Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE VIABILIZARE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI LOCALE COMUNA TODIRENI , JUDETUL BOTOSANI


Anunt de participare numarul 68004/03.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Todireni (Consiliul Local Todireni)
Adresa postala: com. Todireni, nr. 64, jud. Botosani, Localitatea: Todireni, Cod postal: 717395, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Todireni, Tel.0231574791, In atentia: Primar, Petru Toma, Email: [email protected], Fax: 0231574791
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Ordine si siguranta publica- Mediu- Constructii si amenajari teritoriale- Protectie sociala- Recreere, cultura si religie- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE VIABILIZARE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI LOCALE COMUNA TODIRENI , JUDETUL BOTOSANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Todireni, judetul Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE SI EXECUTIE VIABILIZARE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI LOCALE COMUNA TODIRENI , JUDETUL BOTOSANI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
44113140-8-Pietricele pentru pietruirea drumurilor (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Documentatia de proiectare va fi furnizata in 4 exemplare pe suport de hartie si in format electronic(text format .doc, desene format .dxf, sau echivalent)
Lucrarile se vor executa conform specificatiilor din S.F.
Valoarea estimata fara TVA: 154, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare 1500 lei ron cuantumul garantiei de buna executie a contractului 10% din valoarea contractului fara TVA cv. caiet sarcini 500 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local OUG 112/2008, HG 1325/2008, HCJ Botosani 117, 119/2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comertului original sau copie legalizata nu mai vechi de 30 de zile; Certificatul de inregistrare emis de oficiul Registrului Comertului original sau copie legalizata nu mai vechi de 30 de zile; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul de stat original sau copie legalizata nu mai vechi de 30 de zile; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul local original sau copie legalizata nu mai vechi de 30 de zile, alte documente precizate in caietul de sarcini
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabilDeclaratie bancaraInformatii privind cifra de afaceriSolvabilitate patrimoniala(capital propriu/total pasiv x 100)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
vizat si inregistrat de organele competenteformular anexa 2Cerinta minima : completare formular anexa 3Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala cu 1000000, 00 leiCerinta minima : nivelulindicatorului este : Mai mare de 0, 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiInformatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatiiCertificat de conformitate produs
Autorizare pentru comercializare
Autorizare pentru livrarea produselor
Alte autorizari specifice domeniilor de activitate
Informatii privind masurile de protectia mediului
Standarde de asigurarea calitatiiStandarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista contractelor de proiectare similare executate in ultimii in ultimii 3ani din care se va prezenta un contract incheiat indeplinit(data procesului verbal la terminarea lucrarii) in ultimii 3 ani . Completarea unui tabel, cuprinzand valori, perioade de executie, beneficiari / cantitatiCompletare formular anexa anexa 4, Lista cu echipamentele si utilajele ofertantuluiCompletarea unui formular sau prezentarea de CV-uri , calificari ale personalului , declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului.Fise tehnice de produse utilizate pentru lucrareSe precizeaza organismul competent de la care se obtine.Pentru produsele la care este cazul agrement ISCIRContract cu furnizor agrementat ISCIRCertificarepentru sistem de management al calitatii, mediului si securitatii pentru proiectare conformISO 9001 / 2000, si pentru executie ISO 9001 / 2000 , ISO 14001 / 2004, ISO 18001, Atestare ANRE.Fise tehnice pe produsNorme tehnice antipoluare.Evaluari de protectia mediuluiPondere max. acceptata pentru subcontractare contract este 10 % din valoarea contractuluiSe solicita dupa caz, completarea unui formular cu subcontractantii si specializarea acestora.Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatiiSe precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatiiCertificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediuluiSe precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea protectiei mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pret lucrare
60%
Descriere:
2.
pret proiectare
10%
Descriere:
3.
termen executie
15%
Descriere:
4.
termen garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5065/03.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.11.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.11.2008 13:00
Locul: Consiliul Local al Comunei Todireni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310 4641, Email: [email protected], Fax: 021 / 310 4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Todireni
Adresa postala: comuna Todireni, nr. 74, jud Botosani, Localitatea: Todireni, Cod postal: 717395, Romania, Tel.0231574791, Email: [email protected], Fax: 0231574791
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2008 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer