Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Radar 3D cu raza medie de actiune


Anunt de participare numarul 145116/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Romtehnica S.A.
Adresa postala: Bd. Timisoara, Nr. 5c, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061301, Romania, Punct(e) de contact: Paun Bogdana, Tel. +40 213185004, Email: [email protected], Fax: +40 213185000, Adresa internet (URL): www.romtehnica.com.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Radar 3D cu raza medie de actiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 01896 Pantelimon, Romania
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 92, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Radar 3D cu raza medie de actiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35723000-8 - Radar de aparare aeriana (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima estimata pentru acordul-cadru este de 4 bucati
Cantitatea maxima estimata pentru primul contract subsecvent este de 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 92, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Informatiile aferente acestei pozitii vor fi transmise numai candidatilor selectati odata cu documentatia de atribuire pentru etapa a II-a Informatiile aferente acestei pozitii vor fi transmise numai candidatilor selectati odata cu documentatia de atribuire pentru etapa a II-a
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii ale autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.8 din OUG nr.114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Derularea ctr.subsecv.necesita acces la inf.clasif.NATO Confidential.Op ec participanti la etp I trebuie sa obtina Autoriz.de securitate industriala, iar castigatorul, trebuie sa obtina Certif.de securitate industriala pt acces la inf.nationale clasificate nivel SECRET(echiv.NATO Confidential).
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare: a)Candidatii vor face dovada ca nu se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 155 si art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011.b)Candidatii vor trebui sa obtina ?Autorizatia de securitate industriala? (ASI) eliberata de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS).
Documente solicitate:
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 155 din O.U.G nr. 114/2011 (Sectiunea II Formulare EtapaI-a - Formular 4), care va fi prezentata si de tertul sustinator (financiar sau tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri, va fi prezentata de catre toti membrii asocierii;
2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 156 din O.U.G nr. 114/2011 (Sectiunea II Formulare EtapaI-a - Formular 5), care va fi prezentata si de tertul sustinator (financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri, va fi prezentata de catre toti membrii asocierii;3.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011 ?Sectiunea II Formulare EtapaI-a - Formular nr. 6, se va prezenta side subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul, iar in cazul unei asocieri, va fi prezentata de catre toti membrii asocierii;
4.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa reiasa ca, in luna anterioara celei in care depune candidatura, candidatul nu are datorii scadente, astfel: a)pentru persoane juridice romane:
-certificat eliberat de AdministratiaFinantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul economicnu are datorii catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun candidaturile. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii;;
-certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun candidaturile. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice straine:
-operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competentene ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul / candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. 4 lit.b, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Dovada depunerii la ORNISS a ?Chestionarului de securitate? completat asa cum s-a precizat la punctul B.3 din documentatia anexata acestei fise de date si a cererii de eliberare a ASI (nr. de inregistrare de la ORNISS, copie borderou, etc.);
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Sectiunea II Formulare Etapa I-a - Formular nr. 7);
7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Sectiunea II Formulare EtapaI-a - Formular nr. 8).
Personalul de conducere cu functie de decizie in ceea ce priveste aceasta procedura sunt: Catalin MORARU, Marcel ARSEANU, Marian OPRISI, Romeo NECHITA, Ioan STANCIULESCU, Dan CODRESCU.
Documentelesolicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi depuse in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, cu exceptia celor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura care se vor prezenta doar in original/copie legalizata.
Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 150, 155 si/ sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011 sau candidatii care nu prezinta documentele susmentionate. De asemenea, vor fi exclusi din procedura candidatii care nu prezinta dovada depunerii la ORNISS a ?Chestionarului de securitate? sau care nu obtin in timpul precizat autorizatia de securitate industriala emisa de ORNISS.
Precizari suplimentare in legatura cu obtinerea autorizatiei de securitate industriala si a prezentarii documentelor solicitate se gasesc la punctul C.6 al documentatiei de atribuire anexate acestei fise. Cerinta de calificare: candidatii vor face dovada ca sunt inregistrati si ca auin obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.Documente solicitate: a) persoane juridice romane: - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 de zilecalendaristice inainte de data deschiderii ofertelor;b) persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cuprevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectareaprevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din Romania depersoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta insotite de traducereaautorizata a acestora in limba romana.Din documentele prezentate, trebuie sa reiasa ca operatorii economici au in obiectul de activitate producerea/comercializarea de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.Documentele mentionate mai sus vor fi depuse in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest documente.
Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu sunt inregistrati si care nu au in obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa demonstreze ca au realizat o cifra de afaceri globala in perioada 2011-2013 de minim: 92.000.000 lei / 20.000.000 euro.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente solicitate: 1. Declaratia privind cifra de afaceri globala (Sectiunea II Formulare EtapaI-a - Formular nr. 9).2. Bilanturile contabile din anii 2011- 2013 sau ultimul bilant contabil inregistrat in situatia in care anul financiar nu se incheie la 31 decembrie a anului respectiv, vizate si inregistrate de organele competente (poate fi prezentata confirmarea depunerii situatiei financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial) sau dupa caz, rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (copie).NOTA: (1) Candidatii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.In cazul unei asocieri pentru a beneficia de aceasta reducere, toti membrii asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM. Astfel, acestia vor prezenta declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului /reprezentantilor legal /legali al /ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr.1 si 2 la Legea 346/2004.(2) Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si persoana respectiva, cu respectarea celorlalte conditii impuse prin prezenta documentatie.(3) In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (Formularul nr. 12 - Sectiunea Formulare EtapaI-a), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. art. 155 si 156 (va prezenta completate Formularele nr. 4 si 5 - Sectiunea Formulare EtapaI-a ) si trebuie sa completeze Chestionarul de securitate pentru obtinerea ASI.(4) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (3). In situatia in care candidaturile depuse nu contin documentele in forma solicitata, resursele operatorilor economici sustinatori nu vor fi luate in considerare. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.(5) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de furnizare.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu indeplinesc cerinta minima referitoare la cifra de afaceri globala si/ sau candidatii care nu prezinta documentele susmentionate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul trebuie sa fi executat, in ultimii 5 ani (calculati pana la data deschiderii candidaturilor), livrari de produse similare si care cumulat sa fi avut o valoare de cel putin: 46.000.000 lei / 10.000.000 euro.
NOTA: Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege numai produse livrate in baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea/instalarea de produse care se se incadreaza la codul CPV: 35722000-1 Radar.
Candidatii trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document solicitat: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 5 ani (Sectiunea Formulare Etapa I - Formular nr. 10), din care sa reiasa ca, in ultimii 5 ani, ofertantul a executat livrari de echipamente similare celor din prezenta documentatie;Echivalenta lei-euro se va calcula la un curs de schimb mediu anualdupa cum urmeaza: - pentru anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei;
- pentru anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei;
- pentru anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei;
- pentru anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei;
- pentru anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei;Echivalenta lei-euro pentru anul 2013 se va calcula la cursul de schimb mediu lunar pentru luna iunie 2013 respectiv 1 euro = 4, 4765 lei.Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza cursurile de schimb medii anuale lei/valuta comunicate de catre Banca Nationala a Romaniei sau Banca Centrala Europeana si vor specifica cursurile utilizate in oferta depusa.NOTE: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului pentru indeplinirea unui contract poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si persoana respectiva.(6) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alineatului precedent, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (Formularul nr. 13 - Sectiunea Formulare EtapaI-a), prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 (va prezenta completate Formularele nr. 4 si 5 - Sectiunea Formulare EtapaI-a ) si trebuie sa completeze Chestionarul de securitate pentru obtinerea ASI.(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2). Daca operatorii economici sustinatori nu depun documentele in forma solicitata, resursele acestora nu vor fi luate in considerare. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.(3) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu indeplinesc cerinta minima referitoare la experienta similara si/ sau candidatii care nu prezinta documentele susmentionate.Documente solicitate: - candidatii romani trebuie sa detina un certificat, in termen de valabilitate, care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardulISO-9001:2008 sau similar;
- candidatii straini care nu au sediul in Romania trebuie sa detina o certificare sau o acreditare, in conformitate cu ISO-9001:2008, in termen de valabilitate, acordata de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra UE sau NATO.- Candidatul va prezenta copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata, dupa certificate emise de un organism independent care atestaimplementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, ofertantul trebuie sa dovedeasca indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.- In cazul in care candidatul nu detine un certificat astfel cum este solicitat, se voraccepta orice alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.NOTA: In cazul depunerii unei candidaturi in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data depunerii candidaturilor.Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu fac dovada implementarii si mentinerii sistemului calitatii, in conformitate cu standardele mentionate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 7
Conform punctelor C7 - C9 din documentatia de atribuire anexata prezentului document
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2013 10:30
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta: M.Ap.N-U.M.02550 Bucuresti prin C.N.RomtehnicaS.A.EtapaI?CALIFICAREA SI SELECTAREA CANDIDATILOR: Toate documentele de calificare si selectie se depun la adresa: C.N.Romtehnica S.A., B-dul Timisoara nr.5C, cod postal: 061301, sect.6, Bucuresti.Limba de redactare a documentelor de calificare si selectie: romana.Documentele de calificare si selectie redactate in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat, conform prevederilor Lg.178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele depuse fara traducerea autorizata in limba romana nu vor fi luate in considerare.Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin posta sau fax.Raspunsurile la solicitarile de clarif.cu privire la documentatia de atribuire din EtapaI, vor fi publicate in SEAP la sectiunea"documentatie si clarificari?din cadrul anuntului de participare.?Chestionarul de securitate? va fi completat cu toate datele solicitate, introdus intr-un plic separat, sigilat, conform precizarilor art.221, alin(1), lit.b din HG 585/2002.Acesta va fi depus la sediul ORNISS, impreuna cu cererea de eliberare ASI si cu celelalte documente necesare.Pot participa la sedinta de deschidere a plicurilor continand documentele de calificare si selectie reprezentantii candidatilor, pe baza de imputernicire scrisa(Sectiunea II-Formulare Etapa I, Formular nr.2).Candidatul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii documentelor aferente candidaturii depuse.Numar de exemplare ale documentatiei care se depun: 1(unu)original, insotit de scrisoarea de inaintare(Sectiunea II-Formulare Etapa I Formular nr.1)precum si de imputernicirea scrisa(Sectiunea II-Formulare Etapa I Formular nr.2)prin care titularul imputernicirii este autorizat sa angajeze candidatul in procedura pentru incheierea acordului-cadru de furnizare.Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi numerotat si semnat, pe fiecare pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati.Se va anexa obligatoriu un opis cu documentele prezentate(Sectiunea II-Formulare Etapa I Formular nr.3), documentele prezentandu-se in ordinea specificata.In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale si precizarilor de la acest capitol.Documentele de calificare si selectie se vor introduce intr-un plic netransparent.Scrisoarea de inaintare si, dupa caz, imputernicirile pentru persoanele care vor participa la sedinta de deschidere vor fi depuse odata cu plicul continand documentele de calificare si selectie, la vedere, separat de acesta.Candidatul nu are dreptul de a retrage sau modifica documentele de calificare si selectie dupa expirarea datei limita pentru depunerea acestora, sub sanctiunea excluderii acestuia din procedura pentru incheierea acordului-cadru.Plicul care este depus/transmis la o alta adresa decat cea stabilita in documentatia de atribuire(si care intra ulterior in posesia autoritatii contractante dupa data limita de depunere)ori care este primit de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschis.Solicitarile obligatorii suplimentare ale autoritatii contractante se gasesc in documentatia de atribuire anexata acestei fise de date.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 din O.u.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul asistenta juridica si legislatie din cadrul CN Romtehnica SA
Adresa postala: B-dul Timisoara nr. 5C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061301, Romania, Tel. +40 213185044, Fax: +40 213185000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2013 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer