Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea obiectivului de investitii "Palatul de Justitie Mehedinti"


Anunt de participare numarul 65963/09.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRIBUNALUL MEHEDINTI
Adresa postala: BD.CAROL I NR.14, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220234, Romania, Punct(e) de contact: ELISABETA DULCEA, Tel.0352403100, Email: [email protected], Fax: 0252314666, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Justitie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea obiectivului de investitii "Palatul de Justitie Mehedinti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Serpentina Rosiori, judetul Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare sediu "Palat de Justitie Mehedinti"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total prestatii servicii: Faze de proiectare:
- Studiu de fezabilitate + PUZ + RLU + avize
- Proiect tehnic (inclusiv PAC + POE) + documentatii verificator proiect + caiete de sarcini
- detalii de executie + documentatie de lictatie- proiect de mobilier
- urmarirea executiei (in afara fazelor determinante)
- Intocmirea raportului proiectantului la terminarea executiei
- programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp + proiectul "as-build"
Valoarea estimata fara TVA: 2, 473, 740RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 25.11.2008 pana la 31.12.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul total al cotnractului fara TVA;Garantia de participare in suma de 20000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri alocate de la bugetul de stat prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Justitiei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice forma de asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii privind eligibilitate;
- documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala;
- certificat constatator (in original) eliberat de ORC;
- certificat de inregistrare ca persoana juridica emis de ORC de pe langa tribunal
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie de minim 2940000 RON (746004 Euro)
- Fisa de informatii generale;
- Bilanturile contabile aferente anilor 2005, 2006, 2007 vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Dovada incheierii in ultimii trei ani a cel putin unui contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similaresi care a avut o valoarea fara TVA egala sau mai mare de 740000 RON (187.770 Euro);
Ofertantii vor face dovada ca dispun de personal tehnic de specialitate, avand experienta de minim o lucrare similara pentru fiecare din specialitatile:
- arhitectura;
- rezistenta;
- instalatii electrice;
- instalatii termice;
- instalatii sanitare;
- instalatii de climatizare si ventilatie
Se va considera lucrare similara acel obiectiv de investitie de amploarea si complexitatea celui ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie.
- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii trei ani:
- declaratii referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii (se va prezenta manualul calitatii atestat de un expert autorizat);
- declaratie privind personalul tehnic de care dispune;
- declaratie privind informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;
- recomandari din partea a doi beneficiari;
- grafic de prestare a serviciilor de proiectare;
Informatii privind subcontractantii:
- lista cuprinzand subcontractantii si datele de recunoastere a subcotnractantilor, insotita de acordurile de subcontractare.
Alte acte solicitate:
- declaratie privind calitatea de particiapnt la procedura de licitatie deschisa;
- cotnract de prestare de servicii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.11.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.02.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2008 10:00
Locul: Tribunalul Mehedinti, Bd. Carol I nr.14, Drobeta Turnu Severin, (Sala de Consiliu)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Proiectarea se va realiza etapizat. Fiecare faza de proiectare se va realiza numai dupa aprobarea fazei anterioare si in functie de alocatia bugetara anuala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Economic Financiar si Administrativ al Tribunalului Mehedinti
Adresa postala: Bd Carol I nr.14, Localitatea: Droebta Turnu Severin, Cod postal: 220234, Romania, Tel.0352.403.107, Email: [email protected], Fax: 0252317112
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2008 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer