Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE Prima infintare retea publica de apa in sat Teslui si prima infintare retea publica de apa uzata in satele Teslui si Comanita, prima infintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale (centru de ingrijire copii),


Anunt de participare numarul 87421/28.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TESLUI (PRIMARIA COMUNEI TESLUI OLT)
Adresa postala: comuna Teslui, jud. Olt, Localitatea: Teslui, Cod postal: 237470, Romania, Punct(e) de contact: RADULET SPIRU, Tel.0249467701, Email: [email protected], Fax: 0249467701, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE Prima infintare retea publica de apa in sat Teslui si prima infintare retea publica de apa uzata in satele Teslui si Comanita, prima infintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale (centru de ingrijire copii), imbunatatirea retelei de drumuri de interes local si conservare monument istoric in comuna Teslui, Jud Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA TESLUI JUDETUL OLT CU SATELE COMPONENTE
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, verificator de proiect, elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Prima infintare retea publica de apa in sat Teslui si prima infintare retea publica de apa uzata in satele Teslui si Comanita, prima infintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale (centru de ingrijire copii), imbunatatirea retelei de drumuri de interes local si conservare monument istoric in comuna Teslui, Jud Olt
RETEA PUBLICA DE APA: 1 put forat cu H= 150 m, echipat cu cu pompa submersibila cu caracteristicile Q=2, 15 l/s, H= 70 m, P= 4 kw; statie de clorare modulara de tip container metalic pe fundatii din beton dimensiuni 2, 51x6, 06x2, 40 m, Q=2, 15 l/s, rezervor de inmagazinare de 100 mc, retea de distributie in lungime totala de 3.896 m din conducte PEID, PN 6 cu De intre 125 63 mm (De 63 = 265; De75 = 996 m, De110 = 2076 m, De 125 = 559 m - la aceste lungimi proiectantul propune un coeficient de serpuire de 7%); pe traseul retelei de distributie se propune realizarea a doua subtraversari de drum judetean cu conducta PEID De=75 si 110 mm si doua subtraversari de rau cu conducta PEID De=75 si 110 mm; 9 cismele stradale dispuse din 300 in 300 m; RETEA APA UZATA: doua statii de epurare modulare cu capacitatea de 150 mc/h (850 LE) respectiv 75 mc/h (400 LE); retea de canalizare din PVC KG in lungime totala de 6625 m (Dn 200= 3664 m, Dn 250 = 2398 m, Dn 315 = 561 m, Dn 110 = 2 m); pe traseul conductei se propun doua subtraversari de parau cu conducta PVC-KG Dn 200 = 20 m si Dn 250 = 32 m; 1 statie de pompare cu Q= 2, 5 mc, H= 5 mCA, P=1, 5 kw;CENTRU DE INGRIJIRE COPII: Constructie cu regim de inaltime parter, Ac=Ad= 485, 30 mp, Au= 432, 40 mp; H liber= 3, 20 m, structura de zidarie portanta cu samburi si centuri, fundatii continue din beton, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla; alimentare cu apa din reteaua publica PEHD De 63 mm = 46 m; ministatie de epurare 40 persoane;MODERNIZARE DRUMURI LOCALE: Lungime 673, 20 m; sistem rutier propus: 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC16- conf. SR174/1, 2/2002; 8 cm strat de legatura din anrobat bituminos ABPC31; completare fundatie balast cu grosime de 10 cm si panta de 4% catre santuri; latime carosabil 5, 50 m, acostamente de 0, 75 m; podete I300= 33 buc, I500= 5 buc, I800= 1 buc- refacere, canal betonat 25 m lungime, santuri din pamant 1350 m;CONSERVARE MONUMENT ISTORIC: realizare imprejmuire ruine cu gard din plase sudate cu dimensiunile 100x100x8, 6 m cu stalpi din teava de otel cu diametrul de 5 cm si grosimea peretelui de 4 mm
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45215213-3-Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, verificator proiect, elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Prima infintare retea publica de apa in sat Teslui si prima infintare retea publica de apa uzata in satele Teslui si Comanita, prima infintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale (centru de ingrijire copii), imbunatatirea retelei de drumuri de interes local si conservare monument istoric in comuna Teslui, Jud Olt;
Valori estimate pe obiective de investitii: Retea publica de apa si apa uzata Executie: 4.826.571, 00 lei, Proiectare 117.307, 00 lei; Centru de ingrijire copii Executie: 1.294.930, 00 lei, Proiectare 71.000, 00 lei; Modernizare drumuri locale: 741.203, 00 lei, Proiectare 45.650, 00 lei; Conservare monument istoric Executie: 77.088, 00 lei, Proiectare: 4.996, 00 lei;
Valoarea estimata fara TVA: 7, 178, 745RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE 140000 LEI-constituita conf. art.86 alin(1) din HG 925/2006;GRANTIE DE BUNA EXECUTIE 10% din val. contr. constituita conf. art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri prin PNDR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE IN FORMA LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;certificate valabile la data deschiderii ofertelor, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original sau copie legalizata, pentru persoanele juridice romane, respectiv original si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine;Prezentarea cazierului fiscal in original.Prezentarea cazierului judiciar in original din care sa reiasa ca administratorul/asociatul/asociatii nu a/au fost condamnat/i, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti; copie dupa CUI (codul unic de inregistrare);copii dupa documentele referitoare la infiintarea operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz);Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor), din care sa reiasa faptul ca ofertantul si/sau asociatii sai, dupa caz, au ca obiect de activitate principal sau secundar una dintre activitatile codificate sub unul din urmatoarele coduri CAEN: 7111 ;7112;7120;4120;4221;4211
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-ultimele 3 bilanturi contabile (2006, 2007, 2008) vizate de organele competente;lichiditate generala;Scrisoare de bonitate bancara ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006, 2007 si 2008) este mai mare sau egala cu 13.500.000 RON sau echivalent Euro cursul de schimb fiind cel afisat de catre BCE la data de 02.10.2008 pentru executie, iar pentru proiectare media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006, 2007 si 2008) este mai mare sau egala cu 450.000 RON sau echivalent Euro cursul de schimb fiind cel afisat de catre BCE la data de 02.10.2008;lichiditate generala pe anul 2008 minim 100%.Scrisoare de bonitate bancara prin care sa se demonstreze acestuia printr-o declaratie de la banca ca are disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru constructie in cuantum de minim 30% din valoarea ofertata independent de angajamentele pentru alte contracte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate si servicii prestate; experienta similara insotite de contracte, recomandari, proces verbal de predare/receptie finala; lista echipamente, utilaje si dotari; autorizatii ISCIR; personal de specialitate; Pentru executie : ISO 14001 (certificarea sistemului de management al mediului) sau echivalent; OHSAS 18001 (certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale) sau echivalent; ISO 9001 sau echivalent Pentru proiectare ISO 14001 (certificarea sistemului de management al mediului) sau echivalent;OHSAS 18001 (certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale) sau echivalent; ISO 9001 sau echivalent; Declaratie subcontractanti; lista principalilor furnizori;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executatin ultimii 5 ani, cel putin, urmatoarele lucrari similare: - o lucrare similara de retea publica de apa uzata cu statie de epurare (minim 850 LE)in valoare totala de de minim 3 000 000RON- o lucrare similara de alimentare cu apa (Statie clorare minim 2, 15 l/s, put fort H=150 m, rezervor inmagazinare minim 100 mc)in valoare totala de minim de1.800.000 RON-o lucrare modernizare drum in valoare totala de minim 670 000 RON- o lucrare de constructie civila in valoare de minim 1 250 000 RONOfertantul trebuie sa faca dovada ca a proiectatin ultimii 3 ani, cel putin, urmatoarele lucrari similare: - o lucrare similara de retea publica de apa uzata- o lucrare de statie de epurare (minim 850 LE)- o lucrare de alimentare cu apa (Statie clorare minim 2, 15 l/s, put fort H=150 m, rezervor inmagazinare minim 100 mc)- o lucrare modernizare drum- o lucrare de proiectare cladire destinataserviciilor sociale-Ofertantul va prezenta recomandari in original sau copie legalizata din parteabeneficiarilor .Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau ca are acces nelimitat la echipamentele si utilajele de mai jos: Macarale, Excavatoare, 5 tone < camioane < 20 tone, Camioane < 5 tone, Mini-excavator pentru spatii inguste, Pompe de turnare beton , Camioane de transport pentru betonPentru executie- Inginer constructii hidrotehnice, Inginer constructii civile si industriale, Inginer instalatii, Responsabil(i) tehnic(i) cu executia cu atestat in domeniile ce fac obiectul contractului de achizitie publica, Responsabil cu asigurarea calitatii (CQ) cu atestat in domeniile ce fac obiectul contractului de achizitie publica; Ofertantii vor trebui sa prezinte: autorizatii ISCIR valabile la data deschiderii pentru sudori PE-HD. Pentru proiectare: Arhitect cu drept de semnatura, Ing. Constructii civile (Rezistenta), Ing. Drumuri, Ing. Instalatii (sanitare, termice, electrice), Verificatori de proiect pentru domeniile ce fac obiectul contractului de achizitie publica
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Conform algoritmului descris in Fisa de date
2.
Termen de executie
10%
Descriere: Conform algoritmului descris in Fisa de date
3.
Planul calitatii
15%
Descriere: Conform algoritmului descris in Fisa de date
4.
Plan de management de mediu
10%
Descriere: Conform algoritmului descris in Fisa de date
5.
Plan de management SSM
10%
Descriere: Conform algoritmului descris in Fisa de date
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2009 11:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI TESLUI DIN SAT CHERLESTI DIN DEAL, COMUNA TESLUI JUDETUL OLT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputertnicite de ofertant sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, reprezentant UCVAP, Reprezentant din partea CRPDRP 4 SV Craiova, membrii comisiei de evaluare si selectie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri prin PNDR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40-21-310 46 41, Email: [email protected], Fax: 40-21-310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Strada Manastirii nr. 2, Slatina / Olt, ,Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249 414989, Email: [email protected], Fax: 0249 435 782, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=54
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile cap. IXdin OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare contestatia poate fi depusa in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostiinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA TESLUI JUDETUL OLT
Adresa postala: COMUNA TESLUI, SAT CHERLESTI, JUDETUL OLT, Localitatea: TESLUI, Cod postal: 237470, Romania, Tel.0249467701, Email: [email protected], Fax: 0249470077
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2009 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer