Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia suprafetelor de miscare aeroportuare- pista de aterizare decolare a Aeroportului International Brasov Ghimbav


Anunt de participare numarul 135169/01.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DCIE, Tel. +40 268/410777/154, In atentia: PASCU MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 268/472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: NICOLAE BALCESCU, 67, CAM 17, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +4 0268410777/114, In atentia: CIRICA EMIL, Email: [email protected], Fax: +4 02684472305
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: NICOLAE BALCESCU, 67, CAM 24, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +4 0268410777/221, In atentia: CIRICA EMIL, Email: [email protected], Fax: +4 02684472305
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea si executia suprafetelor de miscare aeroportuare- pistade aterizaredecolarea Aeroportului International Brasov Ghimbav
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: ROMANIA, BRASOV, GHIMBAV
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia suprafetelor de miscare aeroportuare, ca etapa a II a din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brasov Ghimbav.In aceasta etapa se va efectua proiectarea si constructia pistei de decolare ? aterizare pe amplasamentul aflat in administrareaConsiliului Judetean Brasov, situat in vecinatatea municipiului Brasov si a orasului Ghimbav.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235200-5 - Lucrari de constructii de piste de decolare si de aterizare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pista de decolare aterizare(runway) cu urmatoarele caracteristici:
- Lungimea = 2820 m
- Latimea = 45 m
- Latime acostamente pe lungimea pistei = 7, 5 m
- Capacitate portantaPCN = 80 R/D/W/T
Valoarea estimata fara TVA: 17, 705, 610EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este este 1.290.000 lei depusa pana la ora si data desch. ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile. Se va constitui sub forma unei scrisori de garantie emisain conditiile legii de o societate bancara saude o societate de asigurari, virament bancar, in formatul Scrisorii de garantie financiara de participare-Formularul 3. Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Cont Trezoreria Brasov RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie financiara de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006, precum si in conditiile art.278ยน din OUG din 34/2006, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare si dupa constituirea garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data constituirii acesteia.Neprezentarea scrisorii de garantie financiara de participare conduce la respingerea ofertei. Sevaconstituisub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari.Formularul 14. Cuantum5% din costul de executie, exclusiv TVA. Constituirea in maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului prin: ?Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cf prevederilor HG nr.925/2006, ?Scrisoare de garantie de buna executiede Trezorerie, cel putin pe perioada de derulare a contractului, ?Instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Se prezintain original, cu referire expresa la contract, va contine numele AC si parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In asocieri, se emite in numele oricarui membru. AC va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si alte surse.Autoritatea Contractanta va efectua plata contractului esalonat esalonat: 2012 - 20% din valoarea contractului ; 2013-20%; 2014 -30%; 2015 - 30%;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Comisia de evaluare a ofertelor va fi formata din:
- Cancescu Aristotel - presedinte- Ispas Radu - membru
- Sarbu Mihai - membru
- Pascu Mihai - membru
- Craciun Claudia - membru
- Boboc Daniela - membru
- Mircioiu Cristina - membru
Membriide rezerva : Cirica EmilGherghe Mircia1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006:1.1. Formularul nr.1? Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea formulare (completat);
1.2. Cazier Fiscal eliberat de organele fiscale competente, valabil la data depunerii ofertelor;
1.3. Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), valabil la dat depunerii ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.34/2006 2.1. Formularul nr.2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - din Sectiunea Formulare (completat);
2.2. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante catre Bugetul general consolidat. Certificatul trebuie sa reflecte situatia la nivelul lunii anterioare depunerii ofertelor.
2.3. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local. Certificatul trebuie sa reflecte situatia la nivelul
lunii anterioare depunerii ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documentele trebuie sa
reflecte situatia la nivelul lunii anterioare depunerii ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate mai sus.
Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Documente privind calitatea de participant la procedura: 3.1.Formularul nr. 4- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - din Sectiunea Formulare (completat);
3.2.Formularul nr.5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese)
3.3. Formular nr 7- Declaratie de participare la licitatie cu oferta independenta
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formulare. Pentru persoanele juridice romane:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, copie conform cu originalul, nu mai vechi de 30 de zile din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii. Certificatul va contine codurile CAEN autorizate, specifice serviciilorsi lucrarilor vizate in cadrul licitatiei.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in calitate de persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind cifra de
afaceri.Cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani, 2009-2011 trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 15.000.000 euro.
In situatia in care un grup de operatori economici in asociere depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Demonstrarea indeplinirii cerintelor se poate realiza siprin intermediul unui tert sustinator care va garanta indeplinirea obligatiilor contractuale, in conformitate cuprevederile art. 186 din OUG nr. 34/2006 siart.11 cu 1 dinHG925/2006.In cazul unei asocieri, cifra de afaceri se refera la ?asociere?, nu la fiecare asociat in parte.
2. Scrisoare de bonitate bancara
(privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri).
3.Bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani, 2009- 2011, vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau documente echivalente-copie conform cu originalul sau Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati/cenzori, dupa caz, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Persoanele juridice straine vor atasa documente relevante, in copie certificata, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele vor fi emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei minime privind cifra de afaceri. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care estestabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu, potrivit cerintelor din Caietul de sarcini si contractul de lucrari.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
5. Informatii subcontractantii
Nu se accepta subcontractarea in integralitate a lucrarilor de proiectare si executie.
1. Exp. Proiectare aeroporturi-Declaratie contracte de proiect/modern/extindere supr misc aero ultimii 3 ani-orig. Se va atasa: val contr, pv receptie calitativa/pv receptie la terminarea lucrarilor (copie cf orig) sirecomandare de buna exec din partea benef.(original).Cerinte minime: 1.A. Ofertantul: (i) aproiectatminim un aeroport internationalcertificat de autoritatile aeronauticesau (ii)a proiectat modernizarea/extinderea a minimunuiaeroport international certificat de autoritatile aeronautice sau iii)a proiectat realizarea/modernizarea/extinderea de suprafete de miscare aeroportuarapentru cel putin un aeroport international certificat. 1.B. Ofertantul detine certificat de autorizare valabil emis de AACR pentru: proiectare privind amplasarea de obiective noi pentru infrastructura aviatiei civile; inginerie, proiectare si verificare de proiecte in domeniul aeronautic(copie cf orig).In cazulasoc/subcontr.asociatii/subcontr. trebuie sa detina autorizare AACR.
2. Experienta Realizare supraf miscare aeronautice - Declaratie lucrari realizare/modernizare/extinderesuprafete de misc aeroportuara sau echivalenterealizate in ultimii5 ani-original. Se va atasa pt fiecare contract : valoareacontractului, p-v de receptie la terminarea lucrarilor (copie cf cu originalul) si o recomandare de buna executie din partea beneficiarului (original).Cerinte minime: 2A. Ofertantul a executat sau are in curs de executie lucrari deconstructii/modernizare/extindere de piste de decolare aterizare saualte structuri rutierecu caracteristici tehnice echivalente cu cele ale suprafetelor de miscare aeroportuare, in valoarede cel putin 15.000.000 euro. 2B. Ofertantul detine certificat de autorizare valabil, emis de AACR pentru lucrarile de executie, reparatie si intretinere a suprafetelor de miscare aeroportuara (copie cf originalul). In cazul unei asocieri/subcontractare asociatii/subcontractantii trebuie sa detinaautorizare AACR.
3. Personalul cheie propus pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta in copie cf cu orig: CIM si/sau contract prest serv, recomandari ori alte documente relevante valabile pe per contract, diplome privind spec(studii, pregatirea prof, calif si atest prof), autorizatii/certif de atestare prof. Cerinte minime: Personalul cheie propus compus cel putin: a)Manager de proiect?inginer licentiatFac de C-tii, spec CCIA sau CFDP, care a participat la realizarea a cel putinunui ob de inv in dom aeroportuar, in aceasta calitate.b)Managerul pentru proiectare, ce a participat la proiect/moderniz/extindereaa cel putin unui obiectiv de inv indomaeroportuar, in acesta calit. c)Managerul de santier pentru realizarea constructiilor- inginer licentiat Fac C-tii, ce a participat la exec.delucrari din dom aeroportuar. d)Responsabil Th Ex aut dom II?C-tii rutiere, drumuri, piste de aviatie, tunele, cu autorizatii/certificate de at prof, legitimatii si stampile valabile la data desch of.
4. Utilajele, echipamentele si instalatiile de care dispune pentru realizarea proiectului:
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, utilaje pentru constructii, laboratoare si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea contractului ? . In situatia in care echipamentele sunt inchiriate nu exista obligativitatea ca firma proprietara sa fie atestata AACR.Se prezinta acordul de inchiriere.
1. ISO 9001-2000 ?Sistem de management al calitatii? sau echivalent
2.ISO 14001/2005 ? Sistem de management al mediului ? sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de realizare a contractului (proiectare si executie
35%
Descriere: a) cea mai mica durata va fi cotata cu 35 puncte, b) pentru alta durata, punctajul se acorda astfel: P(2) = (durata minima ofertata/durata propusa) x 35.Durata de realizare a contractului (proiectare si executie)trebuie sa fie minim 12 luni si maxim 48 luni.Ofertele ce propun durate mai mici de 12 luninu se puncteaza suplimentar .Ofertele ce propun durate mai mari de 48 luni vor fi declarateneconforme.Punctajul aferent acestui factor va fi acordat proportional .
3.
Durata garantiei lucrarilor
5%
Descriere: a) pentru cea mai mare durata a garantiei lucrarilor executate (g max), se acorda 5 puncte;b) pentru alta durata a garantiei lucrarilor decat cea de la litera a) se acorda punctaj astfel: P(4)= (g n/g max) x punctaj maxim alocat (5). Durata garantiei lucrarilor exprimata in ani trebuie sa fie minim 3 (Trei) ani si maxim 9 (noua) ani. La o durata de garantie sub cea minima acceptata, oferta va fi declarata neconforma, iardurata ofertata peste durata maxima nu se puncteaza suplimentar, urmand ca punctajul aferent acestui factor sa fie acordat proportional .
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2012 12:00
Locul: Brasov, Eroilor, nr. 5, cam 117
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau imputerniciti, cu copii dupa BI/CI/Pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Modul de departajare al ofertelor cu punctaje egale: a)Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.b) Daca atat punctajul cat si preturile sunt egale se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2.Autoritatea Contractantava efectua plata contractului esalonat: 2012 - 20% din valoareacontractului; 2013-20%; 2014 -30%; 2015 - 30%;3. Autoritatea Contractantadetine autorizatia de construire valabila pana in martie 2015( inclusiv cu perioada de prelungire) .4. Vizitareaamplasamentuluicare face obiectul prezentei proceduri de achizitii publice se va efectuala solicitarea scrisaa operatorilor economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Brasov
Adresa postala: Eroilor, 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 50007, Romania, Tel. +40 268410777
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2012 16:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer