Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie reabilitare platforme de stationare aeronave


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
79.588.488 RON

Castigatorul Licitatiei: HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN
Anunt de atribuire numarul 141712/20.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139274
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Punct(e) de contact: Mic Gabriela, Tel. +40 241255100, Email: [email protected], Fax: +40 241508022, Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie reabilitare platforme de stationare aeronave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sediul SN AIMKC SA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia structurii rutiere aeroportuare, canalizare pluviala, instalatii electrice si balizaj, marcaje si inscriptionari, organizare de santier, probe tehnologice si intretinere in perioada de garantie a lucrarilor.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 11.380.570 lei, respectiv, 8.75% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235000-3 - Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
45316213-1-Instalare de balizaje (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
79, 588, 488RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S025-038854din05.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1812 Denumirea: Proiectare si executie reabilitare platforme de stationare aeronave
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN
Adresa postala: OPERNPLATZ 2, ESSEN, GERMANIA, Localitatea: NA, Cod postal: 45128, Germany, Tel. 0213140596, Email: [email protected], Fax: 0213140597, Adresa internet (URL): www.hochtief.de
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130106630.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79588488.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 8068996.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Aecom Inocsa SLU: 1.387.276, 00 ron (partial servicii de proiectare)SC Tracon SRL: 4.981.048, 00 ron (lucrari de terasamente demolari)SC ICCO Energ SRL: 1.700.672, 00 ron (instalare de balizaje)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect din cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, ?Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta?. Programul Operational nr.CCI2007RO161PO003. Cod proiect: POST/2012/2/4/002. Cod SMIS 41675
VI.2) Alte informatii
Dupa descarcarea prezentei documentatii va rugam sa verificati frecvent ?Documentatii si clarificari? anexat anuntului de participare publicata in SEAP, pentru a o completa cu eventualele clarificari/completari aduse ulterior publicarii acesteia.Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1+P2+P3, unde P1?P3 sunt punctajele acordate pentru cei 3 factori de evaluare.Oferta cu valoarea P total cea mai mare va fi declarata castigatoare.In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor la o data precizata.Capacitatile economico-financiara si/sau tehnco-profesionala ale ofertantului pot fi sustinute, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, numai in cazul cerintelor transferabile, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, in acest caz, in temeiul art.186 si art. 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective-Formularele 20, 21, 22, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c1) si d).Oferta si documentele care o insotesc vor fi redactate in limba romana.Vizitarea amplasamentului se va efectua la solicitarea scrisa a operatorilor economici cel tarziu cu 28 de zile inainte de data depunerii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu ? Constanta S.A.
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.4, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel. +40 0241255100, Email: [email protected], Fax: +40 0241508022, Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer