Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII MILEANCA PE RAUL PODRIGA, JUDETUL BOTOSANI


Anunt de participare numarul 66085/10.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU ANDREESCU, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII MILEANCA PE RAUL PODRIGA, JUDETUL BOTOSANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COMPLETARI TERASAMENTE BARAJ 37500MC, PEREU DE DALE 11600MP, DREN 800M, REABILITARE ELEMENTE DIN BETON ARMAT LA TURN, 15 FORAJE PIEZOMETRICE, INSTALARE SISTEM INFORMATIONAL DE GOSPODARIREA APELOR SI AVERTIZARE ALARMARE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247000-0 - Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI HIDROTEHNICE
Valoarea estimata fara TVA: 6, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 120000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT + BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA LA DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibiledeplataa impozitelorsi taxelorcatrestat, inclusiv cele locale, precumsia contributieipentruasigurarilesocialede. stat.- Fisadeinformatiigenerale
- Declaratie privind neincadrarea in sit. art. 181
- Istoricul litigiilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- obligatiicontractualeindesfasurarefatadealtibeneficiari.-informatiigeneralealeoperatoruluieconomic.-bilantuleconomicaprobatsiinregistrat la 31.12.2007.
- fisaprivindinformatiilefinanciare exercitiufinanciarpozitiv.- rezultatulexercitiilorfinanciarepeultimii3ani
- declarareacifreideafaceripeultimii3ani
- asigurarearisculuiprofessional (audit sau scrisoare bancara de bonitate, echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ciframediedeafaceripeultimii3 (trei) anisafiecelputin 6.300.000 RON. INCAZULOFERTANTILORCAREFACDOVADAFAPTULUICASUNTI.M.M.ACESTINDICATORSEREDUCELAJUMATATE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisadeexperientasimilaraaofertantului: olistaalucrarilorexecutateinultimii5 (cinci) ani(certificaridebunaexecutiepentru5lucrari)
- O recomandare din parteaaltorbeneficiari / clienti- informatiiprivindpersonalultehnicdespecialitateresponsabilpentruexecutialucrarilor.- CV - uriale persoanelorresponsabiledirectcuindeplinireacontractuluisialeresponsabiluluicuverificareacalitatii
- efectivelemediianualealepersoanelorangajate.
- declaratiereferitoarelautilaje, instalatii, echipamentetehnice.
- certificatISO9001inconstructiisiinstalatii. Dosardeprezentareasistemuluipropriudeconduceresideasigurareacalitatiilucrarilor.
- certificat de atestare ISO 14001 pentru managementul de mediu.
-Informatiiprivindmasuriledeprotectia muncii si protectiamediuluipecareoperatoruleconomiclepoateaplicaintimpulindepliniriicontractuluidelucrari.
- informatiiprivindsubcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantultrebuiesaprezintecelputinuncontractsimilar (cod CPV45247000-0)finalizatinvaloaredecelputin2.100.000 RON (insotit de procese verbale de receptie care sa faca dovada finalizarii contractului pe valoarea solicitata).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: SOLICITARE SCRISA CU DATELE DE IDENTIFICARE (art. 77 (2)/OUG34/2006); PLATA: PRIN ORDIN DE PLATA SAU DIRECT LA CASIERIA UNITATII
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2008 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2008 13:00
Locul: DIRECTIA APELOR PRUT, STR. TH. VASCAUTEANU, NR.10, IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: B-dul A. Panu, nr. 25, localitatea Iasi, judetul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.023.217808, Fax: 023.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul Juridic-Directia Apelor Prut
Adresa postala: Th. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2008 09:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer