Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie statie de sortare si puncte colectare Comuna Cumpana


Anunt de participare numarul 74051/24.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN IUTU, Tel.0241730788, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): Soseaua Constantei 132 Comuna Cumpana jud Constanta : www.primaria-cumpana.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie statie de sortare si puncte colectare Comuna Cumpana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cumpana Judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru rezolvarea intr-un ansamblu coerent a situatiei prezentate, cat si pentru valorificarea oportunitatilor oferite de PROGRAMUL PHARE RO 2006/018-147.04.01.04.01. se propun urmatoarele obiective investitionale: a) Lucrari de proiectare a unei statii de sortare , conform caietului de sarcini elaborat;
b) Lucrari de proiectare a 37 puncte de colectare, conform caietului de sarcini elaborat;
c) Lucrari de constructii montajaferentestatieide sortare + punctele de colectare ;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare a unei statii de sortare , conform caietului de sarcini elaborat;Lucrari de proiectare puncte de colectare, conform caietului de sarcini elaborat;
Lucrari de constructii montajaferentestatieide sortare + punctele de colectare ;
Valoarea estimata fara TVA: 506, 470EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 08.05.2009 pana la 08.10.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :5.000 lei (RON);
-garantia de buna executie :5 % din pretul contractului fara TVA .-Garantia se constituie sub una din formele prevazute de art. 90 din HG 925/2006:
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Linie buget PHARE: RO2006/018-147.04.01.04.01Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09 si Fonduri de la Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca oferta este depusa de catre un grup (asociere) si este castigatoare, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;
- Declaratie privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: - Certificat de inregistrare;
- Certificat constatator;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatiaeconomico-financiara: - Informatii generale despre ofertant ( conform formularului din documentatia de atribuire)- Bilant contabil pe ultimii trei ani vizat de DFP . Ani de referinta 2006 , 2007 si 2008(bilant la 30.06) .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani a ofertantului va fi de minim 1.350.000 euro echivalenta lei/euro la data 10 februarie 2009;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista privind principalele contracte similare realizate in ultimii 5 ani (2004 - 2008);Lista va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai semnificative lucrari, modul deindeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca sunt autoritati contractante sau clienti privati.
-Documente care sa demonstreze capacitatea logistica necesara executarii lucrarilor si furnizarii produselor, echipamentelor prevazute ;
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii ce vor fi folosite in executia lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul va prezenta cel putin un contract a carui valoare sa fie de minimum 135.950 euro echivalenta lei/euro la data 10 februarie 2009.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Punctajfinanciar
70%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1350/17.02.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2009 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2009 14:00
Locul: Sala de sedinte Primaria Cumpana
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
In baza unei imputerniciri a conducatorului operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): , ,PROGRAMPHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICI SI SOCIALI -Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediuLinie buget PHARE: RO2006/018-147.04.01.04.01Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala: Bdul Tomis 24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900742, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132 Comuna Cumpana, judetul Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2009 07:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer