Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranfluarea (indepartarea) epavei navei Transilvania si curatarea albiei, Portul Galati, danele 17-18


Anunt de participare (utilitati) numarul 49675/17.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Adresa postala: Str. Portului nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela David, Tel.0236/460660/121, Email: [email protected], Fax: 0236/460140, Adresa internet (URL): http//apdm.galati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Ranfluarea (indepartarea) epavei navei Transilvania si curatarea albiei, Portul Galati, danele 17-18
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Zona Portului Galati, danele 17-18, Port Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-inspectarea epavei, -verificarea potentialelor accidente de mediu-masuratori topohidrografice, expertize subacvatice, pregatirea tehnica, organizarea de santier.
-intocmirea planului operational, avizat de organele in drept
-decolmatarile locale ale epavei spre mal si spre larg, -operatiuni de scoaterea epavei si curatarea fundului albiei
- taierea la dimensiuni transportabile si incarcarea pe mijloacele de transport indicate de beneficiar;
-transportul si depozitarea epavei sau a blocsectiilor rezultate, -ofertantii vor avea in vedere ca operatiunile ce urmeaza a se executa sa nu pericliteze stabilitatea cheurilor din dreptul epavei precum si conditiile de mediu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63350000-7 - Servicii de salvare si de ranfluare (Rev.1)
45252124-3-Lucrari de dragare si de pompare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Servicii de ranfluare(indepartare)a epavei navei Transilvania2. Curatarea fundului albiei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 50000 lei; Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind eligibilitatea - FORMULARUL12A-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006-FORMULARUL 12B-Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si a contributiilor sociale la30.04.2008
-Certificatul constatator emis de ORC-Copie stampilata si semnata conform cu originalul de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa Certificatul de Inregistrare emis de ORC, din care sa reiasa ca operatorul economic are in obiectul de activitate prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri;
-Autorizatie pentru efectuarea activitatilor conexe activitatilor de transport naval, respectiv asistenta, salvare si indepartare a navelor, cod ASRN,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Situatiile financiare pentru anul 2007, vizate de Ministerul Finantelor Publice
-Declaratie pe propria raspundere privinda)Lichiditate globala peste 100%b)Solvabilitatea patrimoniala peste 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
-Minimum o recomandare
-Declaratie privind dotarile specifice
-Declaratie privind personalul de specialitate-certificat privind sistemul de managament al calitatii ISO 9001:2000
-certificat privind sistemul de management al mediului ISO 14001/2004-Declaratie privind conditiile de munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Durata de prestare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024692 din 29.01.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 267 RON
Conditii si modalitate de plata: Cumparare la sediul autoritatii contractante - birou achizitii- OP sau numerar la casieria CN APDM SA Galati
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2008 11:30
Locul: Galati, str. Portului nr. 34, cod 800025
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MFP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, experti cooptati (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 4641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460227, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN APDM SA Galati
Adresa postala: str. Portului nr. 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236 460 660, Email: [email protected], Fax: 0236 460 140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2008 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer