Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a strazilor Aeroportului, Fagarasului, Tarnita si Vilelor din comuna Scheia, judetul Suceava


Anunt de participare numarul 28689/20.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SCHEIA (Primaria Comunei Scheia)
Adresa postala: PRIMARIA SCHEIA JUD SUCEAVA, Localitatea: Scheia, Cod postal: 727525, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA PITU, Tel.0230/526588, In atentia: domnului Primar, Email: [email protected], Fax: 0230/526588
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a strazilor Aeroportului, Fagarasului, Tarnita si Vilelor din comuna Scheia, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Scheia, judetul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaboraredevize financiare si deviz general, studiu topo + geo, proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, verificare proiect tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Modernizare strada Aeroportului, strada Fagarasului, strada Tarnita si strada Vilelor din comuna Scheia, judetul Suceava.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Elaboraredevize financiare si deviz general, studiu topo + geo, proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, verificare proiect tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Modernizare strada Aeroportului, comuna Scheia
LOT 2: Elaboraredevize financiare si deviz general, studiu topo + geo, proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, verificare proiect tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Modernizare strada Fagarasului, comuna Scheia
LOT 3: Elaboraredevize financiare si deviz general, studiu topo + geo, proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, verificare proiect tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Modernizare strada Tarnita, comuna Scheia
LOT 4: Elaboraredevize financiare si deviz general, studiu topo + geo, proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, verificare proiect tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Modernizare strada Vilelor, comuna Scheia
Valoarea estimata fara TVA: 1, 137, 579RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in suma de 11.000 lei, garantie de buna executie 5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala emis de A.N.A.F; Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale; Bilanturile contabile la 31 decembrie 2004, 2005, 2006, vizate si inregistrate de organele competente; Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani va fi de minim 197.000 lei echivalentul a 62.045 euro pentru firma de proiectare si 3.250.000 lei echivalentul a 1.023.590 euro pentru firma care executa lucrarea (conform cursului din ziua de 02.08.2007 de 3, 1751 lei pentru 1 euro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii care contin informatii privind dotarile specifice pentru proiectare si pentru executie; Declaratii care contin informatii privind numarul personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, cadre de conducere pentru proiectare si pentru executie; sistemul de asigurare a calitatii sa fie conform standardelor SR EN ISO 9001/2001(sau echivalent) pentru managementul calitatii in constructii, SR EN ISO 14001/2005 (sau echivalent)pentru managementul de mediu in constructii, OHSAS 18001/2004 si OHSAS 18002/2004 (sau echivalent) pentru managementul de securitate si sanatate in munca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Firma va avea in dotare proprie utilaje specifice pentru executarea imbracamintilor asfaltice, prepararea mixturilor asfaltice si a betoanelor, inclusiv laborator autorizat pentru intocmirea retetelor de fabricatie si verificarea rezultatelor obtinute; Atestat APDP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria autoritatii contractante sau cu OP in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Suceava.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2007 12:00
Locul: Sediul primariei comunei Scheia, judetul Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.846.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230.215.383, Email: [email protected], Fax: 0230.214.874
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Scheia
Adresa postala: Scheia, Localitatea: Scheia, Cod postal: 727525, Romania, Tel.0230.526.588, Email: [email protected], Fax: 0230.526.588
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 20:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer