Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, jud


Anunt de participare numarul 85433/28.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Smardan, judetul Galati(Comuna Smardan)
Adresa postala: sat Smardan, comuna Smardan, judetul Galati, Localitatea: Smardan, Cod postal: 807275, Romania, Punct(e) de contact: Costica Stroea, Tel.0236/830020, Email: [email protected], Fax: 0236/830020, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Smardan, Judetul Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este de a se executa Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati ", respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului este de a se executa Proiectare+executie proiect integrat " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati«, respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii.
Componenta 1. Intocmire PT+DE+CS, realizarea lucrarilor pentru proiectul Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei in comuna Smardan, judetul Galati
Componenta 2. Intocmire PT+DE+CS, realizarea lucrarilor pentru proiectul Modernizare drumuri comunale, in comuna Smardan, judetul Galati
Valoarea estimata fara TVA: 9, 835, 230RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 50000 RON. Se solicita garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la notariat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Info.si form.necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta obligatorie: 1. Declaratii privind eligibilitatea - prez.form.12 A2. Cazier jud.onest al adm.-emis de aut.competente din Romania sau echiv.in original sau copie legalizata.3. Dec. privind neincadrarea in prev.art.181 - completare form.12 B4. Dec.privind indeplinirea oblig.fiscale -Se sol.: dovada achitarii la zi a obligatiilor privind bug. de stat consolidat, respectiv local, prin certificat/atestat fiscal sau echiv., cu valabilitate la data ofertei, in original sau copie legalizata.5. Dec.privind cal.de participant la proc.- completare form.12 C6. Cazier fiscal curat al ofertantului - prezentare Cazier fiscal curat al ofertantului emis de autoritatile competente din Romania sau echivalent in original sau copie legalizata.7. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original sau copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile, autorizatie de functionare / certificat de inregistrare sau de inmatriculare / altele echivalente in copie legalizata, prezentare documente constitutive ale societatii (act constitutiv si/sau statut) in copie conform cu originalul semnata si parafata de catre reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1. Trebuie prezentate informatii cu privire la rezultatul ultimului exercitiu financiar la care exista bilant anual(2008). Suplimentar, se solicita: - declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008), din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu a inregistrat pierderi in anul fiscal precedent(2008).Totodata, cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de 2 ori mai mare decat valoarea anuntata a procedurii curente.Trebuie prezentate informatii cu privire la capacitatea ofertantului de a executa contractul, din care sa rezulte ca dispune de resursele financiare necesare corespunzator graficului livrare asumat. Se solicita sub una din variantele: - declaratie pe propria raspundere data sub incidenta legii penale privind falsul in declaratii;
- previziune cash flow pe perioada de livrare;
- raport de audit extern.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita indeplinirea minima a urmatorilor indicatori financiari: lichiditatea generala medie din ultimii trei ani de 100%;Cerinta minima : ofertantul trebuie sa dispuna de minim 30% din suma pentru care se angajeaza sa execute contractul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta obligatorie: 1. Informatii privind capacitatea tehnica efectiva2. Lista de experienta similara3. Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii4. Informatii privind subcontractantii7. Declaratie privind originea (se solicita pentru statia de epurare)
8. Prezentarea generala a societatii9.Autorizatii sau acreditari specifice
I. Standarde de asigurare a calitatii: 1. Standarde de asigurarea calitatii2. Standarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
lista princip.luc.in ultimii 5ani, rec.din partea benef.acestor lucrari, o copie a proc.verb.de terminare la receptia lucrarilor si o copie de pe contr.de exec.lucrari respectiv, certif.de buna executie pentru cele mai imp.3 lucrari cu caract. sim., lista principalelor serv.in ultimii 3ani, rec.din partea benef., o copie a proc.verb.de receptie la fin.prestatiei si o copie de pe contr.de prest.serv.respectiv, certif.de buna executie pentru cele mai imp. 3 serv.cu caract. sim., un contract similar(constructie sistem de canalizare cu statie de epurare), un contract similar(modernizare strazi/drumuri asfaltate), un contract similar(proiectare sistem de canalizare cu statie de epurare), contract similar(proiectare lucrari de modernizare drumuri), ca obiect si valoare(suma valorii contractelor prezentate ca similare trebuie sa aiba o valoare minim egala cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit), insotit de certificat de buna executie sau echivalent (proces verbal de receptie la terminarea lucrarii, proces verbal de primire-predare pentru prestarile de servicii ) ambele in copie conforma cu originalul.Statia de epurare sa aiba originea in Uniunea EuropeanaCerinta minima: Sistem de manag. cal. ISO 9001 al ofertantului sau similar (proc. proprii privind manag. cal.). Nu se admit sist.in curs de implementare.Se solicita mentiune cu privire la respectarea celor mai bune practici in domeniu, in cazul neprez. unui cert. ISO 9001. 2.Cerinta minima: sist. de manag. mediului EMAS / ISO 14001 al ofertantului sau similar (proc. proprii privind protectia mediului).Nu se admit sist.in curs de implementare.Se solicita mentiune cu privire la respectarea celor mai bune practici in domeniu, in cazul neprez. unui cert. EMAS / ISO 14001.Se solicita: -Autorizatie realizare proiecte pentru lucrari si instalatii electrice/Atestare ANRE, valabil la data deschiderii ofertelor(joasa si medie tensiune);
-Autorizatie realizare lucrari electrice/Atestare ANRE, valabil la data deschiderii ofertelor(joasa si medie tensiune);
-Autorizatie de comercializare ale furnizorului in termen de valabilitate pentru statia de epurare;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret (financiar)
50%
Descriere:
2.
caracteristici de calitate, tehnice si functionale
15%
Descriere:
3.
caracteristici de mediu
15%
Descriere:
4.
termen de executie
10%
Descriere:
5.
angajarea de personal in vederea executarii contractului din randul somerilor locali
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2009 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.09.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2009 10:00
Locul: Sediul Consiliului Local al comunei Snardan, Smardan, judetul Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisieide evaluare sau experti cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori ai CRPDRP 2 SE Constanta si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaproiect " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati "
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati, Sectia de Contencios- Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236 460227, Fax: 0236 - 469027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Perioada in care se pot depune contestatii este dupa cum urmeaza: - 5 zile de la data luarii la cunostinta de un act al autoritatii contractante considerat ilegal sau de natura a cauza prejudicii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Smardan
Adresa postala: Str. principala nr. 4, comuna Smardan, judetul Galati, Localitatea: Smardan, Cod postal: 807275, Romania, Tel.0236 - 830035, Email: [email protected], Fax: 0236 - 830020
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2009 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer