Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare(PT, DE, asistenta teh.) si executie lucrari Proiect integrat de lucrari in com. Baldovinesti si Gavanesti- A. D. I. Valea Gemartaluiului: Modernizare drum Baldovinesti-Gavanesti; pod peste Gemartalui; Modernizare ulite satesti; Alimentare cu ap


Anunt de participare numarul 96790/26.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Gemartaluilui"
Adresa postala: Com. Baldovinesti, Localitatea: Baldovinesti, Cod postal: 237005, Romania, Punct(e) de contact: Ion Enescu, Tel.0249456577, Email: [email protected], Fax: 0249456577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare(PT, DE, asistenta teh.) si executie lucrari Proiect integrat de lucrari in com. Baldovinesti si Gavanesti- A. D. I. Valea Gemartaluiului: Modernizare drum Baldovinesti-Gavanesti; pod peste Gemartalui; Modernizare ulite satesti; Alimentare cu apa com Gavanesti; Construire gradinita Pietris; Protejarea unor elemente ale cadrului natural-Fantani, sat Pietris; Canalizare apa uzata si statie de epurare in sistem centralizat-com. Gavanesti .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Com. Baldovinesti, Gavanesti, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii - Proiect integrat privind realizarea unor lucrari in comunele Baldovinesti si Gavanesti, componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valea Gemartaluiului avand ca, componenta principala Modernizare drum de legatura Baldovinesti-Gavanesti si pod peste paraul Gemartalui iar ca, componente secundare urmatoarele: Modernizare ulite satesti -comuna Baldovinesti, Modernizare ulite satesti -comuna Gavanesti, Alimentare cu apa in sistem centralizat comuna Gavanesti, Construire gradinita cu trei sali de clasa in satul Pietris-comuna Baldovinesti, Protejarea unor elemente ale cadrului natural-Fantani, sat Pietris-comuna Baldovinesti, Canalizare apa uzata si statie de epurare in sistem centralizat-comuna Gavanesti .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare(PT, DE, asistenta teh.) si executie lucrari Proiect integrat de lucrari in com. Baldovinesti si Gavanesti- A. D. I. Valea Gemartaluiului: Modernizare drum Baldovinesti-Gavanesti; pod peste Gemartalui; Modernizare ulite satesti; Alimentare cu apa com Gavanesti; Construire gradinita Pietris; Protejarea unor elemente ale cadrului natural-Fantani, sat Pietris; Canalizare apa uzata si statie de epurare in sistem centralizat-com. Gavanesti
Valoarea estimata fara TVA: 20, 677, 479RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare de 210.000 lei; Garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare FEADR MASURA 3.2.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin (2), din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181dinO.U.G. nr. 34/2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata , Copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie bancara;2)Informatii privind cifra de afaceri;3)Bilant contabil;4)Lichiditate generala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Scrisoare de bonitate bancara eliberata de o banca sau sucursala a acesteia, tradusa si autentificata in limba romana; 2)cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sa fie minim 40.000.000 lei. - Asigurarea riscului profesional (capacitatea financiara de sustinere a lucrarii), respectiv ofertantul are acces la, sau deja are, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a servicilor pentru perioada impusa, in valoare de minim 5.000.000 lei. 3)bilanturi contabile(2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente din care sa rezulte un rezultat financiar pozitiv, in copie legalizata; 4)nivelul minim al indicatorului solicitat 100% pentru anul 2008 vizat de AFP.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale prestari de servicii/lucrari in ultimii 3/5 ani;Lista de experienta similara;Recomandari de la beneficiari;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii; Informatii privind subcontractantii, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA 8000/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofert.proiect- contract/contracte similare cu componenta majoritara (drumuri) cu valoarea cumulata de minim 380.000 lei, din care un contract are val. minim 230.000 lei; cel putin cate un contract de servicii de alim. apa, retele de canal.si constructii civile. Si sa faca dovada ca are in dotare: calculatoare;
- program proiectare pentru drumuri cu licenta; Cerinta minima: Completare Formular F(sectiunea IV) si FormularF1(sectiunea IV), prezentarea de CV-uri, diplome, atestate, copia contractului de munca sau de colaborare pentru personalul nominalizat. Experti cheie: 2 ingineri experti cheie C.F.D.P. ; 2 ingineri experti cheie edilitar/instalatii 1 inginer expert cheie protectia mediului; 2 ingineri experti cheie proiectare constructii civile; 1 arhitect cu drept de semnatura. Prezentarea certificatelor de calitate ISO 9001, sau echivalente, in copie lizibila. Ofertantul pentru executie - lucrari de drumuri cu obiectul contractului supus licitatiei inval.17.000.000.Pentru lucrari de alim. apa un contract in val. de minim 680.000 lei, pentru retele de canalizare un contract de minim 900.000 lei si pentru lucrari de constructii civile un contract de minim 1.000.000 lei. Ofertantul va prezenta atestari pentru utilajele si echipamentele tehnice ce vor avea anexata Fisa Tehnica si rapoartele de inspectie ICECON precum si licente de transport pentru mijloacele de transport angajate pentru realizarea lucrarii. Cerinta minima obligatorie: Statie producere mixturi asfaltice cu cap.min 170 to/h; Statie de betoane; Compactoare pneuri; Compactoare rulouri netede;Pompa beton; Repartizator, finisor mixtura asfaltica; Incarcator escavator; Autobasculante Euro 3 si Euro 4; Autobetoniere; Vibrator beton intern; Laborator de gradul II;Autogudronator; Autogreder; Buldozer.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul de organizare a executie lucrarilor
25%
Descriere:
3.
Proceduri tehnice de executie
15%
Descriere:
4.
Programul de asigurare a calitatii
5%
Descriere:
5.
Plan propriu de protectia mediului
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2010 12:00
Locul: Consiliul Local (Primaria )Baldovinesti, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti in scris ai ofertantilor, observatori desemnati, membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR-Masura 322.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: Strada Mitropolit Firmilian nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200381, Romania, Tel.0251533522, Fax: 0251 534483
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Gemartaluiului
Adresa postala: Com. Baldovinesti, jud. Olt, Localitatea: Baldovinesti, Cod postal: 237005, Romania, Tel.0249456577, Fax: 0249456577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2010 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer