Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranfluarea (indepartare) epavei navei Slatina si curatarea albiei, Portul Galati, danele 35 - 38


Anunt de participare (utilitati) numarul 49676/17.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Adresa postala: Str. Portului nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela David, Tel.0236/460660/121, Email: [email protected], Fax: 0236/460140, Adresa internet (URL): http//apdm.galati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Ranfluarea (indepartare)epavei navei Slatina si curatarea albiei, Portul Galati, danele 35 - 38
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Zona Portului Galati, danele 35-38 Port Bazinul Nou
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inspectia epavei, a pozitieisi a starii sale
- masuratori topohidrografice
- masuratori hidromorfologice
- masuratori geologice- Intocmirea planului operational avizat de organele abilitate conform legislatiei romanesti ;
- Semnalizarea costiera sau plutitoare a zonei de lucru- Verificarea potentialelor accidente de mediu- Indepartarea eventualelor ramasite de hidrocarburi si depozitarea acestora in conditiile aprobate de protectia mediului- Operatiuni de scoatere a epavelor
- Decolmatari locale ale epavelor spre mal si spre larg- Curatarea fundului albiei de resturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63350000-7 - Servicii de salvare si de ranfluare (Rev.1)
45252124-3-Lucrari de dragare si de pompare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Servicii de ranfluare(indepartare)a epavei navei Slatina
2. Curatarea fundului albiei
Valoarea estimata fara TVA: 8, 400, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 100000 lei;Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie de eligibilitate - FORMULARUL12A-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 -FORMULARUL 12B-Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si a contributiilor sociale la 30.04.2008
-Certificatul constatator emis de ORC
-Copie stampilata si semnata conform cu originalul de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa Certificatul de Inregistrare emis de ORC
-Autorizatie pentru efectuarea activitatilor conexe activitatilor de transport naval, respectiv asistenta, salvare si indepartare a epavelor, cod ASRN
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Situatiile financiare pentru anul 2007, vizate de Ministerul Finantelor Publice
-Declaratie pe propria raspundere privind: a)Lichiditate globala peste 100%b)Solvabilitatea patrimoniala peste 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor servicii similare-Minimum o recomandare-Declaratie privind dotarile specifice
-Declaratie privind personalul de specialitate-Certificat privind sistemul de managament al calitatii ISO 9001:2000-Certificat privind sistemul de management al mediului ISO 14001/2004
-Declaratie privind conditiile de munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Durata de prestare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024689 din 29.01.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1176 RON
Conditii si modalitate de plata: Cumparare la sediul autoritatii contractante- Biroul Achizitii -: - OP sau numerar la casieria CN APDM SA GALATI.Pretul include TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2008 11:30
Locul: Galati, str.Portului, nr. 34, cod 800025
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MFP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, experti cooptati(daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str.Brailei, nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460227, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN APDM SA GALATI
Adresa postala: str.Portului, nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236/460660, Email: [email protected], Fax: 0236/460140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2008 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer