Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare+executie "RK conducte de transport titei Calareti-Pitesti, in zona Balotesti (batal gunoi IBNA), jud. Ilfov, pe o lungime totala de 2x400 m"


Anunt de participare (utilitati) numarul 87207/23.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: str. Anul 1848 nr.1-3, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: DAN MANOLACHE, Tel.0244/401360, Email: [email protected], Fax: 0244/402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare+executie "RK conducte de transport titei Calareti-Pitesti, in zona Balotesti (batal gunoi IBNA), jud. Ilfov, pe o lungime totala de 2x400 m"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: zona Balotesti, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare+executie "RK conducte de transport titei Calareti-Pitesti, in zona Balotesti (batal gunoi IBNA), jud. Ilfov, pe o lungime totala de 2x400 m"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231210-0 - Lucrari de constructii de oleoducte (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cerintelor Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 120, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
110 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 10.000 lei, garantia de buna executie 10%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.180, 181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat de stat si bugetele locale, solicitate si asociatilor. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Certificat unic de inregistrare, Certificat constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2006-2008) de 1.000.000 RON. Bilanturile contabile la 31.12.2007 si 31.12.2008, vizate si inregistrate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada indeplinirii (semnarii si finalizarii) a cel putin unui contract cu obiect asemanator, recomandare din partea beneficiarului.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Ofertantul va face dovada indeplinirii (contractarii si finalizarii) a 3 contracte cu obiect asemanator, cu o valoare initiala cumulata de 255.000 lei, recomandari din partea beneficiarilor.Lista cuprinzand subcontractantii.Dotare tehnica obligatorie: soft STEREO 70, aparatura ridicari topo, lansator conducte, excavator, buldoexcavator, laborator protectie catodica autorizat, laborator verificare suduri prin gamagrafiere.Personal autorizat: RTE atestat, personal atestat INSEMEX, inspector protectia muncii, atestat ANRE instalatii electrice tip C1A si C2A, personal autorizat sa realizeze lucrari in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei. Certificate ISO 9001, 14001, 18001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.10.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.10.2009 11:00
Locul: Ploiesti, sediu II CONPET, str. Rezervoarelor nr.8
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor vor prezenta imputernicire si copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522.445, Fax: 0244/522.452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel.0244/401.360, Fax: 0244/516.451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2009 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer