Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie Modernizare drumuri de interes local si retea publica de canalizare in comuna Ghergheasa Judetul Buzau


Anunt de participare numarul 148245/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GHERGHEASA (PRIMARIA GHERGHEASA BUZAU)
Adresa postala: GHERGHEASA, Localitatea: Ghergheasa, Cod postal: 127250, Romania, Punct(e) de contact: PARASCHIV POPESCU, Tel. +40 238577300, Email: [email protected], Fax: +4 0238577349, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie Modernizare drumuri de interes local si retea publica de canalizare in comuna Ghergheasa Judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna ghergheasa, judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie ce urmeaza a se contracta au ca obiect implementarea unui plan integrat de dezvoltare urbana constand in lucrari
de modernizare a strazilor (reabilitare si modernizare sistem rutier) si lucrari de canalizare publica.In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in cadrul valorii estimate indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta se regaseste si procentul de 10%, respectiv suma de 3.599.259 lei fara TVA reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma, va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform instructiunilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 39, 652, 715RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 721069, 12 lei. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr.34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 11165, 35 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primireaofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, ordin de plata sau sau prin virament bancar in contul RO83TREZ1675006XXX001014 deschis la Trezoreria Ramnicu Sarat, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor . In cazul garantiilor constituite introalta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar stabilit de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zilucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emisde o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acestformular. Garantia de participare se va completa si va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fiprezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.90 alin.(1) din H.G nr.925/2006 SAU PRIN RETINERI SUCCESIVE din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu intermen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va retine/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat Hotararea de guvern nr.577/2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateToate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare
din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine
documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea
autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului
ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: - Declaratia de eligibilitate.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda,
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6) si Cazier judiciar si fiscal al
operatorului economic si al administratorului/administratorilor operatorului economic.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru
neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7), Certificatul eliberat de
Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca
operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, cu
respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru
neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in
prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante
neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la
plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a
prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile
competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite
de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre
concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura
sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta
prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale
produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8).Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante: Popescu Paraschiv - Primar, Dragomir Radunel - viceprimar, Popescu Ani-Adriana - secretar, Petrescu Neculai, Tudor Gina, Ionescu Marin, Iordachi Viorel, Chintoi Dorel, Roman Neculai, Vintila Radu, Salcieanu Ecaterina , Dudau Neculai, Neagu Vasile - consilieri locali, Vilcu Voica - compartiment economic, Popescu Ani-Adriana - compartiment achizitii.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 9).Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si
de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricaredin formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice strainedocumentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducereaautorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantuluice urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: - Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iarofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea 359/2004.Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structuraactionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitatiasumate prin acordul de asociere.- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fieegala sau mai mare decat suma de 72.106.912 lei.Se vor prezenta: - Formularul nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala.- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala(vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarteanuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori debonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia caacestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeazacapacitatea sa economico-financiara.
Cerinta nr. 2Dovada prin care se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul
semnarii contractului, disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar
fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel
putin 4.506.682 lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesardesfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitoruluicontract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cuautoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale aleoperatorului economic.Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivoc posibilitateaoperatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, executiacontractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatoruluieconomic si dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar alfirmei (calculul indicatorilor cum ar fi: gradul de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de
lichiditate - lichiditateagenerala, lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, calculul indicatorilor derentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calcululindicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata derambursare a datoriilor) sau alte documente relevante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta monedadecat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre BancaCentral Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct devedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentruanul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur =4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in carepublicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatiatarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sareflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare aoperatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite detraducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivocposibilitatea operatorului economic de a sustine din punct devedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv indeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada estimata pana la data depunerii unei cereri de rambursare (minim 3 luni de la semnarea contractului cu autoritateacontractanta), cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor cum ar fi: gradul de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate -lichiditatea generala, lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - duratade recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor)sau alte documente relevante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in cadrul unuia sau mai
multor contracte, lucrari similare care sa fi avut ca obiect:
- lucrari de modernizare sau construire de sistem rutier cu o lungime de minim 23 km respectiv- lucrari de realizare canalizare cu o lungime de minim 27 km.
In vederea demonstrarii indeplinirii pragului minim impus se accepta si cumularea contractelor derulate distinct, respectiv lucrari de modernizare /construire de sistem rutier/lucrari de realizare canalizare
Se vor prezenta: - Formularul nr. 11 ? Declaratie privind lista principalele lucrari executate in
ultimii 5 ani.- Se vor prezenta orice documente in vederea indeplinirii cerintei atata timp
cat acestea cuprind informatiile prevazute la art. 188 alin. (3) lit. a) din
O.U.G. nr. 34/2006: lista cu lucrari insotite de certificari de buna executie
(cuprinzand beneficiari, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca
au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si
daca au fost duse la bun sfarsit).
Cerinta nr. 2: Lista cu utilajele/mijloacele de transport si echipamentele de care dispune
ofertantul.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune
pentru perioada de executie a contractului (proprietate, leasing/angajamente
de punere la dispozitie sau prin contracte/conventii de inchiriere) de
utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice rezultate a fi necesare
pentru indeplinirea contractului conform propunerii tehnice prezentate.
Cerinta nr. 3: Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului,
impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si
insotite de documente suport din care sa rezulte informatii referitoare la
studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul
echipei de proiect.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pentru perioada de executie a
contractului de personalul/resursele umane rezultate a fi necesare pentru
indeplinirea contractului conform propunerii tehnice prezentate.Vor fi acoperite minim specialitatile: echipa de proiectare, experti conducere executie lucrari, responsabil
tehnic cu executia, coordonare SSM, asigurarea calitatii, personal de
executie (muncitori calificati)
Declaratie privind lucrarile pe care ofertantul le are in desfasurare (daca este cazul).
Cerinta nr. 4: Informatii privind subcontractantii.Se va prezenta Formularul nr. 5 - Lista cuprinzand subcontractantii cu
specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de
fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare
ale subcontractantilor.
Cerinta nr. 1Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din
seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art.
193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data
stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in
caietul de sarcini (executie lucrari de constructii).
Cerinta nr. 2: Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din
seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile
art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data
stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in
caietul de sarcini (executie lucrari de constructii).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire cerinta nr. 1: Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata.Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiilecontractuale privind calitatea si/sau au prezentat documentefalse in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri deatribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi dincadrul procedurii de atribuire a contractului.Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoareleaspecte si/sau informatii echivalente: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursulderularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrateneconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale alivrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei invigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva acontractantului), receptii amanate sau respinse din motiveimputabile constructorului, fapt care a produs sau este de naturasa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare aneindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilorcontractuale asumate.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respectiveinsotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limbaromana.Mod de indeplinire cerinta nr. 2: Se vor prezenta documentele solicitate.Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele tehnicedisponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de aacoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propuscu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic, pentru fiecare obiect de lucrari in parte.In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispunede echipamentele mentionate mai sus prin contracte/conventiide inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cuoperatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, impreuna cu dovada posesiei echipamentelor in discutie, incheiate cel putin pentru perioada previzionata pentru executialucrarilor care fac obiectul contractului supus prezentei proceduride atribuire.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documente suport din cadrul carora sa rezultefaptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelorprofesionale ale personalului de specialitate propus in cadrulechipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivelcorespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivitspecificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele umanedisponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de aacoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propuscu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic, pentru fiecare tip de lucrari in parte.Declaratie privind lucrarile pe care ofertantul le are in desfasurare (daca este cazul).Mod de indeplinire cerinta nr. 4: Se va prezenta Formularul nr. 5 si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati sevor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractulcare urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documenterelevante in acest sens.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management alcalitatii pentru activitatile indicate prin care se confirmaasigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilorde certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fiISO 9001 sau echivalent).In ipoteza in care activitatile de executie si furnizare vor fiasigurate de catre entitati distincte, fiecare entitate va detinecertificatul mai sus mentionat in domeniul sau de activitate.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management demediu pentru activitati de executie lucrari de constructii prin carese confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatiipotrivit conditiilor de certificare a sistemului de management demediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).In ipoteza in care activitatile de executie si furnizare vor fiasigurate de catre entitati distincte, fiecare entitate va detinecertificatul mai sus mentionat in domeniul sau de activitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
90%
90
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie
10%
10
Descriere: ofertele care prezinta o garantie sub durata de garantie minima acceptata vor fi declarate neconforme, iar ofertele care prezinta o garantie peste durata maxima stabilita nu vor fi punctate suplimentar
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
Pondere componenta tehnica: 10 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea siautenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatiefata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajelor ofertate, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc ce au punctaje egale, oferta admisibila declarata castigatoare va fi cea care are pretul cel mai scazut; daca si preturile sunt egale, atunci se va solicita o noua reofertare prin SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer