Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in Zona Rezidentiala Vest din municipiul Baia Mare


Anunt de participare numarul 66236/13.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0262/211001, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: 0262/212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in Zona Rezidentiala Vest din municipiul Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Baia Mare, Cartierul Rezidential Vest.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in Zona Rezidentiala Vest din municipiul Baia Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT nr.1: Proiectare si executie retea de alimentare cu apa potabila in Zona Rezidentiala Vest din municipiul Baia Mare;
LOT nr. 2: Proiectare si executie retea de canalizare ape menajere si retea de canalizare ape pluviale in Zona Rezidentiala Vest din municipiul Baia Mare.Pentru executarea investitiei PROIECTARE SI EXECUTIE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN ZONA REZIDENTIALA VEST DIN MUNICIPIUL BAIA MARE autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor:
- Studiul de Fezabilitate pentru retele de alimentare cu apa in Cartierul Rezidential Vest;
- Studiul de Fezabilitate pentru retele de canalizare in Cartierul Rezidential Vest;
- Tema de proiectare;
- Plan de incadrare in zona;
- Plan de situatie: Retea de alimentare cu apa in Cartierul Rezidential Vest;
- Plan de situatie: Retea de canalizare in Cartierul Rezidential Vest.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000, 000 si 14, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 100000 lei, astfel: LOT1=20000lei, LOT2=80000lei; Garantia de buna executie = 10% din pretul contractului, raportat la valoarea acestuia fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in forma legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificate de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv taxele locale (original sau copii legalizate) - valabile la data deschiderii ofertelor; Certificat unic de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie (copie); Certificat Constatator, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea persoana juridica (original sau copie legalizata), din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.Pentru persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca societatea are in obiectul de activitate efectuarea de lucrari corespunzatoare obiectului contractului sau similare acestora (documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din ultimii 3 (trei) ani.Obligatii contractuale in desfasurare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat 25.000.000 lei, astfel: Pentru LOT 1, cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat 5.000.000 lei;Pentru LOT 2, cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat 20.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, continind valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;Informatiireferitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
Certificarea sistemului calitatii: - Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
- Certificate sau alte documente, emise de organisme acreditate, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
- Se solicita: programul calitatii propus pentru executia lucrarii .
Resurse umane:
- Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- Informatiireferitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Daca este cazul lista privind subcontractantii, specializarea acestora si acordurile de subcontractare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: Realizarea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract similar (domeniul de activitate aferent obiectului contractului), din care sa reiasa ca valoarea acestuia este egala sau mai mare decit 4.300.000 lei, astfel: - pentru LOT 1: cel putin un contract similar, din care sa reiasa ca valoarea acestuia este egala sau mai mare decat 780.000 lei;
- pentru LOT 2: cel putin un contract similar, din care sa reiasa ca valoarea acestuia este egala sau mai mare decat 3.520.000 lei.Recomandari: prezentarea a cel putin 2 (doua) recomandari (in original) pentru dovada executiei de lucrari similare.Cerinta minima de calificare: documente care atesta certificarea sistemului calitatii de catre un organism acreditat, standard de firma sau orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii bazat pe seriile de standarde europene relevante. In cazul in care acestea sunt emise de organisme straine, trebuie insotite de traducerea legalizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Calitatea materialelor propuse
15%
Descriere:
3.
Solutia tehnica propusa
10%
Descriere:
4.
Durata de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
41/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la casieria Primariei Municipiului Baia Mare sau prin OP in contul: RO93TREZ43624510220XXXXX - Trezoreria Baia Mare.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2008 10:00
Locul: Primaria Municipiului Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, jud. Maramures.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate achizitiona, in urma unei solicitari scrise, de la Serviciul Achizitii Publice et. IV cam. 34, tel. 0262-211001/ int. 149, tel./fax: 0262-212171.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+(40)213104641, Email: [email protected], Fax: +(40)213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.+(40)264596110, Email: [email protected], Fax: +(40)264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Primaria municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.+(40)262211001, Fax: +(40)262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2008 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer