Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Proiectare tehnica si executie lucrari de "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj"


Anunt de participare numarul 126829/26.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Campia Turzii
Adresa postala:  Laminoristilor, 2-4, Localitatea:  Campia Turzii, Cod postal:  405100, Romania, Punct(e) de contact:  Ioan Vasinca, Tel. 0264-368001, In atentia:  Rodica Mazere, Email:  [email protected], Fax:  0264-365467, Adresa internet (URL):  http: //www.campiaturzii.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Proiectare tehnica si executie lucrari de "Construirea unui Centru Olimpicsi de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Campia Turzii
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare tehnica si executie lucrari de "Construirea unui Centru Olimpicsi de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Proiectare tehnica si executie lucrari de "Construirea unui Centru Olimpicsi de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj"
Valoarea estimata fara TVA: 15, 033, 213RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 150000 lei, Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Campia Turzii si Finantare rambursabila prin Credit furnizor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Declaratii privind eligibilitatea;
b.Declaratie privind neancadrarea in prevederileart.181;
c.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
d.Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor;
e.Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor;
f.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
g.Pentru Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (
b. Bilantul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, insotit de contul de profit si pierdere (copie). Bilantul contabil trebuie vizat si inregistrat la DGFP.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 30.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Lista privindprincipalele servicii prestate in ultimii 3 ani;
b.Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 anic.Fisa de informatii privind experienta similara pentru proiectare;
d.Fisa de informatii privind experienta similara pentru executie;
e. Recomandari din partea altor beneficiari;
f. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani;
g. Informatii privinddotarile specifice necesare indeplinirii contractului;
h. Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia muncii;
i. Certificat ISO 9001;
j. Certificat ISO 14001;
K. Certificat OHSAS 18001/2008;
l. Certificat SA 8000;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Finalizarea a minim 1 contract de lucrari? maxim 5 contracte care fac obiectul procedurii si care insumate sa ajunga la valoarea de14 732 548, 74 lei, reprezentand valoarea estimata a executiei lucrarii.b) Prezentarea unui contract finalizat sau prezentarea de documente care sa certifice finalizareaprestarii serviciilor avand ca obiectproiectarea unui obiectiv sportiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
12luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2011 11:00
Locul: Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr.2, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentantii imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Proiecte de Finantare Internationala, Achizitii si Patrimoniu
Adresa postala:  str. Laminoristilor, nr.2, Localitatea:  Campia Turzii, Cod postal:  405100, Romania, Tel. 0264366399, Email:  [email protected], Fax:  0264366399
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2011 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer