Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PT extindere retea gaz metan in loc. Gilau


Anunt de participare numarul 64813/25.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Gilau
Adresa postala: str.Principala nr.723, Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Punct(e) de contact: Fodor Mihai, Tel.0264/371646, Email: [email protected], Fax: 0264/371646
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Comunei Gilau
Adresa postala: str. Principala, nr. 723, Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Tel.0264-371646, Email: [email protected], Fax: 0264-371646
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Comunei Gilau
Adresa postala: str. Principala, nr. 723, Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Tel.0264-371646, Email: [email protected], Fax: 0264-371646
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Comunei Gilau
Adresa postala: str. Principala, nr.723, Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Tel.0264-371646, Email: [email protected], Fax: 0264-371646
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PT extindere retea gaz metan in loc. Gilau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: com .Gilau, loc. Gilau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste realizarea unui proiect tehnic privind extinderea retelei de gaz metan in loc. Gilau (str. Braniste, str. Prundar si str. Sesul de Jos).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea unui proiect tehnic privind extindere retea gaz metan in loc. Gilau.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 000 si 12, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie reprezentand 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (original). Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006 (original). Certificat constatator emis de ORC. Copie dupa certificatul de inregistrare al societatii. Certificate constatatoare de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetul local.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pe anul 2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: minim un contract similar finalizat in ultimii 3 ani.
Recomandari de la beneficiari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2008 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.10.2008 12:00
Locul: Sala de sedinte a Primariei Gilau, str. Principala, nr. 723, loc. Gilau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Realizarea proiectului tehnic presupune si obtinerea certificatului de urbanism, toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism si autorizatia de constructie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Npaoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.(0264) 596.110 ; 596.111, Email: [email protected], Fax: (0264) 592.322
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Gilau
Adresa postala: str. Principala, nr. 723, Localitatea: Gilau, Cod postal: 407310, Romania, Tel.0264371646, Email: [email protected], Fax: 0264371646
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2008 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer