Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie Reabilitare imobil si construire Campus Grup Scolar Industrial Auto, Municipiului Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti


Anunt de participare numarul 59494/23.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Punct(e) de contact: LAURA SAMAN, MARIANA MARIAN, Tel.0252/314379, In atentia: RADU MANAFU-BIROU INVESTITII TEL 0252/314379 INT 113, Email: [email protected], Fax: 0252/316317, Adresa internet (URL): www.primaria-dts.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie Reabilitare imobil siconstruire Campus Grup Scolar Industrial Auto, Municipiului Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Str. CarolI nr. 1, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie campus scolar compus din Scoala, camin, cantina si ateliere, garsoniere pentru profesori, sala de sport, corp laboratoare conform plan de situatie anexat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.1)
45212000-6-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajarea campusului scolar presupune constructia urmatoarelor corpuri de cladire:
-Ateliere, cantina, camin (S+P+3E)
-Garsoniere Profesori (P+1E)
-Sala de sport
-Teren sport
Amenajarea urmatoarelor constructii existente:
-Corp scoala
-Corp laboratoare
Demolarea urmatoarelor:
-corp cantina, bucatarie (P+1E)
-Constructii provizorii
-Cabina poarta
Valoarea estimata fara TVA: 16, 870, 025RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 150.000 RON, dovada achizitionarii documentelor de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea lucrarii se face din bugetul local prin transferuri din bugetul Ministerului Educatiei . Plata lucrarilor executate se face in limita fondurilor alocate prin HOTARARE DE GUVERN.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract scris semnat de partile asociate la notariat, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte calitatea operatorului economic participant la procedura contractuluiDeclaratie conflict interese
Cazier judiciar al persoanei fizice aflata la conducerea societatii
Istoricul litigiilor
Certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor eliberate de primarie si Directia generala a finantelor publice (original sau copie legalizata)Certificat de inregistrare emis de O.R.C cu activitatea de constructii cladiri si instalatii (original sau copie legalizata)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata)
Autorizatie de proiectare / executie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta Bilanturile contabile la data de 31.12.2005, 31.12.2006 si 31.12.2007 vizate. Obligatii contractuale in desfasurare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.bilantul contabil pe anii: 2005, 2006, 2007vizate;2.cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: mai mare de 20.000.000 RON sau echivalentul in Euro3.Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100): mai mare de 30 %4.Lichiditatea generala (active circulante/datorii curente x 100): mai mare de 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentarea generala2. Sustinere tehnica se va prezenta lista cuprinzand subcontractantii, 3. Se va prezenta dosarul privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii, al managementlui de mediu si al managementului sanatatii si securitatii muncii
4.Se va prezenta in mod obligatoriu si programul calitatii, mediului.
5.Lista prestari de servicii in ultimii 3 ani, Lista cuprinzand lucrari in ultimii 5 ani
Experienta similara-Finalizarea in ultimii 3 ani a unul sau mai multe contracte de servicii de proiectare (PT +DDE) cu o valoare cumulata a contractului/contractelor de minimum 300.000 RON sau echivalent EUR, fara TVA.
- Finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani (ca si antreprenor general) a 2 (doua) contracte pentru lucrari similarecu valoare egala sau mai mare de 6.000.000 lei sau echivalent EUR, fara TVA.6. Resurse tehnice- Asigurarea a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari.
7. Resurse umane : . Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Prezentarea dosarului privind sistemul de management al calitatii prin certificarea ISO 9001/2001 sau echivalent pentru categoria de lucrari care urmeaza sa fie licitata -prezentarea dosarului privind sistemul de management de mediu prin certificarea ISO 14001/2004 sau echivalent -prezentarea dosarului privind sistemul de management al sanatatii si securitatii OHSAS 18001/2007 sau echivalent;2. Prezentarea programelor privind calitatea, mediu si sanatate si securitate a muncii aferent lucrarilor executate;3. Experienta similara-Finalizarea in ultimii 3 ani a unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii de proiectare (PT +DDE) in domeniul constructiilor de cladiri si instalatiilor cu o valoare cumulata a contractului/contractelor de minimum 300.000 RON sau echivalent EUR, fara TVA.-Finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani (ca si antreprenor general)a 2 (doua) contracte pentru lucrari similarecu valoare egala sau mai mare de 6.000.000 lei sau echivalent EUR, fara TVA.4.Asigurarea a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari.5.Operatorul economic ofertant are obligatia sa prezinte informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: OP in contul Primariei mun Drobeta Tr Severin, RO06TREZ46121180250XXXXX, de la Trezoreria Drobeta Tr Severin, sau numerar la casieria primariei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.08.2008 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2008 10:00
Locul: Sediul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin, Str. Maresal Averescu, nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, imputernicitii firmelor ofertante, observatori.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr.3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Craiova
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr.14, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 1100, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul JuridicPrimaria Drobeta Turnu Severin
Adresa postala: Str. Maresal Averescu, nr. 2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Tel.0252314379, Fax: 0252316317
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2008 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer