Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE "MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL CALIMANESTI, JUDETUL VILCEA"


Anunt de participare numarul 43045/08.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Calimanesti
Adresa postala: Str. Calea lui Traian, nr. 306, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Punct(e) de contact: Nemes Ilie, Tel.0250750080, Email: [email protected], Fax: 0250750082
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE "MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL CALIMANESTI, JUDETUL VILCEA"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: orasul Calimanesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- elaborare documentatii avize si PAC;
- PT+DDE, caiet de sarcini si liste de cantitati;
- Executie lucrari
Lungimea totala a strazilor ce se vor moderniza = 13, 4 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
modernizare strazi
Valoarea estimata fara TVA: 6, 818, 870RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 70.000 lei in forma solicitata prin Documentatia de Atribuire (scrisoare de garantie bancara sau cu OP in contul autoritatii contractante)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
individual sau in asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Proiectant: sa nu figureze cu datorii care bugetul general consolidat al statului si bugetele locale;sa nu se incadreze in situatiile prevazute de art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, alte cerinte prevazute in documentatia de atribuire; Executant: sa nu figureze cu datorii care bugetul general consolidat al statului si bugetele locale;sa nu se incadreze in situatiile prevazute de art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, alte cerinte prevazute in documentatia de atribuire;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Proiectant: Scrisoare de bonitate bancara;cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim 500.000 lei ;solvabilitate, lichiditate .Executant: Scrisoare de bonitate bancara; cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim de 3 ori valoarea estimata a contractului supus procedurii de achizitie; solvabilitate , lichiditate. Alte cerinte prevazute in documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivelurile minime solicitate atat pentru proiectant cat si pentru executant pentru indicatorii: solvabilitate; lichiditate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Proiectant: Cel putin 3 contracte similare cu valoare cumulata de minim 300.000 lei in ultimii 3 ani;cv si documente care sa ateste pregatirea profesionala a personalului de specialitate desemnat pentru realizarea contractului; certificat de atestare emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri; Executant: cel putin 3 contracte de aceeasi natura cu PV de receptie si recomandare de la beneficiari; cv si documente care sa ateste pregatirea profesionala a personalului de specialitate desemnat pentru realizarea contractului; certificat de atestare emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin 3 contracte similare pentru proiectant in ultimii 3 aniCel putin 3 contracte similare pentru executant in ultimii 5 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
70%
Descriere:
2.
oferta tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.02.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2008 12:00
Locul: sediul Primariei Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.306, jud. Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatori economici prin reprezentanti legali sau persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
conform art. 71 si 72 din OUG 34/2006 republicata, vizita in teren este necesara intocmirii corespunzatoare a ofertei, vizita in data de 15.02.2008, ora 10:00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
maxim 5 zile de la luarea la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care il consideranelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic sin cadrul Primariei orasului Calimanesti
Adresa postala: str. Calea lui Traian, nr.306, jud. Valcea, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Tel.0250/750080, Email: [email protected], Fax: 0250/750082
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2008 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer