Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - proiectare si executie lucrari de sistematizare pe verticala / modernizare/ranforsare/reparatii curente la drumuri in comuna Miroslava


Anunt de participare numarul 87991/06.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIROSLAVA
Adresa postala: Loc. Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iasi, Localitatea: Valea Ursului, Cod postal: 707318, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BURCUTA, Tel.0741632596, Email: [email protected], Fax: 0232236860, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
proiectare si executie lucrari de sistematizare pe verticala / modernizare/ranforsare/reparatii curente la drumuri in comuna Miroslava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Miroslava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 900, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: primul contract subsecvent - 3150000 euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare si executie lucrari de sistematizare pe verticala, modernizare, ranforsare, reparatii curente a aproximativ 200 km drumuri din comuna Miroslava insumind circa 900000 mp
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
proiectare si executie lucrari de sistematizare pe verticala , modernizare, ranforsare, reparatii curente a aproximativ 200 km drumuri comunale , in primul contract subsecvent -lucrari de asfaltare a 8 straziinsumind cca. 84460 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 900, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.11.2009 pana la 15.11.2013
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare :62.000 euro , calculat la cursul de schimb din preziua anuntului de participare, garantia de buna executie :7% din valoarea primului contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea , declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exeigibile de plata a taxelor si impozitelor eliberate de catre: DGFP si Primaria locala, cazier fiscal, declaratie privind calitatea de participant, certificat constatator emis de Oficiiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani la 31.12. , declaratie pe propria raspundere privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani , asigurarea riscului de nerealizare a contractului , lichiditate generala , ofertantul are obligatia sa dovedeasca realizarea de profit la ultimul bilant (2008)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare de echivalentul in lei a 6212341 euro, lichiditate generala L>100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista cu lucrari executate in ultimii 5 ani, experienta similara- dovada ca in ultimii 5 ani a executat 3 lucrari similare, procese verbale de receptie si recomandari, declararie privind dotarile, utilajele, echipamentul tehnic, declaratie privind personalul de specialitate , CV- uri,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
valoarea a 3 lucrari similare executate in ultimii 5 ani :13000000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.01.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2009 10:00
Locul: primaria comunei Miroslava, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232.260600, Fax: 0232.217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
biroul juridic al primariei comunei Miroslava
Adresa postala: comuna Miroslava, Localitatea: Miroslava, Cod postal: 707305, Romania, Tel.0232.295680, Fax: 0232.236860
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2009 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer