Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectul eACCESS


Anunt de participare numarul 117317/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
Adresa postala:  Washington 8-10, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011794, Romania, Punct(e) de contact:  Carmen Enache, Tel. 2302980, Email:  [email protected], Fax:  3180262, Adresa internet (URL):  http: //www.cmdtamp.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectul eACCESS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul CMDTAMP-Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii si produse informatice integrate, infrastructura hardware si software, necesare pentru proiectarea, furnizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de e-Sanatate pentru Cresterea Eficientei Serviciilor de Sanatate pentru pacientii Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 3, 914, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.05.2011 pana la 20.03.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare - 78200 lei; garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul National si fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; Declaratii privind calitatea de participant la procedura; Certificat de particcipare la licitatie; Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului; Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala; Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice din Romania
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
3000000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Experienta similara;
2)Resurse tehnice;
3)Informatii referitoare la personalul de specialitate;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)total contracte de sisteme software integrate in ultimii 3 ani minim 3000000 lei;2)Declaratie pe propria raspundere cu echipamente, mijloace fixe si alte dotari folosite la indeplinirea contractului;3)Lista expertilor cheie propusi;CV si declaratia de diponobilitate pe perioada contractului pentru fiecare expert cheie;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
tehnic
60%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S215-330398din05.11.2010
Numarul anuntului in JO: 2010/S252-388260din29.12.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.07.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2011 11:00
Locul: sediul CMDTAMP-BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE DIN PARTEA FIRMELOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice in cadrul Axei Prioritare III "TIC pentru sectoarele privat si public ", Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-Sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIER JURIDIC CMDTAMP-BUCURESTI
Adresa postala:  str. Washington, nr. 8-10, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011794, Romania, Tel. 021/2302980, Email:  [email protected], Fax:  021/3180262, Adresa internet (URL):  www.cmdtamp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer