Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?PROMOVAREA MANASTIRILOR VECHI DIN ZONA TARGOVISTE??, cod SMIS 29362 - Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind constructia unei pagini web si organizarea


Anunt de participare numarul 149137/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: In atentia: Ec. Camelia ITU -Manager proiect; Responsabil tehnic-Gabriela VADUVA, -Responsabil achizitii publice ? Ing.Mihaela MORARU, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?PROMOVAREA MANASTIRILOR VECHI DIN ZONA TARGOVISTE??, cod SMIS 29362 -Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind constructia unei pagini web si organizarea unei expozitii turistice??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiu Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui proiect consta in promovarea turistica a monumentelor istorice de interes national ?« Promovarea manastirilor vechi din zona Targoviste » cod SMIS 29362? prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii, regiunii si a Romaniei, si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.
Obiectivele specifice, constau in extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea conditiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier, etc), cresterea numarului de turisti si crearea unor noi locuri de munca.
Justificarea necesitatii implementarii proiectului ? Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste? poate fi facuta din mai multe considerente. Dintre acestea mentionam considerentele istorice, culturale, urbanistice, sociale, economice, de mediu, turistice, etc.
Activitati ce urmeaza a fi executate, conform cererii de finantare : A.Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre Manastirile vechi din zona TargovisteiManastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea Bunea.
B. Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre Manastirile vechi din zona Targovistei : Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea Bunea
C. Realizarea de albume foto pentru fiecare dintre Manastirile vechi din zona Targovistei : Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea BuneaD. Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre Manastirile vechi din zona Targovistei Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea Bunea;E. Realizarea de postere pentru fiecare dintre Manastirile vechi din zona Targovistei : Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea Bunea
F. Constructia si realizarea unei pagini web .
G. Organizarea unei expozitii turistice «Promovarea Manastirilor vechi din zona Targovistei».H. Realizarea de fluturasi publicitari pentru fiecare dintre dintre manastirile vechi din zona Targovisteisus
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A.Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific pentru urmatoarele manastiri: Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata , Manastirea Nucet, Manastirea Bunea.
B.Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre manastirile vechi din zona Targovistei, astfel:
1) Ghid turistic ? Manastirea Dealu
1500 buc format tiparit500 buc format digital (DVD)2) Ghid turistic- Manastirea Stelea
1500 buc format tiparit500 buc format digital(DVD)3) Ghid turistic ? Manastirea Viforata1500 buc format tiparit500 buc format digital(DVD)4) Ghid turistic ? Manastirea Nucet
1500 buc format tiparit500 buc format digital(DVD)5) Ghid turistic ? Manastirea Bunea
1500 buc format tiparit500 buc digital(DVD)C. Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre manastirile vechi din zona Targovistei, astfel:
Album foto- Manastirea Dealu
a) 600 buc format tiparit
b) 500 buc format digital
Album foto- Manastirea Stelea
a) 600 buc format tiparit
b) 500 buc format digital
Album foto- Manastirea Viforata
a) 600 buc format tiparitb) 500 buc format digital
Album foto- Manastirea Nucet
a) 600 buc format tiparit
b) 500 buc format digital
Album foto- Manastirea Bunea
a) 600 buc format tiparit
b) 500 buc format digital
D. Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre manastirile vechi din zona Targovistei: ? 15.000 buc
E. Realizarea de postere pentru fiecare dintre manastirile vechi din zona Targovistei -400 buc.
F. Constructia si realizarea unei pagini web .
G. Organizarea unei expozitii turistice « Promovarea manastirilor vechi din zona Targovistei».H. Realizarea de fluturasi publicitari pentru fiecare dintre manastirile vechi din zona Targovistei -5000 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 760, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.210lei fara TVA, din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278 indice 1 este 4540, 49 lei. Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este data publicarii anuntului departicipare in SEAP Perioada de valabilitate a garantiei: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare, conform prevederilor art. 86 din H.G. nr. 925/2006:1. virament bancarsau un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara /societate de asigurari- formular nr.20 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular ; 2. ordin de plata: in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar Municipiul Targoviste, Cod de Identificare Fiscala 4279944 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si oradeschideriiofertelor; Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Garantia de participare va fi prezentata in original la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data si orastabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. Se va prezenta formular 21. In cazul unei asocieri garantia se constituie in numele asocierii de catre oricare dintre asociati. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr.925/2006 si/sau, prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si/sau prin depunerea unor sume in numerar la caseria autoritatii contractante.Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- FEDR ? 90, 37%-Bugetul National ? 7, 63%-Buget Local Targoviste ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 1. - ?Declaratie privind eligibilitatea?. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).
Cerinta 2: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Tertul sustinator (in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile de la literele a), c1) si d) ale articolului 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .2. Completarea si prezentarea Formularului 3 Certificatul prevazut de ORDIN ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).3. Completarea si prezentarea Formularul nr 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale) , liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: jr. Gabriel Florin Boriga ? Primar; jr.Cioaca Nicolae Gabriel Administrator Public ;Ing. Tutuianu Ioan? Viceprimar; Prisacaru Ciprian ? Viceprimar;jr. Chiru Catalin Cristea- Secretar; ing. Constantin Balasa ? Director executiv Directia Tehnica; ing.Dragos Folea ? Sef Serv. Proiecte-Investitii-Achizitii; ing. Magdalena Mihaescu - Sef Bir. Investitii-Achizitii publice; ec. Daniela Popa - Director executiv Directia economica; ec. Cerasela Ciuca - Director executiv adjunct Directia economica ;Consilieri locali: Stan Daniel Cristian, Radulescu Catalin, Paunescu Mihai Andrei, Enache Lucian, Albu Andrei Bogdan, Babeu Pavel, Banescu Rodica, Bozieru Cosmin Petrut, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Dobanda Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Pantea Viorel, Patrascu Eugen, Raducanu Tudorica, Tica Danut. NOTA: Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 69indice1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului dinprocedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4. Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Vor depune Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune Certificatele anterior mentionate sau documente echivalente (daca acestea se emit) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care
dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceeasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.5. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale , din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Vor depune Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune Certificatele anterior mentionate sau documente echivalente (daca acestea se emit) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane. In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceeasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.NOTA: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura. 1.Cerinta1: Ofertantul sa fie inregistrat legal
Dovedire: 1. Ofertantul sa fie inregistrat legal1. Prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.Note: 1) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol;2.Persoane juridice / fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.3) AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 lei.Se vor prezenta documente din care sa reiasa informatiile solicitate (bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani :2011, 2012, 2013) vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau alte documente echivalente-in copie. In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013 vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentru care se calculeaza situatia fnanciara aferenta.
2. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei avand sustinerea unui tert, cifra de afaceri va fi prezentata in intregime de tertul sustinator.In cazul in care ofertantul/ candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata , in conformitate cu
prevederile art.186 alin. (1) din OUG nr.34/ 2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69 indice 1.?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 5 - Fisa de informatii generale.Se va completa Formular 6- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentareaunuia sau a mai multorcontracte similare de prestari servicii din care sa rezulte realizarea deactivitati similare acaror valoare cumulata sa fie de minim 500.000 lei (fara TVA).
Prestarea de servicii se confirma prin prezentareaunorcertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Aceste certificate/documente se vor prezenta in copie
lizibila ?conform cu originalul?. Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat lei, pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din cei trei ani luati in considerare.
2.Se vor prezenta mostre de materiale publicitare in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
3. Operatorii economici participanti la procedura sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.
4.Componenta echipei solicitate
-Personal de specialitate solicitat Prestatorului de servicii:
-2 fotografi;
-1 arhitect expert MCPN;
-1 specialist in componente artistice( absolvent Academia de Arte Frumoase);
-1 teolog;
-1 etnograf/etnolog;
-1 istoric/arheolog;
-1 geograf/specialist in mediu
5.Informatii privind subcontractantiiSe vor prezenta resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati pentru partea lor de implicare in contract impreuna cu documente relevante in acest sens conform prevederilor art.11 din HG 925/2006.
6.Informatii privind asociatii
Informatii privind asociatii Completarea si prezentarea Acordului de asociere, care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat
de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
-nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
-comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in
parte.
7. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190 alin. (1) din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent cel putin pentru domeniul de serviciiaferent contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 7 ??Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.2.Se va completa Formular 7a Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul.3. Se vor prezenta certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor respective .1.Se va completa Formularul nr. 8- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, si separat prezentarea echipei desemnate pentru realizarea contractului. Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 8.1.1. Se vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 8a- ?Curriculum vitae? aferent fiecareipersoane propuse in cadrul echipei, semnat si datat de catre fiecare titular in parte ;Se vor prezenta pentru membrii echipeiFormularul 8b ??Declaratie de disponibilitate? aferente fiecareipersoane propuse in cadrul echipei, semnat si datat de catre fiecare titular in parte ;CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii.Se completeaza Formularul 9-Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializareaacestora. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 10. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face mentiunea ?nu este cazul? in cadrul formularului 9 si nu va mai prezenta formularul 10- Acordul de subcontractare.Se completeaza Formularul nr. 11 - Acord de asociere in vederea participarii la procedurade atribuire a contractului de achizitie publicaFormularul nr. 12 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora;
-Formularul nr.13 - Declaratie privind legalizarea asocierii.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face mentiunea ?nu este cazul? in cadrul formularului 11 si nu se vor prezenta formularele 12 si 13Formular 14- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economiciCertificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre ofertanti.In cazul unei asocieri, Certificatul ISO 9001 va fi prezentat de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limbaromana autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2014 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2014 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Revolutiei 1-3, Targoviste sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii desemnati CVAP, reprezentanti imputerniciti ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat cf contract de finantare nr. 3390/23.11.2012, cod SMIS 29362, finantare obtinuta prinPOR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 5-Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.3?Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii romaniei ca destinatie turistica.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajarea ofertelor, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer