Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI ,,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276


Anunt de participare numarul 143184/18.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: UAT MUNICIPIUL TULCEA, Tel. +40 0240511992, In atentia: Iacob Maria, Email: [email protected], Fax: +40 0240517736, Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI , ,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ObiectulContractului il reprezinta proiectarea si realizarealucrarilor de reconstructie ecologica in cadrul proiectului , ,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276,
Obiectivele investitiei sunt:
Obiectivul 1. Reconstructia ecologica a unor tipuri de habitate specifice ecosistemelor deltaice:
1.1. Extinderea suprafetei de luciu de apa;
1.2. Crearea unor zone de refugiu.
Obiectivul 2. Crearea si controlul regimului hidrologic al lacului Zaghen
2.1. Reabilitarea canalului de legatura Zaghen ? Dunare;
2.2. Modernizarea statiilor de pompare Zaghen si Dunare;
2.3. Reabilitarea digului si a contra-canalului perimetral al lacului Zaghen;
2.4. Captarea si directionarea apelor pluviale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252124-3 - Lucrari de dragare si de pompare (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45241300-1-Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
A. ACTIVITATI PRELIMINARE SI GENERALE
1.Studii si proiectare;
In cadrul acestei activitati Antreprenorul este responsabil de realizarea urmatoarelor:
a) Elaborarea Documentatiei tehnicepentru obtinerea avizelor, acordurilor, inclusiv a Autorizatiei de Construire in conformitatecu standardele si legislatia nationala in vigoare;
b) Verificarea tehnica de calitate a proiectuluii de verificatori tehnici atestati in conformitatecu standardele si legislatia nationala in vigoare;
c) Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu Ordinul 863/02.07.2008 "Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
d)Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie cat si in perioada de garantie a lucrarilor de constructie de catre proiectantul de specialitate2. Elaborarea Planului de securitate si sanatate in Munca in conformitatecu legislatia nationala in vigoare;
3. Elaborarea Planului de Management al Mediului
4. Elaborarea PlanuluideAdministrare a traficului;
5.Elaborarea Planului de Asigurare a Calitatii si a Planului de Control al Calitatii
6.Organizarea de santier si Lucrari temporarea7. Documentatia conforma cu executia
8. Manualepentruexploatare, intretineresi urmarirea comportari in timp a constructiei (investitiei)
9.Elaborarea Regulamentului de exploatarea a Lacului Zaghen, inclusiv toate anexele necesare, in conformitate cu legislatia nationala in vigoaresi obtinerea aprobarii acestuiaconform legislatiei nationale in vigoare
10. Instruirea personalului beneficiarului pentru operarea investitiei
11.Predarea investitiei, punerea in functiune, testarea, functionarea de proba si acceptarea si aprobarea Lucrarilor
B.CONSTRUIREA INVESTITIEI( REALIZAREA LUCRARILOR DE BAZA ORGANIZATE PE OBIECTE DE INVESTITIISI REMEDIEREA TUTUROR DEFECTIUNILOR)Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 53.378.388, 91 lei, (valoarea cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 10% aplicata la valoarea estimata a contractului. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 4.712.300, 43 lei fara TVA).
Valoarea estimata fara TVA: 53, 378, 388.91RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
32 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 500.000, 00 lei(pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM)Modul de constituire a garantiei pentru participare: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? FORMULARUL1.b)Ordin de plata in contul autoritatii contractante. Garantia de participare se va vira in contul RO56TREZ6415006XXX000145 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.c)Instrument de garantare emis de o societate de asigurariPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii in SEAP A Anuntului de participare.In cazul in care pe parcursul procedurii ofertantul a depus o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta i-a fost respinsa, autoritatea contractantaare dreptul de a retine suma de 11.826, 66lei din cuantumul garantiei de participare, conform art. 278ยน, alin. (1) din OUG 34 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantareemis de o societate de asigurari nu asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art.87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut la art 278^1 din OUG 34/2006 actualizat, oferta va fi respinsa in temeiul art. 33(3) lit. b din HG 925/2006 actualizata. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie a) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara , saub) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, sauc) plati succesive intr-un cont la dispozitia achizitorului, virament bancar In acest caz, contractantul are obligatiade a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR, bugetul de stat, bugetul localProiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu FORMULARUL 2? incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 2
Cerinta nr. 2 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL 3
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 3Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 in conformitate cu OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 ? completare FORMULARUL 42. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia financiara privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competentein domeniu.Ofertantul/candidatul care are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si nu prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor va fi exclus din procedura.Certificatele de atestare fiscala , se depunin oricare dintre formele:
- original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
In cazul in care ofertantul nu este in masura sa prezinte certificatele fiscale in original la deschiderea ofertelor, la o data ulterioara deschiderii ofertelor, la solicitarea comisiei, ofertantul le va prezenta in original pentru confruntare
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 si Certificatele de atestare fiscala
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 completat pentru punctele a), c) si d) respectiv ca nu se incadreaza in prevederile de la art. 181 lit.a), c^1 si d) OUG 34/2006Cerinta nr. 4Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a Certificatul de participare la licitatii cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificatul de participare la licitatie conform Ordin ANRMAP 314/2010 ? FORMULARUL 5(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 5 Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si comletarile ulterioareModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare ? FORMULARUL6
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 6
FORMULARUL 6 va fi prezentat si de subcontractanti (daca este cazul) Persoanele cu functie de decizie inorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica
Dr ing. Constantin Hogea- Primarul Municipiului Tulcea;
ing. Sacu Stere ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Iordache Marcel ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Blejan George - Aminstrator Public Municipiul Tulcea
Mihalca Bogdan -Arhitect sef
ec. Muhulet Alina- Director economicec Moise Marioara- Sef serviciu Buget Contabilitate
ing. Iacob Maria- Sef Serviciu Dezvoltare Investitii;
ing. Chesca Rodica- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
ing. Iosefides Ilie - Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
Sing. Buliga Elisaveta- Referent Specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Ecolog . Gafar Sabri- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
ec. Tunsu Mariana- Sef Birou Marketing, Achizitii, Licitatiiec. Barbu Oana- inspector - Birou Marketing, Achizitii, Licitatii
Paraschiv Luminita ?Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Jr. Ciobanu Anamaria- Birou Contencios Administrativ
Jr. Hristu Stanca- Birou Contencios Administrativ
Jr. Visoiu Daniela- Birou Contencios Administrativ
Popescu Narcis-Ovidiu -Sef Serviciu Gospodarie Comunala
Banescu Cristina- Inspector de specialitate- Serviciul Gospodarie Comunala
Verban Elena - Carmen Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Condrat Maria Referent I A ? Serviciul Gospodarie Comunala
SechilaOvidiu Cristian Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Vilcu Edmond - Andrei Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Sevastian Andreea- Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Bahacencu Ermosa- Reprezentant ANIF Filiala de imbunatatiri funciare Tulcea? membru in Comisia de evaluare a ofertelor
Membrii Consiliului Local Tulcea
1.Ampleev Andrian
2.Anton Valeriu
3.Chistruga Corneliu Petre
4.Constantin Dumitru
5.Draniceanu Daniel
6.Frandes Claudia Alina
7.Gafar Cantimir
8.Iordache Marcel
9.Luca Andaluzia
10.Mihail Anatoli
11.Nedelcu Ion
12 Pavel Viorica
13.Pericleanu-Grigore Ciprian
14.Radu Valentina
15.Silivestru Ana Elena
16.Tiu Gabriel Dorin
17.Vizauer Lavinia
18.Valcu Dumitru
19.Sacu Stere
20.Mazureac Ionela
21.Badescu Marian Claudiu Cerinta nr. 1
Certificat constatator ONRC
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul deactivitate necesar desfasurarii activitatii ofertateprecum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment , incapacitate de plata, etc
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPersoane juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ?copie lizibilacumentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.) Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie egalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.)
Cerinta nr. 2
2) Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului:
2.1 Atestat conformORDINULUINr. 182 din 19 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat, trebuie trebuie prezentat de proiectant si executant
Atestatul trebuie sa fie detinut de operatorul economic, persoana juridica romana si straina (ofertant, asociati ) care vaavea calitatea de proiectantpentru proiectarealucrarilorprivind?Reabilitarea Canalului de legatura Zaghen-Dunare? si ? Modernizarea statiilor de pompare SP Zaghen(Dunare) si SP2 ZaghenIn cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati, detine atestatul respectiv si numai cu conditia ca acesta sa elaborezeproiectul pentrupartea din contract pentru care este solicitat atestatul.
Atestatul trebuie sa fie detinutsi de operatorul economic, persoana juridica romana si straina (ofertant, asociati) care vaavea calitatea de executantpentru Lucrarile?Reabilitarea Canalului de legatura Zaghen-Dunare? si ? Modernizarea statiilor de pompare SP Zaghen(Dunare) si SP2 ZaghenIn cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati, detine atestatul respectiv si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat atestatul
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Copie lizibilaa ATESTATULUI cu mentiunea ?conform cu originalul?2.2. Autorizatia de mediu pentru desfasurarea activitatilor de constructii hidrotehnice eliberata deAutoritatea competenta de protectia mediului (autoritate pe raza careia operatorul economicare declarat punctul de lucru)
Operatorii economici care au punctul de lucru deschis in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii trebuie sa detina Autorizatia de mediu pentru desfasurarea activitatilor de constructii hidrotehnice eliberata de Rezervatia Biosferei Delta Dunarii Tulcea
Operatorii economici carenu au punctul de lucru deschis in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii trebuie sa detinaPermis de desfasurare a activitatiieliberat deAdministratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea conform Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" cu modificarile si completarile ulterioare sau vor depune Declaratie notariala prin carese obliga ca in termen de 60 zile de la semnarea contractului vor obtine Permis de desfasurare a activitatiieliberat deAdministratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea
Cerinta este in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" cu modificarile si completarile ulterioare, OUG NR 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si OrdinulMMDD nr1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Copie lizibila a autorizatieicu mentiunea ?conform cu originalul
Copie lizibila a Permisului de desfasurare a activitatiieliberat deAdministratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea cu mentiunea ?conform cu originalul?
sau Declaratie notariala, in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale, cu declararea Mediei cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 ani.
Ofertantiivor prezentacopii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse pentru sustinerea informatiilor privind Media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 ani: 2010, 2011, 2012.
Precizamca pentru anul 2012 tinand cont de obligatia legala de depunere a bilanturilor, in cazul in care exista operatori economici care nu si-au depus bilantul pentru anul 2012, pentru acest an se lasa la latitudinea operatorilor economici sa depuna orice documente edificatoare din care sa rezulte indeplinirea cerinteiOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri , fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globala din cel mult ultimii3 ani trebuie sa fie minim 60.000.000, 00 lei.
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulat
In cazul ofertantilor nerezidenti valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50% vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se se va completaFORMULARUL7 INFORMATII GENERALE(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular).Copii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse pentru sustinerea informatiilor privind Media cifrei de afaceri din constructii din cel mult ultimii3 aniDeclaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 pentru proiectareDeclaratie privind lista principalelor serviciiprestate in ultimii 3 ani, continand valori, durata prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Valoarea contractului similar solicitata este de 2.000.000, 00 lei fara TVA. Cerinta este indeplinita daca ofertantul prezinta cel mult trei contracte a caror valoare cumulata este egala sau mai mare de 2.000.000, 00 lei. Atunici cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Se considera ca si experienta similaracontractele de proiectare: constructii hidrotehnice, ecologizare/reconstructie ecologica lacuri, ecologizare/reconstructie ecologica ape curgatoare realizatein ultimii 3 ani.Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta:
certificate /documente constatatoare sau recomandari sauproces verbal de receptieprin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continand referiri la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 2Declaratie privind lista principalelor lucrari similarerealizatein ultimii 5 ani, continand valori, durata contract, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Valoarea contractului similar solicitata este de 40.000.000, 00 lei fara TVA. Cerinta este indeplinita daca ofertantul prezinta cel mult douacontracte a caror valoare cumulata este egala sau mai mare de 40.000.000, 00 lei fara TVA.Atunici cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.(In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)Se considera ca si experienta similaracontractele de lucrari: constructii hidrotehnice, ecologizare/reconstructie ecologica lacuri, ecologizare/reconstructie ecologica ape curgatoare realizatein ultimii 5 ani.Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta:
certificate /documente constatatoare sau recomandari sauproces verbal de receptieprin care sa se confirme executia lucrarilor, continand referiri la: beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate ; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 3
DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SI ALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SILUCRARI
Executantul are obligatia sa asigurecel putin urmatoarea dotare minima privind echipamentele tehnice si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului: -Instalatie plutitoare nepropulsata-Excavator plutitor /graifer plutitor -pescaj maxim 0.85m -minim 12 bucati
- Draga absorbant-refulanta (pescaj maxim 0.85m) - minim 2 bucati
- Instalatie repompare namol-minim 1 buc
-Draglina-minim 2 buc
-Buldozerminim 180 CP - minim 5 buc
-Autobasculante-minim 10 buc
-Cilindru compactor-minim 5 buc;
-Excavator senile brat minim 15m- minim 1 buc;
-Excavator capacitate cupa minim 0.8 mc- minim 7 buc;
-Utilaj de recoltat vegetatie acvatica (utilaj pentru curatarea vegetatiei plutitoare si avegetatiei subacvatice din lacuri mici, canale si alte ape continentale -minim 1 buc
Se vor atasa in copie certificata conform cu originalul pentru orice document de confirmare care atesta detinerea(dotare proprie/inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie/etc) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor.etc implicate in realizarea obiectivului contractului
Pentru Instalatiile plutitoare nepropulsate - Excavatoare plutitoare /graifere plutitoare si drage se vor prezenta:
-Raport inspectie;(HG 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval)
-Certificat tehnic navigatie interioara/certificate comunitar (conform Ordin nr. 1447/2008 emis de Ministerul Transporturilor)
-Atestat bord (actul de nationalitate conform HG nr.245/2003)
Toate documentele solicitate trebuie sa fie emise de Autoritatea Navala Romana?Inspectoratul tehnic, sau de autoritati similare din alte tari membre UE cu valabilitate la data limita de depunere aofertelor;
- Permis de acces pe caile navigabile din RBDD, eliberate de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii-Tulcea in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 cu modificarile si completarile ulterioare privind constituirea RBDD, OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate si Ordin MMDD nr 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"sau Declaratie notarialaprin care Executantulse obliga ca in termen de 60 zile de la semnarea contractului va obtine permisul conform solicitarilor de mai sus.
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 5
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertantPENTRU PROIECTARE
La dimensionarea echipei deproiectanti, Executanatul va avea in vedere obligativitatea de a asiguracel putin:
- 1 sef de proiect-o persoana cu studii tehnice superioare de specialitate (Constructii hidrotehnice) care sa fi participat in cel putin un proiect similar.
- 1 inginer proiectant-persoana cu studii tehnicesuperioare de specialitate (Constructii hidrotehnice) care sa fi participat in cel putin un proiect similar.
- 1 inginer proiectant-persoana cu studii tehnice superioare de specialitate (Imbunatatiri funciare) care sa fi participat in cel putin un proiect similar.
- 1 inginer proiectant- studii tehnicesuperioare de specialitate (Instalatii in Constructii) care sa fi participat in cel putin un proiect similar.
- 1 inginer proiectant-persoana cu studii tehnice superioare de specialitate (Constructii civile si industriale) care sa fi participat in cel putin un proiect similar.
- Topometrist care sa fi participat in cel putin un proiect similar.Pentru fiecare membru din personalul propus se vor prezenta
a)CV?uri
b) copii ale diplomelor de studiic)copii ale documentelor relevante prin care sa faca dovada ca personalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).
d)-Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
Cerinta nr. 6
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertantExecutantul are obligatia de asigura, cel putin, urmatorul personal de conducere si responsabil pentru executia lucrarilor:
Manager de proiect- studii superioare , experienta generala minim 5 ani si care sa fi condus in calitate de manager de proiect cel putin un proiect;Sef de santier?studii superioare in Comstructii hidrotehnice, experienta generala minim 5 ani si care sa fi condus in calitate de sef santier cel putin un proiect;
Se va prezenta:
a)CV?uri;
b) copiiale diplomelor de studiic)copiidupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au condus in calitate de manager de proiect respectiv sef de santiercel putin un proiect (aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator)..
Inginer studii superioare in Constructii hidrotehnice, experienta generala minim 5 ani si sa fi participat in cel putin un proiect similar
Inginer absolvent facultate Imbunatatiri Funciare, experienta generala minim 5 ani si sa fi participat in cel putin un proiect similar
Inginer absolvent facultate Constructii Civile, experienta generala minim 5 ani si sa fi participat in cel putin un proiect similar
Inginer absolvent facultate Instalatii in Constructii, experienta generala minim 5 ani si sa fi participat in cel putin un proiect similar
Se va prezenta:
a)CV?ulb)copii ale diplomelor de studiic)copii dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca personalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator)..
d)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor angajati ai ofertantului.
-Responsabil mediu: experienta generala minim 3 ani, absolvent studii superioare de specialitate( Ingineria Mediului, StiintaMediului, Ecologie si Protectia mediului, Chimia Mediului, ) sau competente dobandite prin absolvirea cursurilor de specialitate in domeniu Responsabil mediu/Manager al sistemelor de management mediu);Se va prezenta:
a)CV ? urib) copii ale diplomelor de studiisaucopii pentru certificate/atestari in domeniul solicitat in situatia in care absolventul de studii superioare nu are studii in domeniu dar a dobandit competente ulterior.
c)copii dupa documente relevante prin care sa faca dovada capersonalul propus aparticipat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator)..d) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copiia contractului de muncaa persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
-Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca ?atestat/certificat in urma absolvirii unor cursuri recunoscutein domeniu solicitat (conform legii nr 319/2008 si HG 1425/2006)
Se va prezenta:
a)CV?ul;
b)copie dupa atesta/certificat Responsabil cu sanatatea si securitateain muncac)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
Topometrist cu experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat in cel putin un proiect similar;
Se va prezenta:
a)CV?ul;
b)copii ale diplomelor de studiic)copii dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca personalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul V ?Constructii si amenajari hidrotehnice?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
-Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul II ? Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
-Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul IX ? Constructii edilitare si de gospodarie comunala?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se va prezenta:
a)CV? ul;
b)copie dupa atestat RTE
c)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de muncaa persoanelor care sunt angajati ai ofertantului
Responsabil cu controlul calitatii absolvent studii superioare Constructii hidrotehnicecu licenta
Responsabil cu controlul calitatii absolvent studii superioare Constructii Drumuri
-Responsabil cu controlul calitatii absolvent studii superioareInstalatii in constructiiSe va prezenta:
a)CV?ul?
b)copie dupaDecizie responsabil cu controlul calitatii
Expert reconstructie ecologica -experienta generala minim 5 ani, absolvent studii superioare (Ingineria Mediului, StiintaMediului, Ecologie si Protectia mediului, Chimia Mediului, Biologie , Agronomie) si care sa fi participat la minim un proiectSe va prezenta:
-CV- ul--copiipentru diplomele de studii-copii pentru documenteleprin care se face dovada ca expertul propus a participat la minim un proiect(contract) (aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).;
-Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului
1 mecanic desevent+1 marinar pentru fiecareInstalatie plutitoare nepropulsata-Excavator plutitor/graifer plutitor - experienta generala minim 5 ani
-1 dragor fluvial(conform Ordinului MT nr.318/2006) +1 marinar pentru fiecare draga absorbant refulanta- experienta generala minim 5 aniSe va prezenta:
a) CV? urib) copii dupa documentele de atestare a personalului navigant ( Ordin 318/2006 M.T)
c)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.
Cerinta nr. 7
Informatii privind subcontractantii/asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, conform art.44 din OUG nr.34/2006 actualizata
Oferta trebuie sa cuprinda un contract de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului.Ofertantul castigator, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participamai multe persoane juridice sau fizice, se obliga salegalizeze asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de management al calitatiiCerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Cerinta nr. 2
Informatii privind standardele de management al managementului de mediu
Cerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireSe se va completaFORMULARUL8 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARIDE SERVICII IN ULTIMII 3 ANIPentrucontractul/contractele propuse ca experienta similara ofertantul va completa FORMULARUL 10Se se va completaFORMULARUL9 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARIEXECUTATEIN ULTIMII 5 ANIPentrucontractul/contractele propuse ca experienta similara ofertantul va completa FORMULARUL 10Copii ? conform cu originalul pentru documentele solicitateSe va completa FORMULARUL 11-DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SIALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SILUCRARICopii?conform cu originalul? pentru orice document de confirmare care atesta detinerea(dotare proprie/inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie/etc) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor.etc implicate in realizarea obiectivului contractuluiCopii?conform cu originalul? pentru documentele solicitateCopii?conform cu originalul? pentru Permis de acces pe caile navigabile din RBDD, eliberate de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii-Tulcea sau Declaratie notariala in original pentru Permis de acces pe caile navigabile din RBDD, Se va completa FORMULARUL 12DECLARATIE REFERITOARE LA EFECTIVELE MEDIIANUALE ALE PERSONALULUIANGAJAT SI AL CADRELORDE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANISe va completa? FORMULARUL 13INFORMATII PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT INCONTRACT PENTRU PROIECTARESe va prezentaa.) CV ? uri ? FORMULARUL 15 in original;b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic.)copii ?conform cu originalul ? aledocumentelor relevante prin care sa faca dovada capersonalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d)-Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului - FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantuluiSe va completaFORMULARUL 14 - INFORMATII PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT INCONTRACT PENTRU EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTIISe va prezenta: a)CV?uri?FORMULARUL 15, in original;b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic)copii ?conform cu originalul? dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au condus in calitate de manager de proiect respectiv sef de santiercel putin un proiect (aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigatorSe va prezenta: a)CV?uri?FORMULARUL 15, in original;b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic)copii ?conform cu originalul? dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au participat incel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor angajati ai ofertantului.Se va prezenta: a)CV ? uri ? FORMULARUL 15, in original;b) copii ? conform cu originalul? ale diplomelor de studiisaucopii ?conform cu originalul? pentru certificate/atestari in domeniul solicitat in situatia in care absolventul de studii superioare nu are studii in domeniu dar a dobandit competente ulterior.c)copii ?conform cu originalul?dupa documente relevante prin care sa faca dovada capersonalul propus aparticipat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantuluiPentru Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca Se va prezenta: A)CV ? uri ? FORMULARUL 15, in original;b) copie ?conform cu originalul?dupa atesta/certificat Responsabil cu sanatatea si securitateain muncac.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantuluiPentru topometristSe va prezenta: a)CV ? uri ? FORMULARUL 15, in original;b) copii ? conform cu originalul? ale diplomelor de studiic.)copii ?conform cu originalul?dupa documente relevante prin care sa faca dovada capersonalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru responsabil tehnic cu executia (RTE)Se va prezenta: a)CV? ul ? FORMULARUL 15, in original;b)copie ?conform cu originalul? dupa atestat RTEc)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului?FORMULARUL 16, in originalsau copii ?conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru responsabil cu controlul calitatiiSe va prezenta: a)CV?ul?FORMULARUL 15, in original;b)copie ?conform cu originalul?dupaDecizie responsabil cu controlul calitatiiSe va prezenta: -CV- ul- FORMULARUL 15 in original;
-copii ?conform cu originalul? pentru diplomele de studii-copii ?conform cu originalul? pentru pentru documenteleprin care se face dovada ca expertul propus a participat la minim un proiect(contract) (aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).;
-Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului - FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul?a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantuluiSe va prezenta: a.) CV ? uri ? FORMULARUL 15;b) copii ?conform cu originalul dupa documentele de atestare a personalului navigant ( Ordin 318/2006 M.T)c)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului - FORMULARUL 16, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Se solicita , completarea FORMULARULUI 17DECLARATIE PRIVIN PARTEA/PARTILE DIN CONTRACTCARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI /ASOCIATISI SPECIALIZAREA ACESTORASe solicita , completarea FORMULARULUI 18INFORMATII PRIVIND ASOCIEREASe solicita , completarea FORMULARULUI 19ACORD DE ASOCIEREAcordul de asociere va indica participarea fiecaruia la prestarea seviciului si tipul de servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului.Modificarea numelui, a atributiilor sau a liderului nu se vor face pe perioada contractului fara aprobarea scrisa a achizitorului. Liderul partenerului va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru si din partea oricaruia si a tuturor partenerilor in cadrul parteneriatului si intreaga prestare a contractului, inclusiv plata, se va face exclusiv cu partenerul responsabil.Copii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitatCopii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Perioada de garantie acordata lucrarilor
30%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S133-221083 din 13.07.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2013 13:00
Locul: UAT Municipiul Tulcea, str. Pacii nr.20 Tulcea etaj1 camera 101
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si obsevatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu? Axa: Axa prioritara4 ?Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii?. Domeniu major de interventie ? Dezvoltarea infrastructurii si planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Doc. emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat. In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare se va face in felul urmator: 1. se va declara castigatoare oferta care are pretul cel mai mic;2. in cazul in care ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale si perioada de garantie acordata egala atunci Autoritatea contractanta(A.C.) vasolicita ofertantilor clasati pe primul loc cu punctaje egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut.A.C. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform , art 209 din OUG 34/2006.In cazul in care, in conformitate cu art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiaraori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 2, FORMULARUL 4 pct. a), pct. c), pct.d), FORMULARUL 6, Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului), Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 20 si FORMULARUL 21cu Anexele 1 si 2 (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art.11din HGR 925/2006.Pentru vizualizarea doc. de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronc, program disponibil gratuit pe site-urile furnzorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.A.TMUNICIPIUL TULCEA- BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Strada Pacii, Nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240511440, Email: [email protected], Fax: +40 0240517736, Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 16:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer