Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie,inclusiv asistenta tehnica si alimentare cu energie electrica pentru,,Prima infiintare retea publica de apa uzata,imbunatatirea retelei publice de apa,imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de a


Anunt de participare numarul 113141/20.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala:  COMUNA SUICI, Localitatea:  suici, Cod postal:  117725, Romania, Punct(e) de contact:  ELENA POPESCU, Tel. 0748125967, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0248545155, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie, inclusiv asistenta tehnica si alimentare cu energie electrica pentru, ,Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar in comuna Suici, judetul Arges''.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Suici judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie inclusiv alimentarea cu energie electrica si asistenta tehnica pentru proiectul Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar in comuna Suici, judetul Arges?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SE VA EXECUTA PROIECTAREA TEHNICA SI EXECUTIA LUCRARILOR STABILITE IN ANEXA IN CAIETUL DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 9, 777, 512RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE 100.000 LEI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE ESTE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat prin FEADR, MASURA 3.2.2 in baza Contractului de finantare nr. C 322010930300068/02.06.2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere pentru depunerea unei oferte comune (art.44 alin.1 si 2 din OUG 34/2006). Daca subcontracteaza vor arata partile subcontractante si potentiali subcontractori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.180 si 181 din ordonanta
Mod de dovedire: Se va completa Anexa 10
Prezentarea cazierului fiscal in original sau copie legalizata
Operatorii participanti la procedura sa aiba dreptul de a executa lucrari si servicii avand:
codul 7112
codul 3600
codul 4221
codul 4211
codul 4299
codul 4321
Se vor atasa in original sau copie legalizata certificat ORC.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM-urilor se va face dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004.
Ofertantii Persoanele fizice /juridice straine - sa fie legal inregistrati
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 19.300.000 lei. Se va lua in calcul cursul BCE valabil pentru data de 27.02.2009 SI ANUME 4, 3025 LEI/EURO, ACELASI CURS SE VA LUA IN CALCUL SI PENTRU CONVERSIA ALTOR VALUTE.
Rezultatul exercitiilor financiare din ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009)Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
(b) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara va completa Anexa nr.19 ? Angajament tert ? sustinator financiar.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista servicilor executate in ultimii 3 (trei) ani conform Anexa 15 (Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani)Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a proiectat (Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini) in ultimii 3 ani, cel putin, urmatoarele:
- contracte de prestari servicii similare-proiectare, minim un contract de servicii de proiectare pentrufiecare obiectiv (canalizare, alimentare cu apa, civile si drumuri), de minim valoarea lucrarii licitate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani, conform Anexa 16 (Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani).Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani urmatoarele lucrari similare:
- contracte de executie lucrari de canalizare, cu statie de epurare, a caror valoare insumata sa fie de minim 3.400.000 lei. Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1 (unul).
-contract de executie lucrari de modernizare drum a carui valoare sa fie de minim 2.300.000 lei .Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de alimentare cu apa a carui valoare sa fie de minim 1.250.000 lei .Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de constructii civilecarui valoare sa fie de minim 900.000 lei. Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul)
Ofertantul va trebui sa faca dovada ca detine in proprietate, leasing sau inchiriere dotarile specifice, utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport disponibilizate pentru indeplinirea conntractului:
statie producere mixuri asfaltice
statie de betoane
- Cilindru compactor- Mai compactor- Pompa beton
- Repartizator, finisor mixtura asfaltica- Incarcator frontal- autobasculanta- Autobetoniere- Vibrator beton- Autogudronator- AutogrederBuldozer- Excavator- Macara- Motocompresor- Aparat sudura teava polietilena- Laborator de gradul II
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.01.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2011 10:00
Locul: Primaria comunei Suici
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, expertii externi cooptati, reprezentantii UCVAP, reprezentantii APDRPReprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin FEADR, MASURA 3.2.2 in baza Contractului de finantare nr. 322010930300068/02.06.2010
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Pitesti
Adresa postala:  Adresa postala: strada Victoriei nr.22, Pitesti, jud. Arges, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110016, Romania, Tel. 0248.219.374, Email:  [email protected], Fax:  0248.223.828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI SUICI
Adresa postala:  Str. SUICI, Localitatea:  SUICI, Cod postal:  117725, Romania, Tel. 0248545155, Email:  [email protected], Fax:  0248545155
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer