Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Protectie si inlocuirea cablurilor pe poduri: CED Sendreni 305+300, 304+150 si 304+950; CED Independenta km 290+400; BLA Rusetu-Faurei km 135+970, 135+579 si 127+000; CED Buzau km 130+760 si 130+980; BLA Urechesti-Caiuti km 17+000; BLA Marasesti-Padureni


Anunt de participare (utilitati) numarul 137057/02.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Mihalache Silvica, Tel. +40 0236340760, Email: [email protected], Fax: +40 0236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Protectie si inlocuirea cablurilor pe poduri: CED Sendreni 305+300, 304+150 si 304+950; CED Independenta km 290+400; BLA Rusetu-Faurei km 135+970, 135+579 si 127+000; CED Buzau km 130+760 si 130+980; BLA Urechesti-Caiuti km 17+000; BLA Marasesti-Padureni Putna km 223+294; BLA Putna Seaca?Focsani km 205+827; BLA Focsani-Cotesti km 197+054; BLA Cotesti Gugesti km 185+691 si km 189+081
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Galati (Sectia CT1, CT2, CT3)
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru indeplinirea acestui obiectiv se executa lucrari de demontare a aparatorilor si coturilor metalice, inlocuirea / repararea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, montarea noilor sisteme de pozare a cablurilor pe poduri, verificarea bunei functionari a cablurilor, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de demontare a aparatorilor si coturilor metalice, inlocuirea / repararea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, montarea noilor sisteme de pozare a cablurilor pe poduri, verificarea bunei functionari a cablurilor, conform Caiet de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 129, 032RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: 20.000 lei (50% pt IMM) si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la data depunerii ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (Formularul 11 din Sectiunea Formulare), in contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati - IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica ? Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din Romania) pana la data deschiderii ofertelor. Daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din GP, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, suma de 4.909 lei. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program finantat din fonduri bugetare 2012, pozitia in programul anual de achizitii publice pe anul 2012 a CNCF CFR-SA este 2.C.1.7.2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare) in original, cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ? Formularul 12A din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 12B din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c1) si d), dupa caz);3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz); Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF CFR SA Bucuresti - Sucursala CREIR CF Galati urmatorii: ing. Ionel Filimon-director, ec. Mihaela Bors?contabil sef, ing. Constantin Chitanu -sef Divizie Instalatii, ing. Marian Ciobotaru ? sef Serv.Teh.-ec, cons. jr. Leon Cristian-sef Oficiu Juridic, cons. jr. Elena Arsene - Oficiu Juridic, ing. Silvica Mihalache - sef Birou Achizitii Publice4. Declaratie pe proprie raspundere in concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta ? Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, dupa caz);5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 12C din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz);7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (Consiliul local) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).NOTA 1: In cazul in care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora: - conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul;
- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari - original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalulNOTA 2:1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c¹) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, similar cu lucrarile supuse prezentei proceduri de achizitie, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).2. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul), in original. Dovada privind calitatea de I.M.M. este necesara in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie si se va realiza astfel: -in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Fisa de parteneriat?; ?Intreprinderi partenere?;
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Intreprinderi legate?; ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?.Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.3. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru categoria serviciilor feroviare critice: ?Lucrari de reparatii la instalatiile S.C.B.? (clasa de risc 1A), eliberate de AFER, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, sau echivalentul din tara ofertantului.Autorizatiile si agrementele AFER trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Aceste autorizari se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Ofertantii straini care detin autorizari/agremente AFER, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia/agrementul AFER pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa (daca este cazul), in situatia in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita, daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale (Formular B3 din Sectiunea Formulare) din care sa rezulte: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor si cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro= 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro= 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro= 4, 2379 lei. Ca cerinta minima ofertantul va demonstra o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare de cel putin 2.258.000 lei (echivalenta lei/euro se va stabili la cursul mediu al pietei valutare, calculat de BNR si valabil in data publicarii anuntului de participare).In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
2. Bilanturile contabile din anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente (ofertant, asociat, dupa caz), in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data termenului limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari (Formular 12F din Sectiunea Formulare).Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima - executarea in ultimii 5 ani a cel mult 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.129.032 lei si al caror obiect a fost executia unor lucrari similare ca natura si complexitate.In acest sens se vor prezenta documente doveditoare reprezentand parti relevante din contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2007:1 euro=3, 5258 lei; Anul 2008:1 euro=3, 6827 lei; Anul 2009:1 euro= 4, 2373 lei; Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei; Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
2. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Prezentul formular se va completa corespunzator si in cazul in care nu sunt incredintate parti de contract catre subcontractanti cu mentiunea "nu este cazul". Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta initiala. Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
3.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular 12I din Sectiunea Formulare), care sa contina urmat. informatii: -studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile cu executia lucrarilor; -personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii. Declaratia va fi insotita de CV pentru persoana/persoanele responsabile pentru executia lucrarilor, al responsabilului tehnic cu executia, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini ?cheie? in indeplinirea contractului.Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat in conformitate cu Ordinul MT nr. 290/13.04.2000, personal capabil sa asigure prestarile de servicii feroviare critice ce fac obiectul autorizatiei de furnizor feroviar prezentata.Se vor prezenta autorizatiile AFER sau echivalentul din tara contractorului pentru personalul de executie
4. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.(Formular 12H, in original)
5. Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OG 34/2006.
1.STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII. Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008, pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare
2.STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI. Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 pentru domeniul supus achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara: Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 80 de puncte. Pentru alt pret, se acorda punctaj astfel: Pn=(pret minim/pretn)x80
2.
Durata de executie
20%
Descriere: Durata maxima: 120 zile;Durata minima: 90 zile ;Pentru durata de executie minima se va acorda punctaj maxim, respectiv 20 de puncte.Pentru alte durate, se acorda punctaj astfel: Dn = (durata minima/ durata n) x 20 puncte. Ofertele inregistrate, ce depasesc durata preconizata de 120 de zile calendaristice, vor fi declarate neconforme, iar cele care vor avea o durata sub 90 de zile calendaristice nu vor fi punctate suplimentar
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
712/1/279/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2012 11:00
Locul: Sediu Suc CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr.51, corp A, etaj 1, sala sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2012 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer