Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Racorduri de bransament retele de canalizare pluviala si menajera in statia electrica Fundeni


Anunt de participare (utilitati) numarul 111479/16.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011736, Romania, Punct(e) de contact:  Doina Stoica, Tel. 021/201.62.36, Email:  [email protected], Fax:  021/317.23.00
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Racorduri de bransament retele de canalizare pluviala si menajera in statia electrica Fundeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica Fundeni.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari la canalizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44161200-8 - Canalizari de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie de lucrari la canalizare.
Valoarea estimata fara TVA: 114, 159RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 2.280 lei, GBE 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice forma de asociere care poate fi dovedita printr-un angajament ferm intre asociati, care sa confirme existenta resurselor tehnico-economice si profesionale.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie de eligibilitate si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;2) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor valabile la data deschiderii ofertelor.In cazul in care mai multi ofertanti depun o oferta comuna, toti vor trebui sa depuna documentele de mai sus;3) O declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 2 ani si-a indeplinit corect obligatiile contractuale fata de beneficiari, autoritati contractante sau clienti privati;
4) Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la licitatie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu ordinul nr. 314/12.10.2010 al ANRMAP;
5) Certificat de inreg. emis de ONRC;
6) Certificat constatator privind obiectul de activitate+anexa din care sa reiasa ca obiectul de activ. permite realiz. lucrarii;
7) Atestat MLPAT pt. toate lucrarile de instalatii care fac ob. contractului;
8) Ofertantul trebuie sa aiba conducatori/sefi de lucrare proprii, autorizati grupa III NPM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii g-le din care sa rezulte o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu 200.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista lucrarilor similare executate in ultimii 2 ani, in care sa existe cel putin un contract indeplinit si finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu acelea cuprinse in caietul de sarcini, a carui valoare este mai mare sau egala cu 114.159 lei. Acesta se va certifica prin copii ale urmatoarelor documente: contractul cu actele aditionale respective, daca este cazul, procese verbale de receptie si recomandari din partea beneficiarilor;2)Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului de conducere in prestarea serviciilor, avand studii de specialitate, asigurarea unui responsabil tehnic privind indeplinirea obiectului contractului, care trebuie sa aiba experienta in realizarea lucrarilor care fac obiectul contractului.Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor de conducere responsabile direct de indeplinirea contractului, precum si ale oricaror specialisti cu sarcini ?cheie? in indeplinirea contractului, copii ale autorizatiilor si atestatelor profesionale in cauza, valabile la data deschiderii ofertelor;3)Declaratie referitoare la dotarea tehnica utilizata pentru indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata totala de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Durata de garantie a instalatiilor
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu pct. A4 din documentatia de atribuire.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.12.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2010 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si persoane imputernicite din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti - sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Sos. Oltenitei nr. 107-108, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010861, Romania, Tel. 021/332.35.64, Email:  [email protected], Fax:  021/332.12.40
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.40
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 255 si 256 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala:  Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011736, Romania, Tel. 021/201.62.35, Email:  [email protected], Fax:  021/317.23.00
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2010 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer