Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Radacinoase, legume si conserve de legume


Anunt de participare numarul 139026/20.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul cu Regim Inchis Vaslui
Adresa postala: str. AVICOLA, nr.2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 737365, Romania, Punct(e) de contact: DAN ZAHARIA, Tel. +40 0235322510, Email: [email protected], Fax: +40 0235322135, Adresa internet (URL): www.penitenciarulvaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Radacinoase, legume si conserve de legume
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Vaslui, str. Avicola, nr. 2, loc. Vaslui.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitii produse alimentare pe loturi: ceapa uscata, materii prime pentru muraturi, radacinoase, varza alba, conserve de legume in apa si bulion.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03000000-1 - Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- LOTUL 1 Ceapa uscata - 5.600 kg, - LOTUL 2Varza - 8.500 kg, - LOTUL 3Radacinoase - Morcov -7.500 kg, Pastarnac ? 2.300 kg, Sfecla rosie ? 500 kg, Telina ? 500 kg.- LOTUL 4 Materii prime pt. muraturi - Gogonele ? 2.000 kg, Ardei kapia ? 150 kg, Ardei gras ? 2.000kg, Telina frunze ? 100 kg, Morcov ? 1.800 kg, Patrujel frunze ? 100 kg- LOTUL 5 Conserve de legume- Conserve fasole pastai ? 800 kg, Conserve mazare boabe ? 800 kg, Ghiveci in bullion ? 2.000 kg, Zarzavat pentru ciorbe ? 2.000 kg, Rosii in bulion ? 2.000 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 82, 408RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare :2% din valoarea maxima estimata a fiecarui lot de produse, conform pct. 2 (art. 43^1 din OUG 34/2006 cu modificari si completari), OUG 76/30.06.2010- LOTUL 1Ceapa uscata - 168 lei, - LOTUL 2Varza - 255 lei, - LOTUL 3Radacinoase - 432 lei, - LOTUL 4 Materii prime pt. muraturi - 246 lei, - LOTUL 5 Conserve de legume- 547 lei, I.M.M.?urile pot beneficia de reducerea de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de primire a ofertelor. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. Valoarea garantiei de buna executie este de 7% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, virament bancar, prin ordin de plata sau orice alt mijloc legal prevazut in HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Cod IBAN RO24TREZ6565005XXX000229 deschis la Trezoreria Mun. Vaslui. I.M.M.?urile pot beneficia de reducerea de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie neincadrare in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006Ofertantul va depune o - declaratie pe proprie raspundere ca nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: directorul unitatii Eusebio Brinza, directorul adjunct economico-administrativ, Alexandru Constantin Nastase, consilierul juridic, Florin Ciobanu, viza CFP, Aniela Asavoaiei , responsabil achizitii, Dan Zaharia, achzitor Mihai Cirlig, responsabil compartiment hranire Mihai Mihalcea, . in conformitate cu formularul din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire.- declaratie privind eligibilitateaOfertantul va depune o declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu formularul din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire.- neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006Ofertantul va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 si in acest sens va depune o declaratie completata in conformitate cu formularul din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire.- certificate emise de Directiile Generale de Finante Publice (ANAF) si Consiliile LocaleOfertantul va confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat general si la bugetele locale prin certificate emise de Directiile Generale de Finante Publice si Consiliile Locale, scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei, formular tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal.Certificatele privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local nu trebuie sa contina debite, sub sanctiunea respingerii ofertei.- declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independentaOfertantul va depune un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu formularul din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire. - certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiOfertantul va depune certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii, formular tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal, eliberat cu maxim 30 zile inaintea depunerii ofertei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economica si financiara a ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cuprinzand valori, perioade livrare, beneficiari
- indeplinirea obligatiilor contractuale pe parcursul derularii unui contract similar
- Implementarii sistemului de management al calitatii ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
M2-25734
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2012 11:00
Locul: Penitenciarul Vaslui, str. Avicola, nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprentantii ofertantilor, cu imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru ofertele clasate pe primul loc, cu preturi egale se va solicita, la o data comunicata, reofertarea in plic inchis, in vederea dapartajarii ofertantilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al A.C. considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Penitenciarului Vaslui
Adresa postala: Penitenciarul Vaslui, str. Avicola, nr. 2 , Vaslui., Localitatea: Vaslui, Cod postal: 737365, Romania, Tel. +40 0235322510, Email: [email protected], Fax: +40 0235322135, Adresa internet (URL): www.penitenciarulvaslui.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2012 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer