Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Punerea in siguranta a acumularii Tansa Belcesti, judetul Iasi.


Anunt de participare numarul 70177/22.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU ANDREESCU, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Punerea in siguranta a acumularii Tansa Belcesti, judetul Iasi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: SAT TANSA, COM. BELCESTI, JUD. IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
25.000 mp dale de beton turnate pe loc 1.200 mc beton armat la descarcatorul de ape mari 1.500 m dren cu diam. 300 mm instalare sistem informational de gospodarirea apelor si avertizare alarmare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247000-0 - Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 10, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
200.000 RON pentru intreprinderile mari. - 100.000 RON pentru intreprinderile mici.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se asigura din CREDIT EXTERN si cofinantare de la BUGETUL DE STAT.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA LA DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCertificate constatatoare privind indeplinirea oblig.exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.- Fisa de informatii generale- Declaratie privind neincadrarea in sit. art. 181- Istoricul litigiilor.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului-obiectul activitatiiDocumente care dovedesc o forma de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari.-bilantul economic aprobat si inregistrat la 31.12.2007.- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani- asigurarea riscului professional (audit sau scrisoare bancara de bonitate, echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin 15.000.000 RON. IN CAZUL OFERTANTILOR CARE FAC DOVADA FAPTULUI CA SUNT I.M.M. ACEST INDICATOR SE REDUCE LA JUMATATE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de experienta similara a ofertantului: o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani (certificari de buna executie pentru 5 lucrari)- O recomandare din partea altor beneficiari / clientiinformatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor.CV - uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale responsabilului cu verificarea calitatii.efectivele medii anuale ale persoanelor angajate.- declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice.- certificat ISO 9001 in constructii si instalatii. Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor.- certificat de atestare ISO 14001 pentru managementul de mediu.-Informatii privind masurile de protectia muncii si protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.- informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un contract similar (cod CPV 45247000-0) finalizat in valoare de cel putin 3.000.000 RON (insotit de procese verbale de receptie care sa faca dovada finalizarii contractului pe valoarea solicitata).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.01.2009 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: SOLICITARE SCRISA CU DATELE DE IDENTIFICARE (art. 77 (2)/OUG34/2006); PLATA: PRIN ORDIN DE PLATA SAU DIRECT LA CASIERIA UNITATII
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2009 13:00
Locul: Directia Apelor Prut, str. Th Vascauteanu, nr. 10 Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Adresa postala: B-dul A. Panu, nr. 25, localitatea Iasi, judetul Iasi , ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.023.217808, Fax: 023.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul Juridic-Directia Apelor Prut
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: Th. Vascauteanu, nr.10 , ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2008 11:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer