nu pot prezenta bilantul contabil vizat si inregistrat, pot prezenta orice alte documente din care sa reiasa indeplinireacerintei de calificare solicitata
Modalitatea de indeplinire
- Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 6 Informatii generale) - copie dupa Bilantul contabil sau extrase de bilant (inregistrat la organele competente) sau raport de audit sau orice alte documente echivalente Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: An Curs de schimb RON/EUR 2011- 4, 2391 2012-4, 4581 2013- 4, 4153 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu) IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pe baza declaratiei intocmite conform prevederilor Legii 346/2004. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii
Tert sustinator (daca este cazul)
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B , Formularul nr. 1, Formularul nr. 2 si Formularul nr. 5
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 7A
Formularul nr. 7B
Formularul nr. 1
Formularul nr. 2
Formularul nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa fi dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, cel putin un contract de lucrari si servicii similare cu o valoare de cel putin 400.000 lei, exclusiv TVA. Cerinta poate fi indeplinita si prin prezentarea unui contract de servicii similare prestat in ultimii 3 ani si a unui contract de lucrari similare executate in ultimii 5 ani, servicii si lucrari a caror valoare cumulata sa fie cel putin 400.000 lei, exclusiv TVA. Ofertantii vor prezenta pt dovedirea exp similare urmatoarele: - Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, si dupa caz Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, insotita/e de certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa riasa beneficiarul, obiectul contractului, valoarea, perioada de derulare (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor/prestarii serviciilor si faptul ca lucrarile/serviciile au fost executate in conf cu normele profesionale si ca au fost duse la bun sfarsit. Nota : In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, respectiv 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate / serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani / Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani si Anexa la Formularul nr. 8- Certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa riasa beneficiarul, obiectul contractului, valoarea, perioada de derulare (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale si ca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru conversia in RON, daca contractele prezentate ca experienta similara sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: An Curs de schimb RON/EUR 2011- 4, 2391 2012-4, 4581 2013- 4, 4153 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu)
Tert sustinator (daca este cazul)
Capac tehnica si/sau prof a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006.Daca ofert. isi demonstr capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 9A, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr.9B, Formularul nr. 1, Formularul nr. 2 si Formularul nr. 5
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 9AFormular nr. 9BFormularul nr. 1Formularul nr. 2
Formularul nr. 5
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire
Modalitatea de indeplinire
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi(completare Formular nr. 14). Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire (completare Formular nr. 5)
Cerinta nr. 1 Sistem de Management al Calitatii implementat: certificat eliberat de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii, in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, un sistem de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare.
Nota: Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Copii ale certificatelor emise de un organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii care atesta ca ofertantul are implementat, un sistem de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare.
Nota: Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza
Cerinta nr.2 - Sistem de management al mediului implementat: certificat eliberat de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu, in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, un sistem de management de mediu conform ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare.
Nota: Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu, in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent, valabile la data depunerii ofertei, indicata in Anuntul de participare Nota: Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 12:00
Locul: SC AQUABIS SA, str. Parcului nr. 1, loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, Romania, SALA DE SEDINTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Durata contractului prevazuta la cap. II.3 include si perioada de notificare a defectelor (Durata contractului este de 15 luni, din care proiectare 1 luna, executie 2 luni si perioada de notificare a defectelor 12 luni);Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. Pentru documentele exprimate in alte monede decat lei, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2014, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004. Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor. Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Parcului nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Tel. +40 263214014, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer