Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea, constructia, instalarea, racordarea si punerea in functiune a centralei fotovoltaice in cadrul proiectului ?Ovidiu Solar Energy ? ferma de panouri solare 2,5 MW?


Anunt de participare numarul 138154/14.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BLACK SEA TRANSPORT SRL
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21, biroul 20, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900162, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Zaif, Tel. +40 241515233, Email: [email protected], Fax: +40 241545637, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
BLACK SEA TRANSPORT SRL
Adresa postala: Str. Lyon nr.35, bl.A6, Et.6, Ap.66, Localitatea: Municipiul Constanta, Cod postal: n/a, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Zaif, Tel. +40 241515233, Email: [email protected], Fax: +40 241545637
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
BLACK SEA TRANSPORT SRL
Adresa postala: Str. Lyon nr.35, bl.A6, Et.6, Ap.66, Localitatea: Municipiul Constanta, Cod postal: n/a, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Zaif, Tel. +40 241515233, Email: black[email protected], Fax: +40 241545637
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BLACK SEA TRANSPORT SRL
Adresa postala: Str. Lyon nr.35, bl.A6, Et.6, Ap.66, Localitatea: Municipiul Constanta, Cod postal: n/a, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Zaif, Tel. +40 241515233, Email: [email protected], Fax: +40 241545637
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala, conform Art.9, litera c) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea, constructia, instalarea, racordarea si punerea in functiune a centralei fotovoltaice in cadrul proiectului ?Ovidiu Solar Energy ? ferma de panouri solare 2, 5 MW?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasul Ovidiu, Judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia vizeaza prestarea serviciilor de proiectare (intocmirea proiect tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului) si , constructia, instalarea, racordarea si punerea in functiune a centralei fotovoltaice in cadrul proiectului ?Ovidiu Solar Energy ? ferma de panouri solare 2, 5 MW?
Centrala fotovoltaica reprezinta centrala electrica de producere a energiei electrice prin captarea energiei solare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
09331200-0-Module solare fotovoltaice (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45311200-2-Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare, constructie, instalare, racordare si punere in functiune a unei centrale fotovoltaice (2, 5MW).
Valoarea estimata fara TVA: 36, 568, 096.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare600.000Lei. Perioada de valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: 1. prin virament bancar in contul autoritatii contractante RO85CECECT0130RON0944361, Banca CEC Constanta;2. Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In caz de virament bancar, confirmarea se face prin extras de cont al AC la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare va fi executata partial, in conformitate cu art. 278 1, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 34/2006.In caz de constituire a garantiei prin instrument bancar, clauza privind retinerea sumelor in conformitate cu art. 278 1 alin. 1 lit. c) din OUG 34/2006 trebuie sa fie inscrisa in cadrul acestuia in mod clar.Documentul de garantie de participare va fi prezentat in limba romana sau traducere legalizata, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri, documentul de garantie de participare va fi emis pentru si in numele Liderului Asocierii. In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, pentru reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, acesta trebuie sa prezinte o declaratie conf. Formularului 6. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Garantia de buna executie trebuie sa fie in cuantum de 10% din val.contr. fara TVA si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.asigurari, in original, care va deveni anexa la contract - sau prin retineri succesive din platile intermediare.Const.garant. va fi in conf. cu Art. 90 din H.G 925/2006, resp. 1045/2011? Aut. Contr. are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentiile sale contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate si de a solicita indeplinirea acestora.? Restit.garantiei se va face in conf. cu prev. art. 92 din HG 925/2006, cu modif. si complet.ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (FEDR) si Bugetul de Stat ? 70%Cofinantarea eligibila a Beneficiarului ? 30%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana
In cazul depunerii ofertei individuale /oferteicomune/ sustinerii/ subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui ANRMAP privindformulareacriteriilor de calificare si selectie.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta 1 - Declaratii privind eligibilitatea
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3A ? Declaratie privind eligibilitatea conf Art. 180. Aceasta declaratie va fi prezentata de catreofertant (fiecare asociat) si (dupa caz) de tertul sustinator.
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formular 2B ? Declaratie Conform Art 69^1 din OUG 34 / 2006 actualizata. Aceasta declaratie va fi prezentata de catre ofertant (fiecare asociat), subcontractorsi (dupa caz) de tertul sustinator.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Daniel Zaif - Administrator
Viorica Lungu - Director Economic
Gheorghe Fudulea - Director achizitii
Raluca Andresoiu - avocat
Formularul 3B - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181Acest document trebuie prezentat de catre ofertant (fiecare asociat in parte). Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator.Cerinta 2 ? Calitatea de participant la procedura
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3C ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Aceasta va fi prezentata de catre ofertant / fiecare dintre asociati si subcontractanti.
Ofertantul va completa Formularul 2A ? Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Aceast certificat va fi semnat de ofertant / fiecare dintre membrii asocierii.Cerinta 3 - Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale
1. Persoanele juridice romane vor prezenta: a. Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul general de stat eliberat de Ministerul Finantelor Publice astfel incat sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conf. OMFP nr. 2618/2011)
b. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie, astfel incat sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conf. OMFP nr. 2618/2011).
2. Persoanele juridice straine vor prezentaOrice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente).In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.
Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari.
Documentele de mai sus trebuie sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei incare se depun ofertele.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana
In cazul depunerii ofertei individuale /ofertei comune/ sustinerii/ subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta 4 - Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1. Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent emis cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertelordin care sa rezulte:
? nume complet, sediul, persoaneleautorizate/administratori;
? obiectul de activitate al operatorului economic . Obiectul contractului trebuie sa aibacorespondent in codul CAEN din certificatul constatator;
? ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
2. Persoane juridice /fizice straine
Operatorul economictrebuie sa depuna documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
3.ONG / Persoane juridice non-profit
Certificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa judecatoria in raza careia isi au sediul social, cu anexele respective, din care sa rezulte ca nu se afla in dizolvare legala/statutara, sediul social, persoane autorizate.
Documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata, si anume:
Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta) si Imputernicire (dupa caz).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate in aceasta sectiune.Cerinta 5 ?Atestate executie (Ofertantii trebuie detina atestate ANRE tip C2A si E2)
Ofertantii vor prezenta documente caredovedesc atestarea ANRE tip C2A si E2.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine atestarea solicitata. Se pot lua in considerare si atestatele subcontractantilornumai cu conditia ca acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat atestatul respectiv.
Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu.Cerinta6 ? Atestate proiectare (Ofertantii trebuie sa detina atestate ANRE tip C1A si E1)
Ofertantii vor prezenta documente caredovedesc atestarea ANRE tip C1A si E1.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine atestarea solicitata. Se pot lua in considerare si atestatele subcontractantilornumai cu conditia ca acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitat atestatul respectiv.
Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 7 - Cifra de afaceri
Cifra de afaceri:
Media cifrei de afaceri a ofertantului globala(operator economic sau membrii asocierii impreuna) pe ultimii trei ani financiari incheiati trebuie sa fie in valoare de minim 73.136.193, 16Lei, reprezentand 200% din valoarea estimata a contractului.
Operatorul economic are obligatia de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea bilantului contabil sau a altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare (anexate formularului 3)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 8 - Experienta similara - Proiectare Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii de proiectarein ultimii 3 ani pentru cel putin 1 Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru executarea unei centrale fotovoltaice.
Operatorul economic trebuie sa completeze Formularul 3E ?
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3
ani impreuna cu anexa la formular Fisa exeperientei similare
pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experienta
similara.
Fisa de Experienta Similara va fi insotita de certificate/ certificate de buna executie /procese verbale de recep?ie/recomandari sau oricare alt document care sa confirme prestarea serviciului
Cerinta 9 - Experienta similara ? Executie. Ofertantul trebuie sa faca dovada
ca a executat in ultimii 5 ani lucrari similare la cel putin 1 centrala fotovoltaica, maxim 3, in
valoare de cel putin 35.000.000 lei. Operatorul economic trebuie sa completeze Formularul 3D ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani impreuna cu anexa la formular Fisa exeperientei similare pentru contractul prezentat ca experienta similara. Fiecare Fisa de Experienta Similara va fi insotita de cel pu?in o certificare de buna executie sau orice alt document care sa ateste executarea lucrarilor in valoarea solicitata
Cerinta 10 - Lista dotarilor tehnice necesare pentru executia lucrarilor. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari in conformitate cu Metodologia de executie proprie, propusa prin Oferta tehnica.
Ofertantul va completa Formularul 20 - Lista dotarilor tehnice necesare pentru executia lucrarilor
Cerinta 11 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul va completa Formularul 3F si Anexa 1 la Formularul 3F.
Cerinta 12 - Inf.privind personalul tehnic si de specialitate Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorii experti: Ing. coordonator/supraveghetor proiectare, cu exper.in proiectarea de centrale fotovoltaice, dovedita prin partic.la elabor.unui proiect de centrala fotovoltaica; Ing.coordonator/supraveghetor executie cu experienta in constructii de centrale fotovoltaice, dovedita prin particip.la construirea unei centrale fotovoltaice;Ing.constructor;Ing.topograf;Ing.geotehnic.;Resp.cu prot.mediului;Resp.cu sanatatea si securitatea muncii.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de expertii (angajati permanenti/temporar sau cu contract de colaborare sauangajament de participare obtinut de ofertant de la personalul de specialit)pentru realizarea contractului.Pentru experti se vor prezenta CV ?Formular 3F?Anexa 2.Op. econ.clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea doc care sa ateste capacit.expertilor ptr.indeplin functiilor in echipa si exper.din CV
Cerinta 13 - Informatii privind subcontractantiiDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formularul 3G
Cerinta 14 ? Informatii privind asocierea. Se va prezenta Formularul 3H privind Acordul de Asociere, in cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici.
Cerinta 14 ? Standard de asigurare a managementului calitatii serviciilor, tip ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu.
Cerinta 15 ? Standard de protectie a mediului, tip ISO 14001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de protectie a mediului ? ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Punctajul financiar se calculeaza astfel: a)Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 50puncte;b)Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: Pn = (Pret minim / Pretn ) x 50puncte; unde: Pn ? punctajul financiar pentru oferta n;Pretn ? pretul ofertei n;Pret minim? cel mai mic pret dintre toate ofertele. Oferta financiara care va depasi valoarea estimata a contractului va fi descalificata.
2.
Perioada de garantie a lucrarilor
10%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarilor ? 10 puncte;a) Oferta care va include cea mai lunga perioada de garantie ofertata, va primi punctajul maxim ? 10 puncte;b) Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula conform formulei: Pt. oferta n = (perioada garantie oferta n / perioada maxima de garantie ofertata) x 10 puncte. Perioada minima de garantieeste de 24 luni, valoare sub care ofertele vor fi declarate neconforme. Perioada maxima de garantie este de 240 luni, valoare peste care ofertele nu vor fi punctate suplimentar.
3.
Raport de eficienta
40%
Descriere: Eficienta medie garantata de catre ofertant, in mod justificat a centralei fotovoltaice impreuna cu ansamblul de conectare la retea, pe o perioada de 20 ani de functionare. Eficienta anuala este reprezentata de numarul de MWh produsi pe parcursul unui an.Pentru aplicarea criteriului se va calcula raportul : R = (Suma eficientelor anuale pentru20 de ani)/(20).Oferta cu valoarea raportuluiR cel mai mare va primi punctajul maxim (40p). Formula de calcul va fi urmatoarea: (Raport R propus de Ofertant / Raport Rmaxim ofertat) x Punctajul criteriului (40p) = Numarul de puncte obtinute.Unitatea de masuraeste MWh.Oferta castigatoare va fi oferta admisibila si conforma care a obtinut cel mai mare punctaj in concordanta cu formula de evaluare. Formula de evaluare utilizata va fiurmatoarea: punctaj obtinut pentru criteriile tehnice + punctajul financiar = punctaj total oferta
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2012 12:00
Locul: Constanta, str. Verona nr. 2, Bloc B, sc 4-5, mezanin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprez.autorizati ai ofertantilor, cf. art.33 alin.4 din HG 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4, DMI 4.2
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj: in cazul in care doua sau mai multe oferte intrunescpunctaj egal si maxim totodata, departajarea se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut. Se va reoferta in plic inchis, dupa caz.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 alin 1 lit. a din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2012 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer