Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie pentru -Constructia celulei 2 a depozitului conform de deseuri din Bacau si inchiderea depozitelor municipale neconforme din jud. Bacau, Romania


Anunt de participare numarul 127004/28.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Costras, Tel. 0234-537200 int.241, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012; 0234-533097, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie pentru -Constructia celulei 2 a depozitului conform de deseuri din Bacau si inchiderea depozitelor municipale neconforme din jud. Bacau, Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Bacau ? zone invecinate localitatilor Bacau, Onesti, Targu Ocna, Comanesti, Darmanesti, Moinesti, Buhusi
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unor obiective de investitii aferente ?Sistemului de management integrat al deseurilor solide in judetul Bacau?: celula 2 a depozitului conform de deseuri ? Municipiul Bacau; inchiderea depozitelor municipale neconforme Onesti, Targu Ocna, Comanesti, Darmanesti, Moinesti, Buhusi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222110-3 - Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1)Lucrari de constructie a celulei 2 a depozitului municipal de deseuri nepericuloase Bacau, inclusiv furnizare, montare, punere in functiune si rodaj pentru utilaje si echipamente tehnologice: a)constructia celulei 2 (7, 72 ha)
b)diguri perimetrale
c)sistem de impermeabilizare a bazei celulei
d)sistem de colectare si transport al levigatului
e)drum de inspectie.
2)Lucrari de constructii, instalare, punere in functiune si rodaj (unde este cazul) pentru echipamente pentru inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Onesti, Targu Ocna, Comanesti, Darmanesti, Moinesti si Buhusi, incluzand in fiecare caz:
a)sistematizarea depozitului
b)sistem de impermeabilizare a suprafetei depozitului
c)sistem de colectare a biogazului
d)sistem de colectare a apelor pluviale
e)instalatii de monitorizare
3)Servicii de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie), pentru urmatoarele componente:
a)inchiderea depozitului neconform de deseuri Onesti
b)inchiderea depozitului neconform de deseuri Targu Ocna
c)inchiderea depozitului neconform de deseuri Comanesti
d)inchiderea depozitului neconform de deseuri Darmanesti
e)inchiderea depozitului neconform de deseuri Moinesti
f)inchiderea depozitului neconform de deseuri Buhusi
Valoarea estimata fara TVA: 54, 322, 683RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie=750.000 lei.Garantia de buna executie=10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor?, bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art.181 din OUG nr. 34/2006;Certificat de atestare fiscala bugetul de stat, Certificat de atestare fiscala bugetul local;Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale; cazierul judiciar, certificat unic de inregistrare(CUI); certificat constatator emis de ORC; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta situatia economico-financiara ptr.anii 2008, 2009, 2010(bilanturi inregistrate si vizate la organele competente sau rapoarte de audit)
Declaratie privind cifra de afaceriFisa de informatii privind situatia economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri: 100.000.000 lei.Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare de cel putin 9.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni, pentru necesitatile contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Detalii despre contracte de natura si complexitate similara insotite de copii conform cu originalul sau copii legalizate ale proceselor verbale(certificatelor) de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie finala in care sa fie mentionata valoarea contractului respectiv.Se solicita urmatorul personal cheie: Manager de Proiect / Reprezentantul Antreprenorului,
Coordonator echipa deproiectare,
Sef de santier ? constructie celula 2 a depozitului de deseuri Bacau, Sef de santier ? inchidere depozite neconforme Onesti, Targu Ocna, Comanesti, Darmanesti, Moinesti, Buhusi, Inginer geotehnic, Inginer apa-canal, Inginer retele electrice, Inspector de calitate.
Se solicita documente emise de organisme acreditate, atat pentru proiectare cat si pentru constructie, care atesta certificarea in :
-sistemul de management al calitatii ISO 9001, sau echivalent;
- sistemul de management pentru mediu ISO 14001 sau echivalent;
- sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001 sau echivalent;
- sistemul de responsabilitate sociala SA 8000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a.Experienta relevanta in cel putin un contract de proiectare pentru lucrari similare cu cele care fac obiectul achizitiei care sa includa coduri CPV similarecu cele mentionate in sectiunea II.1.6 din prezentul anunt, cu valoare a investitiilor proiectate de minimum 25milioane Lei sau echivalent;b.Experienta relevanta in cel putin un contract de executie de lucrari similare cu cele care fac obiectul achizitiei, executie care sa includa coduri CPV similare cu cele mentionate in sectiunea II.1.6 din prezentul anunt, cu valoare de minimum 50milioane Lei sau echivalent;c.Experienta similara in executia de lucrari de: -constructie a unui depozit de deseuri nou sau extinderea unui depozit existent pe o suprafata deminim 7 ha, incluzand instalatii de colectare si transport a levigatului si instalatii de colectare a biogazului;
-inchidere a unui depozit de deseuri neconform, cu o suprafata de minim 3 ha sau un volum de minim 190.000 m3, inclusiv stabilizarea solului pe amplasamentul depozitului neconform inchisd.Experienta similara in proiectare de lucrari privind inchiderea unui depozit de deseuri neconform, cu o suprafata de minim 3 ha sau un volum de minim 190.000 m3-Lista cu utilaje si echipamente prezentate de candidat tb. sa contina: Macara min. 25 t, 2 buc; Grup electrogen min. 40 kVA, 3buc; Cilindru compactor (de terasament; lis; pneu-lis), 12buc; Buldozer (sau buldo-excavator), 3 buc; Excavator (sau buldo-excavator), 3buc;Incarcator frontal, 7buc; Autogreder, 2buc; Autobasculanta min 10 mc, 8buc; Autocamioane transport marfa, 4buc; Autobetoniera min. 9 mc, 5buc; Autopompa beton, 1buc; Trailer, 2buc; Seturi cofraje, 2buc; Instalatie foraj mare adancime, 1buc; Laborator de incercare atestat gradul II, 1buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
1.Experienta similara in executie lucrari.2.Cifra medie de afaceri.Pt. detalii: vezi pct. VI.3 din prezentul anunt
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta tehnica
70%
Descriere: subfct.ev: org si met.50p;prod.th.30p;plan mang.20p
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2011 14:00
Locul: la sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor? proiect Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bacau
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Criterii de selectie: Capacitate tehnica- 80 pct; capacitate economico-financiara - 20 pct
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau, Sectia Contencios administrativ si fiscal-cale de atac
Adresa postala:  str.Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, Email:  [email protected], Fax:  0234514275, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 alin.(1), lit. a) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bacau
Adresa postala:  str.Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234537200 int.241, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012; 0234-533097, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2011 17:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer