Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie si executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor, Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Co


Anunt de participare numarul 62186/25.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, In atentia: GHEORGHE BUNEA STANCU, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie si executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor, Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si "C", aflate in centrul istoric al municipiului Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Muzeul Brailei este amplasat in Piata Traian colt cu Calea Galati, Centrul Cultural Nica Petre pe strada Belvedere nr.1, Casa Memoriala Panait Istrati si Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei sunt amplasate in Gradina Publica
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie; pentru elaborarea desenelor de executie si planselor post executie Consiliul Judetean Braila pune la dispozitia contractantului Proiectul Tehnic, a carui solutii trebuesc intocmai respectate, -executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor: Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si "C", aflate in centrul istoric al municipiului Braila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212313-3 - Muzeu (Rev.1)
74222000-1-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie
-executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor: Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si "C", aflate in centrul istoric al municipiului Braila
-Termen de finalizare a proiectarii faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie si de executie a lucrarii este de maximum 18 luni de la primirea ordinului de inceperea lucrarilor
-Termenul de garantie de buna executie a lucrarilor este de minim 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 10, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de buna executie 5% din valoarea contractuluigarantia de participare 50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la notar
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
neincadrarea in situatiaprevazutala art. 180si 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, domeniulde activitate adecvatprezentei proceduri, indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lichiditatea generala mai mare de 100% solvabilita patrimoniala mai mare de 30%,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
dotare tehnica minima, personal minim, autorizare de la MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR in conformitate cu art. 28 alineatul (1) litera o din Legea nr. 422/2001, a executat cel putin 3 contracte de lucrari de constructii cu o valoare insumata de 4.000.000, 0 lei, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, mai mare de 11.000.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: ordin de plata in contul RO37TREZ1515006XXX000215 TREZORERIA BRAILA COD FISCAL 4205491 sau plata la caseria Consiliului Judetean Braila
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2008 12:00
Locul: SEDIUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA CAMERA 404
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitul in scris de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: str. BRAILEI nr. 153, ,Localitatea: GALATI, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460027, Email: [email protected], Fax: 0236460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestattile se depun la CNSC in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta a documentului contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURID - CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: PIATA INDEPENDENTEI NR. 1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600, Email: [email protected], Fax: 0239/619909, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2008 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer