Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie "Modernizare DC50 din E581 - Cretesti - pana la DJ244B, comuna Cretesti, judetul Vaslui"


Anunt de participare numarul 61734/19.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna cretesti
Adresa postala: com cretesti, Localitatea: Cretesti, Cod postal: 737155, Romania, Punct(e) de contact: Galatanu Gigel, Tel.0235785071, Email: [email protected], Fax: 0235485071
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie "Modernizare DC50 din E581 - Cretesti - pana la DJ244B, comuna Cretesti, judetul Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cretesti, judetul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare, asfaltare drum comunal DC50 care face legatura dintre E581 si DJ244B, prin localitatea Cretesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederilor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 3, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
scrisoare de garantie bancara in cuantum de 15.000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA ESTE NECESARA SA FIE LEGALIZATA IN CAZUL IN CARE OFERTA COMUNA ESTE CASTIGATOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- completare formular 12A;
- completare formular 12B si certificate constatatoare privin indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale;
- completare formular 12C;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-completare fisaformular 13
- cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 7.100.000lei;
-bilanturile contabile la 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 si balanta contabila la 30.06.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista lucrarilor similare in ultimii 5 ani, si a unui contract de natura si complexitate similara lucrarilor ce facobiectul contractului cu o valoare de 3 200 000 lei;
-distanta de transport a mixturilor asfaltice pana la locul executiei lucrarii sa nu depaseasca 20Km.
- completarea formularului 12I;
-prezentarea certificatului de atestare tehnica valabil pe anul in curs, eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
conform caietului de sarcini
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
101/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: la sediul primariei Cretesti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2008 18:00
Locul: Primaria Cretesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str.Anastasie Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National deSolutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cretesti
Adresa postala: comuna Cretesti, judet Vaslui, Localitatea: Com.Cretesti, Cod postal: 737155, Romania, Tel.0235485125, Email: [email protected], Fax: 0235485011
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2008 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer