Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE"MODERNIZARE STRAZI(DRUMURI SATESTI)COMUNA MALUSTENI,JUDETUL VASLUI


Anunt de participare numarul 112492/03.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MALUSTENI (PRIMARIA MALUSTENI)
Adresa postala:  COMUNA MALUSTENI, JUDETUL VASLUI, Localitatea:  Malusteni, Cod postal:  737350, Romania, Punct(e) de contact:  AUREL GHERGHESCU, Tel. 0235426449, Email:  [email protected], Fax:  0235426449, Adresa internet (URL):  wwwyahoo.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE"MODERNIZARE STRAZI(DRUMURI SATESTI)COMUNA MALUSTENI, JUDETUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA MALUSTENI, JUDETUL VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE SI EXECUTIEA LUCRARILOR DE MODERNIZARE A UNOR STRAZI( DRUMURI STARESTISI COMUNALE )DIN COMUNA MALUSTENI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VOR FI MODERNIZATI UN NUMAR DE APROXIMATIV 10KM
Valoarea estimata fara TVA: 1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
NU ESTE CAZUL
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PRIMARIA NU DISPUNE DE FONDURI PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR SI PROIECTARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
NU ESTE CAZUL
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SITUATIA PERSONALA A OPERATORILOR ECONOMICI INCLUSIV CERINTELE REFERITOARE LA INSCRIEREA IN REGISTRUL COMERTULUI SAU AL PROFESIEI
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE.
SA INDEP0LINEASCA CONDITIILE LEGALE PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA DIALOG
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARIICERINTELOR MENTIONATE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 1
NU SUNT CRITERII DE LIMITARE A OPERATORILOR ECONOMICI
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2010 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1 RON
Conditii si modalitate de plata: PRIMARIA NU ARE DOCUMENT DESCRIPTIV ITRUCIT NU DISPUNE DE FONDURILE NECESARE INTOCMIRII ACESTEIA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2010 14:30
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
PRIMARIA MALUSTENI NU DISPUNE DE FONDURILE NECESARE IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SUS MENTIONAT
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2010 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer