Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUCTII PTR OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI REABILITAREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL REGINA ELISABETA NR.47, Sector 5- sediul PMB"


Anunt de participare numarul 148055/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +4 0213055530, In atentia: Silvia Barbulescu -Director Executiv, Dragos Dimitriu -Sef Serviciu, Ermiona BAlu -expert, Email: [email protected], Fax: +4 0213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUCTII PTR OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI REABILITAREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL REGINA ELISABETA NR.47, Sector 5- sediul PMB"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea totala estimata a contractului este de 82.201.460 lei, exclusiv TVA, din care:
?Cheltuieli diverse si neprevazute :2.056.000 lei, exclusiv TVA, care reprezinta 2, 56% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute;
?Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :2.498.000 lei, exclusiv TVA, din care: - taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 41.000 lei, exclusiv TVA;
- proiectare si inginering 2.247.000 lei, exclusiv TVA;
- asistenta tehnica 210.000 lei, exclusiv TVA;
?Cheltuieli pentru investitia de baza :77.515.460 lei, exclusiv TVA, din care: - constructii si instalatii 68.804.130 lei, exclusiv TVA;
- montaj utilaj tehnologic 332.240 lei, exclusiv TVA;
- utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.415.500 lei, exclusiv TVA- utilaje fara montaj si echipamente de transport 683.590 lei, exclusiv TVA;
- dotari 2.280.000 lei, exclusiv TVA;
?Organizare de santier :132.000 lei, exclusiv TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUCTII PTR OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI REABILITAREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL REGINA ELISABETA NR.47, Sector 5- sediul PMB" conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 80, 145, 460 si 82, 201, 460RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006.orientativ Formularul 13 in cazul scrisorii de garantie bancara, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie. Cont depunere : RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este de 1602000lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c)si d) din Formularul nr. 13 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.14, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului fara T.V.A. si se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica, in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, in vederea deblocarii garantiei de participare. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr. 22 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMMuri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie pe propria raspundere, Formularul 1, in temeiul art.180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata si completata.* Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si cel al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de cazier judiciar pentru administrator/firma, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 2, in temeiul art.181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.*Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 3.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de participare cu oferta independenta Formular 4. In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiBogdan Hreapca- Director general ? Directia Generala Dezvoltare si InvestitiiMircea Octavian Constantinescu - Director General Directia Generala EconomicaEc. Daniela Mincu - Director General Directia Generala AchizitiiAdrian Iordache - Director ? Directia JuridicBogdan Sosoaca ? Director Executiv Directia InvestitiiCorina Popa Balan - Director Executiv Adj. Directia InvestitiiIon Florea ? Director Executiv Directia Financiar ContabilitateAurelia Radu - Sef serviciuServiciul ConsolidariLuiza Matheas ? Sef Serviciu Lucrari InvestitiiDragos Dimitriu - Sef Serviciu Directia Proceduri Achizitie*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataPersoanele juridice romane vor prezenta: *Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.NOTA: Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a) ? d). 1.Pentru persoane fizice/juridice romane: *Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Pentru persoane juridice/fizice straine: * documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor.Nota: in cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de inregistrare in copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.* Prezentarea Autorizatieiemisa de ISCIR pentru proiectarea si punerea in functiune de instalatii sub presiune, conform Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.* Prezentarea Autorizatiei emise de IGP pentru proiectarea si montarea sistemelor de supraveghere, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;* Prezentarea Autorizatiei ANRE tip B, conform Ord. 11 /2013- aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii.*Prezentarea Autorizatiei emisa de ANRE, conform Ordinului nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proeictare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are resurse reale, negrevate de datorii sau a unor linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a asigura cash-flow de executie a lucrarii, pentru o perioada de 3 luni, conform esalonarii investitiei, in valoare de minim 10.018.182, 5 lei sau echivalent, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielilecu proiectarea si executia lucrarii.Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru derularea acestui contract, independent de angajamentele asumate pentru alte contracte.Se solicita prezentarea documentelor (scrisoare) eliberate de banca din care sa rezulte indeplinirea in mod neechivoc a cerintei de calificare, sau orice tip de document care sa demonstreze indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor membrilor grupului.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii.
Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unui document eliberat de banca din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata.
Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru luna mai 2013, respectiv1 euro= 4, 3354 lei.
b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru luna mai 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
* Informatii generale - cifra medie de afaceri globala, in ultimii 3 ani, cel putin egala cu 120.000.000 lei.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata.
Nota 2: a)Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site?ul www.bn.ro (2010 ? 1 euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei).
b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare ? Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si finanaciare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minume privind cifra medie de afaceri globala.
*Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului.
Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art.44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
* Informatii privind tert sustinator economic si financiar.
Capacitatea economico - financiaraa operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea documentelor (scrisoare) eliberate de banca din care sa rezulte indeplinirea in mod neechivoc a cerintei de calificare, sau orice tip de document care sa demonstreze indeplinirea cerintei.- se va completa Formularul 6 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 11, Formularul 1 din sectiunea Formulare- se vor completa Formularele 1, 18, 21, 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar. Se vor atasa pentru cele mai importante contracte, documente suport: recomandari/ certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar.
Fiecare document va contine obligatoriu date referitoare la: -beneficiarul contractului;
- tipul, valoarea, volumul si contributia ofertantului la activitatile indeplinite;
- perioada in care s-au realizat aceste activitati;
* Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani.
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiar. Se vor atasa pentru cele mai importante contracte, documente suport: recomandari/ certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar.
Fiecare recomandare /certificare de buna executie/document va contine obligatoriu date referitoare la: -beneficiarul contractului;
- tipul, volumul si contributia ofertantului la lucrarile/activitatile executate;
- perioada in care s-au realizat aceste lucrari/activitati.
* Cerinta 1: Experienta similara
Experienta similara trebuie sa dovedeasca prestarea de servicii similare, lucrari similare celor care fac obiectul prezentului contract dupa cum urmeaza:
1) Ofertantul va face dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani, servicii de proiectare, care sa includa:
a) proiectarea unor lucrari de consolidare prin metoda izolarii seismice a bazei;b) proiectarea unor lucrari de restaurare si refunctionalizare la o cladire incadrata in lista monumentelor istorice la minim grupa B. Se pot prezenta contracte distincte pentru fiecare subcerinta in parte
2) Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a executat, in ultimii 5 ani lucrari similare, constand in: a) lucrari de consolidare si refunctionalizare la o cladire incadrata in lista monumentelor istorice la minim grupa B.b) lucrari de constructii si instalatii la un obiectiv de constructii civile, cu o valoare de minim 77.000.000 lei (exclusiv TVA), nivel valoric indeplinit prin prezentarea a maxim 2 (doua contracte).Se vor putea prezenta contracte distincte pentru fiecare categorie de lucrari.Pentru demonstrarea cerintei operatorii economici pot prezenta orice documente relevante (copii ale contractelor sau parti din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei similare/ proces verbal receptie/ documente de receptie emise sau/sicontrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar / recomandari de la beneficiari) in copie lizibila, cu mentiunea: ?conform cu originalul?, care sa cuprinda in mod obligatoriu si cumulativ datele de identificare ale contractului, beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate/lucrarilor executate, perioada de derulare, modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale.Nota 1: a) Pentru contractele prezentate in euro, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2: Documentele vor fi prezentate de catre ofertanti in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?
- Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite in traducerea in limba romana, autorizata.
- Daca din documentele anexate rezulta ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.
Nota 3: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.-Data finalizarii prestarii serviciului trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai ?serviciile duse la bun sfarsit? in acesta perioada. Prin ?servicii duse la bun sfarsit ?se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Data finalizarii executiei lucrarilor trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai ?lucrarile executate si duse la bun sfarsit? in acesta perioada. Prin ?lucrari executate si dusela bun sfarsit ?se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de procese verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate insotite de process verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de process verbal de receptie finala.
Nota 4: Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita conform prevederilor Ordinului ANRMAP 509/2011.
* Cerinta 2: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va face dovada ca dispune de dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului, in corelare cu oferta tehnica prezentata.
Ofertantii vor prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc.) care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului.
* Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Nota: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Lista personalului cheie completat si semnat de catre reprezentatntul imputernicit al ofertatului.
Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru pozitiile ? Manager de proiect, Arhitect proiectant, Inginer proiectant rezistenta, Ingineri proiectanti instalatii, Sef santier, Ingineri executieinstalatii: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale diplomelor de studii, ale certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute, legitimatii vizate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor).
Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale generale si specifice: fisa de post/carnetul de munca/contractul individual de munca/recomandarea sau orice alte documente similare.Se vor prezenta:
- copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului.
- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Pentru personalul specializat (expert cheie) ? RTE se va prezenta legitimatia vizata in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
- CQ ? se va prezenta decizia de numire;Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Nota3 : Avand in vedere complexitatea obiectivului de investitie, gestionarea in mod eficient a resursei umane implica ca sarcinile si atributiile personalului cheie sa fie clar stabilite si in corelare cu graficul de executie, motiv pentru care pentru fiecare pozitie de expert se va desemna cate o persoana distincta.
Nota 4: Pentru personalul non -cheiese vorprezenta CV, documente/certificari /atestate/legitimatii care atesta pregatirea in domeniul in care este nominalizat.
* Personal specializat (experti cheie)1.Manager de proiect
-Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani;
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract in care a activat pe pozitia demanager de proiect/coordonator proiect/director proiect2. Arhitect Proiectant
Calificari: Studii superioare arhitectura
-Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniulstudiilor absolvite de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica: in domeniul proiectarii lucrarilor de restaurare si consolidare a monumentelor istorice de minim 3 ani;3. Ingineri Proiectant Rezistenta
Calificari: studii superioare inginerie civila;
-Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniulstudiilor absolvite de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica: in domeniul proiectarii lucrarilor deconsolidare a structurilorde rezistenta de minim 3 ani;4. Inginer proiectanti instalatii (specialitatile instalatii electrice, instalatii gaze naturale, instalatii sanitare, instalatii climatizare)
Calificari: studii superioare inginerie instalatii;
- Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniulstudiilor absolvite de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica: in domeniul proiectarii instalatiilor pentru constructii de minim 3 ani;5.Sef santierCalificari: studii superioare inginerie civila;
-Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani;
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract in care a activat pe pozitia deSef de Santier.
6.Inginer executieinstalatii (specialitatile instalatii electrice, instalatii gaze naturale, instalatii sanitare, instalatii climatizare)
Calificari: studii superioare inginerie instalatii;
- Experienta profesionala generala: experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica: in domeniul executieiinstalatiilor pentru constructii de minim 3 ani;7. Responsabil tehnic cu executia, atestat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sau echivalent
-in domeniul constructii civile- se va prezenta atestate/autorizatii;
8. Responsabil cu controlul tehnic al calitatii in domeniul constructiilor;
- decizia de numire;
9. Sudor atestat ISCIR
- atestat ISCIR conform PT CR9 ? 2010.
* Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.Oferantul va prezenta o declaratie de disponibilitate prin care reprezentantul legal al acestuia declara ca persoana propusa este capabila si va lucra pentru perioada (perioadele) prevazuta pe pozitia pentru care a fost propus in contract in situatia in care aceasta oferta este castigatoare. Va fi prezentata cate o declaratie pentru fiecare expert cheie si non cheie propus. Inlocuirea acestor personae, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al Autoritatii Contractante Acordul Autoritatii Contractante pentru modificarea
propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor
care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este
echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor si
ca persoanele propuse au pregatirea si experienta necesare si detin
atestatele specificate, valabile la data inlocuirii.
In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca
pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie
contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Declaratie/angajament pe propria raspundere: in cazul in care ofertantul
este declarat castigator va face dovada inainte de semnarea contractului
prin prezentarea graficului privind activitatile si timpul necesar, ca expertii
ofertati, chiar daca sunt implicati in alte proiecte/contracte, pot aloca timpul si resursele necesare ducerii la indeplinire a contractului in cauza
*Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190alin. 3din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract . Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
* In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza parte/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta intelegerile preliminare de subcontractare.
Nota1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractanti.
Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.
Nota 3: a)Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica
b)Raspunderea contractului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte /parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
c) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale.d) resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
* Standarde privind asigurarea calitatii
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001:2008sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
* Standarde privind protectia mediului
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001:2005sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea 14001:2005sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va completa Formularul 7.1 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 7 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 8 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 25 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 9 din sectiunea Formulare---se va vompleta Formularul 23 din sectiunea Formulare-se vor vompleta Formularele 1, 19, 21, 5 din sectiunea Formulare-se va vompleta Formularul 10 din sectiunea FormulareOfertantii vor prezenta o copie a certificatului 9001:2008sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii vor prezenta o copie a certificatului ISO 14001:2005 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Valorile ofertate vor fi sustinute de calculele aferente specifice fiecarei categorii de servicii / lucrari / utilaje si echipamenteidentificate. Preturile care se compara sunt preturile totale in lei (exclusiv TVA) prezentate in Formularul de oferta, insotit de Centralizatorul ofertei - pentru prestarea integrala a serviciilor silucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului propus, receptiasi punerea infunctiuneaacestuia.Precizare : Nu se vor accepta oferte de pret mai mari decat valoarea estimata a contractului.
2.
Factor tehnic 1: Perioada de garantie oferita lucrarii.
20%
Descriere: PRECIZARE: Perioada de garantie ofertata va fi cea prezentata in propunerea tehnica si va fi motivata prin conceptia proprie propusa de fiecare ofertant avand in vedere calitatea si durata materialelor, tehnologiile si echipamentele folosite. In cazul in care perioada de garantie a echipamentelor acordata de producator este mai mica decat perioada ofertata, ofertantii isi vor asuma diferenta de perioada, asigurand service-ul si mentenanta in aceasta perioada, prezentand in acest sens, la faza de oferta documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind asigurarea garantiei lucrarilorsi echipamentelor pe toata durata ofertata de fiecare participant la procedura.
3.
3. Factor tehnic 2: Durata de realizare a proiectului tehnic.
20%
Descriere: Durata de realizare a proiectului tehnic se va prezenta in format ?zile calendaristice?. Durata maxima de realizare a proiectului peste care oferta va fi considerata neconforma este de 60 zile Durata minima realista de realizare a proiectului sub care nicio oferta nu va fi punctata suplimentar este de 30 zile.Durata de realizare a proiectului tehnic se va argumenta prin grafic de realizare elocvent si explicit in mod clar pentru fiecare etapa.Pentru ofertele care prezinta durate de prestare a serviciilor de proiectare anormal de scazute, autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a solicita orice clarificari/detalii suplimentare care sunt considerate necesare pentru a demonstra fezabilitatea duratei de prestare propuse. Ofertantul, prin raspunsurile pe care le va da, trebuie sa demonstreze posibilitatea indeplinirii serviciului de proiectare in termenul asumat. In lipsa unui raspuns concludent, clar si explicit, . oferta va fi considerata neconforma.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 12:00
Locul: Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr.291 -293, Directia Generala Achizitii, etaj 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicire din partea ofertantului si copie act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Detalii privind aplicarea algoritmului de calculPunctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei : P (total) = P (financiar) + P (tehnic1) + P (tehnic2), in careClasamentul ofertelor se va intocmi in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate (financiar si tehnic) obtinute prin aplicarea formulei de calcul mai sus mentionate.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Durata max. de realizare a investitiei este de 24luni, din care: - Durata de proiectare: min.30 zile-max. 60.zile- Durata de executie: min. 20 luni- max. 22luni- Perioada de garantie de buna executie: 24 luni* Valoarea totala estimata a contractului este de 82.201.460 lei, exclusiv TVA, din care: ? Cheltuieli diverse si neprevazute :2.056.000 lei, exclusiv TVA, care reprezinta 2, 56% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute;? Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :2.498.000 lei, exclusiv TVA, din care: - taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 41.000 lei, exclusiv TVA;
- proiectare si inginering 2.247.000 lei, exclusiv TVA;
- asistenta tehnica 210.000 lei, exclusiv TVA;? Cheltuieli pentru investitia de baza :77.515.460 lei, exclusiv TVA, din care: - constructii si instalatii 68.804.130 lei, exclusiv TVA;
- montaj utilaj tehnologic 332.240 lei, exclusiv TVA;
- utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.415.500 lei, exclusiv TVA- utilaje fara montaj si echipamente de transport 683.590 lei, exclusiv TVA;
- dotari 2.280.000 lei, exclusiv TVA;? Organizare de santier :132.000 lei, exclusiv TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitii
Adresa postala: Splaiul Independentei, 291-293, sector 6, et. 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): http: //pmb.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer