Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROTECTIA D.J. PE TIMP DE IARNA, COMBATEREA LUNECUSULUI SI A INZAPEZIRII, IARNA 2007-2008, SECTOR VIII


Anunt de participare numarul 37269/25.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 417, Directia Logistica, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: RUXANDA BUCUR, Tel.0244.529602, Email: [email protected], Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII, NR. 2-4, CAM. 417, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: BUCUR RUXANDA, Tel.0244/514545 int 279, Email: [email protected], Fax: 0244/511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII, NR. 2-4, CAM. 66, REGISTRATURA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/514545 int 167, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROTECTIA D.J. PE TIMP DE IARNA, COMBATEREA LUNECUSULUISI A INZAPEZIRII, IARNA 2007-2008, SECTOR VIII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: PE DRUMURILE JUDETENE DE PE TERITORIUL JUDETULUI PRAHOVA, SECTOR VIII cuprins intre DN1(SINAIA)si DN72 limita judetului Dambovita - 92, 979 km
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII AVAND CA OBIECT PROTECTIA DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA, CMBATEREA LUNECUSULUI SI A INZAPEZIRII IN IARNA 2007-2008, PE RETEAUA DE DRUMURI JUDETENE, SECTOR VIII cuprins intre DN1(SINAIA)si DN72 limita judetului Dambovita -92, 979 km.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90212000-6 - Servicii de deszapezire (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROTECTIA DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA, CMBATEREA LUNECUSULUI SI A INZAPEZIRII IN IARNA 2007-2008, PE RETEAUA DE DRUMURI JUDETENE, SECTOR VIII cuprins intre DN1(SINAIA)si DN72 limita judetului Dambovita -92, 979 km.
Valoarea estimata fara TVA: 271, 822RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 10.12.2007 pana la 14.03.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE, SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA, sect.VIII - 4100 lei.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 7% DIN VAL FARA T.V.A.a contr.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE ( DACA ESTE CAZUL )
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de O.R.C., Certificat de inregistrare firma, Alte documente specificate in D.A.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la data de 30.09.2007, Certificat constatator privind obligatiile de plata la bugetele locale la trim III 2007, Bilantul contabil la 31.12.2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta pentru cifra de afaceri media pe ultimii 3 ( trei )ani, sa respecte urmatoarea cerinta(lei): sect VIII-815500 LEI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica, informatii lucrari similare, informatii utilaje, informatii personal.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta pentru experienta similara un contract avand lucrari similare care sa respecte cerinta (lei): sect VIII-81550 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2007 08:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Consiliului Judetean Prahova, b-dul Republicii nr. 2-4, etaj 2, cam. 206
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2007 10:00
Locul: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, DIRECTIA LOGISTICA, ETAJ IV, B-dul Republicii, nr. 2-4.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA, NR. 4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIA LOCALA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII, NR. 2-4., Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Fax: 0244/406700, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2007 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer