Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru ?Proiectul Ro-NET ? Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin


Concesionare numarul 2393/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul pentru Societatea Informationala
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN FRANTZ KALAPIS, Tel. +40 0213112070, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213114103, Adresa internet (URL): www.mcsi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul serviciilor de telecomunicatii de banda larga
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru ?Proiectul Ro-NET ? Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin utilizarea fondurilor structurale?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judutele: BC, BT, IS, IF, NT, SV, VS, BR, BZ, CT, GL, VN, TL, AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR, GJ , MH, OT, VL, AR, CS, HD, TM, BH, BN, BV, CV, HR, MS, SB.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea lucrarilor de proiectare si construire a unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga si operarea acestei infrastructuri in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice in localitatile tinta (zone albe eligibile). Lucrarile se executa cu finantare din fonduri structurale. Localitatile tinta sunt repartizate in 7 regiuni consolidate geografic si administrativ (loturi investitionale. Procentul de 2, 46% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 7.164.210, 00 lei (2, 46% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute per lot este de 1, 023, 458.57 lei.(2, 46% din valoarea estimata a lotului fara diverse si neprevazute).
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45231600-1 - Lucrari de constructii de linii de comunicatii (Rev.2)
32571000-6-Infrastructura de comunicatii (Rev.2)
50332000-1-Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
79415200-8-Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Lotul 1 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 1, asa cum a fost definita in Caietul de SarciniLotul 2 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 2, asa cum a fost definita in Caietul de SarciniLotul 3 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 3, asa cum a fost definita in Caietul de SarciniLotul 4 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 4, asa cum a fost definita in Caietul de SarciniLotul 5 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 5, asa cum a fost definita in Caietul de SarciniLotul 6 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 6, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1Lotul 7 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 7, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1
Valoarea estimata fara TVA: 297, 961, 489.98 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta (cerinte comune pentru toate cele 7 loturi): 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original Formularul nr. 2 din Sectiunea C - Formulare.Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este obligatorie prezentarea declaratiei semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului sustinator.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior.Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original Formularul nr. 3 din Sectiunea C - Formulare.Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este obligatorie prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a, c indice 1 si d din OUG 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului sustinator.3.Certificat de atestare fiscala sau echivalent. Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare inoriginal sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vo aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior.5. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa completeze si sa depuna in original Formularul nr. 6 din Sectiunea C - Formulare.6. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna in original Formularul nr. 4 din Sectiunea C - Formulare.Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt: ? Bebe Viorel Ionica ? secretar de stat;? Adrian Franz Kalapis ? secretar general;? Mihaela Danet ? director general;? Carmen Elian ? director general adjunct;? Mirela Tudose ? sef serviciu;? Eugen Cojoaca ? director general adjunct;? Corneliu Manescu ? director general adjunct (manager de proiect).Toate documentele solicitate cu exceptia certificatelor fiscale, vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta (cerinte comune pentru toate cele 7 loturi): 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.2. Documente edificatoare prin care sa fie dovedita forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare profesionala ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident.Nota 1: Toate certificatele/documentele/formularele mentionate trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota 2: In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Nota 3: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract de care raspunde.Nota 4: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunizarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul costatator in original/copie legalizata.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii privind situatia financiaraPentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afceri globale, astfel: Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Din aceste formulare trebuie sa rezulte in mod cumulativ suma de cel putin 80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat.In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM, conform prevederilor Legii 346/2004, modificata si completata ulterior, cifra medie de afaceri se considera indeplinita daca reprezinta 50% din cuantumul mentionat.Modalitatea de indeplinireOfertantul (ofertantul asociat) trebuie sa completeze si sa depuna Formularul nr. 7 din Seciunea C ? Formulare.Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 2010, 2011, 2012.Cerinta nr. 2 - Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico - financiara.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va trezenta aceste documente.Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si un document emis de o autoritate competeneta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva.Toate documentele vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.Modalitatea de indeplinireBilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico - financiara.Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 2010, 2011, 2012.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate.Cerinta nr. 3 - Ofertantul trebuie sa demostreze ca dispune/va dispune de resurse financiare care sa acopere costurile aferente realizarii investitiei/proiectului, respectiv 41.542.468, 57 Lei pentru fiecare lot ofertat pentruo perioada de 24 de luni. In acest sens, ofertantul va prezenta un document emis de societati bancare/societati finantatoare din care sa rezulte ca acestea sunt dispuse sa asigure resursele financiare care sa acopere costurile aferente realizarii investiei/proiectului. Documentul va purta antetul societatii bancare/societatii finantatoare si va fi prezentat in original.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Formularul nr. 9 din Sectiunea C ? Formulare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Experienta similaraOfertantul trebuie sa faca dovada ca a avut in derulare in ultimii 5 ani maxim 4 contracte/proiecte de infrastructura de comunicatii electronice (proiectare/ constructie/operare), a caror valoare cumulata sa fie de minim 41.542.468, 57 lei pentru fiecare lot ofertat.Nota: a) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor accepta contracte avand ca obiect oricare din combinatiile de activitati ce fac obiectul prezentului contract, respectiv (proiectare, executie, operare).Modalitatea de indeplinireOfertantul (ofertantul asociat) va prezenta o lista a principalelor lucrari similare obiectului contractului efectuate in ultimii 5 ani din care sa reiasa clar ca au avut ca obiect lucrari similare celei solicitate - se va completaFormularul nr. 8 (cu anexele aferente) din Sectiunea C - Formulare;Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate.Cerinta nr. 2 ? Experti cheie implicati in derularea contractului(cerinte care trebuie indeplinite pentru fiecare din cele 7 loturi): Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului, echipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti: Nota: a. In cazul incare specilistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, ofertantul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana pe toata durata contractuluib. in cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai ofertantului, fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original declaratie de diponibilitate.c. In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insolite de traducerea autorizata in limba romana.d. pentru fiecare expert se vor prezenta: - CV europass, din care sa reiasa pregatirea profesionala si experienta similara- Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza.e. Operatorului economic clasat pe primul loc i se vor solicita copii ale certificatelor si/sau referitelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/proiectele/contractele solicitate.Modalitatea de indeplinireOfertatul (ofertantul asociat) va prezenta Formularul nr. 10 din Sectiunea C ? Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractuluiManager de proiect -1 persoanaCerinte minime si obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte in domeniul managementului de proiecte dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/ international;
-Calificare in ceea ce priveste administrarea si controlul sistemelor IT&C (managementul riscurilor, managementul resurselor, planificare strategica, evaluarea performantelor si a cadrului de buna guvernare utilizand instrumente IT&C), dovedita prin detinerea unei certificari;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul managementului de proiecte.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declaratia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert in telecomunicatii ? 1 persoanaCerinte minime si obligatorii-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte in domeniul telecomunicatiilor dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Implicarea in cel putin un proiect/contract regional de infrastructura de comunicatii electroniceModalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert in managementul retelei ? 1 persoanaCerinte minime si obligatorii-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte in domeniul managementului de retele de comunicatii electronice dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Implicarea in cel putin un proiect/contract de management al unei retele de comunicatii electronice la nivel regionalModalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert Protocol TCP/IPCerinte minime si obligatorii-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Certificare privind participarea la cel putin un curs de instruire privind Protocolul TCP/IP;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Implicarea in cel putin un proiect/contract regional de proiectare aunei retele electronice TCP/IPModalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Inginer IT&C ? 1 persoanaCerinte minime si obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte in arhitectura de retele de comunicatii electronice dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/ international-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul IT&C.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert baze de date ? o persoana-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte in domeniul administrarii bazelor de date dovedite prin diplome /certificari;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in activitati de configurare si administrare baze de date.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert raportare dateCerinte minime obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Cunostinte privind solutiile de raportare dovedite prin diplome /certificari recunoscute la nivel national/international;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica de cel putin 3 ani inactivitati de implementare si configurare de solutii deraportare dateModalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Specialist infrastructura comunicatiiCerinte minime obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de certificari privind echipamentele de comunicatii, cum ar fi: Cisco Certified Network Professional sau echivalent, Cisco Certified Network Associate Security sau echivalent, Cisco Certified Internetwork Professional sau echivalent, emise de organisme autorizate.-Certificare pe una dintre tehnologiile de implementare a serviciilor de directoare Lightweight Directory Access Protocol, emisa de organisme autorizate.-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Experienta profesionala specifica inactivitati de configurare si implementare infrastructuri de comunicatii, de cel putin 3 ani.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Inginer constructii civileCerinte minime si obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul constructiilor;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
-Detinerea de experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul constructii civile.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert testare si asigurarea calitatii ? o persoanaCerinte minime obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
-Certificare in domeniul managementului calitatii-Cunostintein domeniul testarii sistemelor IT&C dovedite prin diplome / certificari;
-Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
-Participarea in cel putin un proiect complex care a inclus o componenta in domeniul testarii functionale ?i de performan?a constand in: oAnaliza cerintelor, dezvoltarea ?i intretinerea planurilor si scripturilor de testare, identificarea ?i crearea datelor de test, executia testelor, raportarea ?i managementul de erori detectate in timpul procesului de testareoPlanificarea si implementarea proceselr de testare si asigurarea calitatii(proces de testare, strategie de testare, proces de management al defectelor, managementul release-urilor);oTestarea exploratorie si structurata a sistemelor pentru descoperirea eficienta a defectelor;oTestare si coordonare echipe testare.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.JuristCerinte minime si obligatorii: - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
- Detinerea de experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul juridic.Modalitatea de indeplinirePentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare-CV in format Europass;informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV.Expert financiarCerinte minime si obligatorii: - Autorizatie CECCAR (in conformitate cu prevederile OG 65/2004).Modalitatea de indeplinirePentru acest expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participareCerinta nr. 1Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conformISO 9001, un sistem de management al calitatii sau echivalent.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o va executa.Modalitatea de indeplinireCertificat ISO 9001, copie conform cu originalul.Cerinta nr. 2Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conformISO 14001, un sistem de management de mediu sau echivalent.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o va executa.Modalitatea de indeplinireCertificat ISO 14001, copie conform cu originalul.Cerinta nr. 3Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001, un sistem de management al securitatii.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o va executa.Modalitatea de indeplinireCertificat ISO 27001, copie conform cu originalul.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00Asigurarea largimii de banda suplimentare(P2) 20.00Asigurarea timpului de livrare mediu al pachetelor(P3) 10.00Asigurarea abaterii de intarziere a pachetelor (P4) 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 07.01.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 (POS CCE), Axa Prioritara 3, "TIC pentru sectoarele privat si public
Tip de finantare: Program / Proiect
VI.2) Informatii suplimentare
a) Contractele de concesiune semnate cu operatorii declarati castigatori, vor intra in vigoare (se vor derula), doar dupa ridicarea clauzei suspensive, respectiv prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: - obtinerea deciziei favorabile din partea DG Concurenta pe schema de ajutor de stat; - asigurarea fondurilor financiare necesare din bugetul de stat; - semnarea contractului de finantare de catre autoritatile competente.b) In cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune de lucrari se va tine cont de respectarea prevederilor art.43 din ?Orientarile UE privind ajutoarele de stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii in banda larga? (2013/C25/01) referitoare la evitarea aparitiei unei pozitii dominante.c) Operatorii ofertanti, detinatori de infrastructuri utilizabile pentru dezvoltarea si implementarea Proiectului RO-NET, fara a fi necesara efectuarea unor modificari / adaptari sau orice alta cheltuiala suplimentara, trebuie sa declare aceste infrastructuri si capabilitatile lor, la Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI), in maximum 2 saptamani de la publicarea documentatiei de atribuire, pentru contractele de concesiune pentru implementarea Proiectului RO-NET, pe site-ul SEAP. Declaratiile referitoare la aceste infrastructuri existente, reutilizabile pentru Proiectul RO-NET, indiferent daca aceste infrastructuri sunt sau nu utilizate la data declaratiei, se vor face catre Minister (MSI), care va centraliza toate datele si le va face publice, pe situl SEAP, fara a include informatii senzitive de natura comerciala, inclusiv numele proprietarului sau detinatorului cu orice alt titlu, in maximum o saptamana de la termenul de declarare. In acest fel, toti potentialii operatori de comunicaatii electronice, care vor sa participe la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru Proiectul RO-NET, vor avea informatia la dispozitie, pentru a-si pregati ofertele, cu cel putin trei saptamani inainte de termenul de depunere a ofertelor. Fraudele in declaratii sunt subiect de aplicare a procedurilor de drept comun.d)In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin doua oferte cu punctaj egal, oferta care are cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertanti.e)In cadrul propunerii financiare, fiecare operator economic va mentiona ca element distinct valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de cheltuieli diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art. 256' 2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Ministerul pentru Societatea Informationala
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, Nr. 14, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Tel. +40 749066510, Email: [email protected], Fax: +40 213114103, Adresa internet (URL): www.msinf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer