Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie pentru instalatiile de tratare si inchidere depozite neconforme in judetul Sibiu


Anunt de participare numarul 129161/27.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala:  str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550185, Romania, Punct(e) de contact:  ROXANA FOGAROSI, Tel. 0269-217733-123, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0269-218159, Adresa internet (URL):  www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie pentru instalatiile de tratare si inchidere depozite neconforme in judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia urmatoarelor lucrari:
-Constructie, instalare, punere in functiune si functionare in sarcina pentru echipamente pentru inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Agnita, Avrig, Cisnadie, Remetea ? Sibiu, Talmaciu(unde e cazul)
-Constructie, lucrari aferente pentru amenajare, instalare, punere in functiune si functionare in sarcina (unde este cazul) pentru echipamente pentru doua statii de compostare (Sura Mica si Tarnava);
-Constructie, lucrari aferente pentru amenajare, instalare, punere in functiune si rodaj (unde este cazul) pentru echipamente pentru o statie de sortare deseuri reciclabile laSura Mica.
Echipamente care vor fi furnizate de Contractant, inclusiv montaj, punere in functiune si functionare in sarcina:
-o statie de sortare si utilitatile asociate acesteia
-doua statii de compostare si utilitatile asociate acestora
-cinci instalatii de captare a biogazului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45223000-6-Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
45252123-6-Instalatii de sortare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari (proiectare si executie) pentru instalatii de tratare si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Sibiu
Valoarea estimata fara TVA: 57, 617, 930.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 1100000 lei echiv.a 275000 euro-prin instrument de garantaresi garantie de buna executie 10% din valoarea contr.-prin instrument de garantare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul proiectului POS MEDIU AXA 2: MANAGEMENTUL DESEURILOR(FONDURI COMUNITARE 80%, BUGET DE STAT 18%, BUGET LOCAL 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.calit.particip;Decl.eligib;Decl.neincad.in sit.art.181;Cert.atestare fiscala eliberat de organul de adm.fiscala al unit.adm.terit. pe raza careia isi are sediul social O.E;Cert.plata impoz. si taxelor locale din care sa rezulte plata oblig.fata de bugetul local;Cert.plata contributiei la asig.soc;Cazier judiciar al companiei;Decl.neincad.situatiile prev.art.69^1;Decl.partic.licit.of.indep;Cert.inregistrare emis de O.R.C;Cert.constatat.eliberat de O.R.C; ISO 9001/echivalent;ISO 14001/echiv;OHSAS 18001/echiv
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri a of. pe ani 2008, 2009, 2010 trebuie sa fie echivalentul a cel putin 60 milioane lei;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale despre ofertantcopii(certificate pentru conformitate cu originalul) ale urmatoarelor documente, pentru fiecare din ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010): bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente/raport de audit /raportul cenzorilor sau echivalent
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii de proiectare in ultimii 3 ani;Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;Lista personalului care va fi angajat in executia contractului, insotita de CV-urile personalului cheie si declaratiile de disponibilitate;Diplome, autorizatii /atestate valabile, care sa dovedeasca experienta din CV
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta in cel mult 3 contracte in proiectarea urmatorelor tipuri de lucrari: deschiderea si/sau inchiderea de depozite neconforme;constructia de statii de sortare pentru deseurile reciclabile colectate separat si constructia de statii de compostare pentru deseurile biodegradabile municipale.Personal responsabil cu proiectarea: Ofertantul trebuie sa aiba la dispozitie o echipa formata cel putin 5 membrii, fiecare avand capacitatea dovedita de a realiza planse si desene ale detaliilor de executie pentru lucrari de constructii, utilizand pachete software de proiectare.Experienta in cel mult 3 contracte de lucrari de constructii(inclusiv echipamentele aferente)a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 50 milioane lei, finalizate in decursul ultimilor 5 ani care sa aiba ca obiect: deschiderea si/sau inchiderea de depozite neconforme;constructia de statii de sortare pentru deseurile reciclabile colectate separat si constructia de statii de compostare pentru deseurile biodegradabile municipale;info.personal: ReprezentantulAntreprenorului;Sef de santier pentru Statia de sortare Sursa Mica si statiile de compostare de la Sura Mica si Tarnava;Sef de santier pentru inchiderea depozitelor neconforme Agnita, Avrig, Cisnadie, Remetea si Talmaciu;Responsabil Tehnic cu Executia pentru Statia de sortare Sursa Mica si statiile de compostare de la Sura Mica si Tarnava;Responsabil Tehnic cu Executia pentru inchiderea depozitelor neconforme Agnita, Avrig, Cisnadie, Remetea si Talmaciu;Inginer geotehnic;Inginer mecanic;Inginer electrotehnic;Responsabil controlul calitatii;Responsabil mediu;Responsabil sanatatea si securitatea munciiInformatii privind utilajele si echipamentele necesare pentru executia contractului: masina de forat/profile de otel pentru securizarea coloanelorCilindru compactor (de terasament; lis; pneu-lis)Buldozer;Excavator;Incarcator frontal;AutomacaraAutogreder;Autobasculanta min 10 mc;Autobetoniera min.9 mc;Trailer;Laborator de incercare atestat gradul II sau contract de prestari servicii de incercareInformatii privind subcontractantii/asociatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de realizare a proiectului tehnic
20%
Descriere: Durata de finalizare a PT, DDE, DTAC, DTOE
3.
puterea electrica instalata
40%
Descriere: Puterea electrica totala a utilajelor si echip.
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2011 10:00
Locul: la sediul Consiliului judetean Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de licitatie, reprezentanti/imputerniciti ai ofertantilor, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program finantat din fonduri comunitare - Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Durata contractului de achizitie publica - 26 de luni de la data semnarii contractului (inclusiv 12 luni Perioada de Notificare a Defectiunilor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  4021.310.46.42, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al aut.contr.considerat nelegal...art.256^2/OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN SIBIU - Compartiment juridic
Adresa postala:  str. G-ral Magheru 14, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550185, Romania, Tel. 0269-217733, Email:  [email protected], Fax:  0269-436479, Adresa internet (URL):  www.cjsibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer