Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranforsare, consolidare pe DN 61 km 20+000-km 41+000


Anunt de participare numarul 147303/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Bucuresti-Serviciul Pregatire Documentatii, ,Tel. +40 213186704, In atentia: Stefan Dona Maria -sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Bucuresti-Biroul Organizare Derulare Achizitii, Tel. +40 213186704, In atentia: Bucur Camelia- sef birou, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Ranforsare, consolidare pe DN 61 km 20+000-km 41+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amplasamentul drumului national DN 61 km 20+000-km 41+000
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de ranforsare, consolidare21 km pe drumul nationalDN 61, respectiv lucrari de drum, scurgerea apelor, amenajare intersectii cu drumuri laterale, parpete de sigurants de tip greu si semigreu, semnalizari rutiere si marcaje, protectia mediului. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit= 50.920.000 lei; Valoarea lucrarilor 46.372.370; Procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 10%; Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 4.547.630lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de ranforsa si consolidare conform listelor de cantitati, a Proiectului Tehnic si a detaliilor de excutie
Valoarea estimata fara TVA: 50, 920, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
500.000 Lei;Note: 1. Garantia de participare va avea valabilitate minim 105 zile de la termenul limita de depunere a ofertei; Garantia de participare se poate constituiprin : - scrisoare de garantie de participare (Formularul nr.1) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari;
- virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001(RON);
- numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.2. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004;3. Autoritatea va retine/restitui in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare suma de11.803, 72lei. 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, fie prin scrisoare emisa de o societate bancara/societate de asigurari si completata conform Formularului nr.2 , fieprin depunere la casieria autoritatii contractante de numerar sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante conform contractului. Perioada de garantie a lucrarilor executate/de notificare a defectelor :48 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Nota: Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun in oferta documente conform Legii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cofinantare (BEI +buget de stat)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Formularul nr. 3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt, la data initierii prezentei proceduri urmatoarele: Mina Marian ?Director DRDP Bucuresti, Cristian Gheorghe-Director Economic, Teodorescu Dan-Sef Serviciu Pregatire Documentatii Tehnice, Fonea Roxana-sef Birou Contracte, Stefan-Dona Maria -sef Serviciu Pregatire Documentatii Achizitii si Bucur Camelia-sef Birou Organizare Derulare Achizitii.Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI si/sau supervizorului si/sau consultantului, dupa caz)?S.C. VIACONS S.A.Cerinta 2-Formularul nr.4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010 ;
Cerinta 3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.5;
Cerinta 4-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.6, insotit de certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la buget de stat consolidat( ANAF) scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Cerinta 5- Formularul nr. 7 ? ?Informatii generale despre ofertant? completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea, Formulare, a Documentatiei de atribuire.
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?; Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor. Din Certificatul constatator emis de ONRC, sa rezulte obiectul principal si secundar de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare minima de: 90.000.000 lei.
Operatorul economic poate dovedi indeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile. Se va prezentaFormularul nr.9.Pentru transformarea in Lei-valuta se va utiliza cursul mediu mediu anuallei- valuta comunicat de BNR
Informatii suplimentare la Cerinta1
1.Ofertantii tip IMM beneficiaza de reducere de 50%;
2. Indeplinirea cerintei se poaterealiza prin tert sustinator; persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 exemplare originale, a unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Se va prezenta: Formularul nr. 10, Formularul nr. 3, Formularul nr. 5, Formularul nr. 6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formularul nr. 9 - Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala.-Formularul nr.10, in 2 exemplare originale;
-Formularul nr.3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006.- Formularul nr. 5, Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006, - Formularul nr. 6, Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Se va prezenta Formularul nr. 11, Formularul nr. 12.
Note 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr. 11 si Formularul nr. 12; 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind subcontractarea. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Formularul nr. 13.
Note: 1.Cerintele privind resursele tehnice si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului;2.In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr 13.
Cerinta 1 -Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani; aceasta va cuprinde cel putin un contract, maxim 2 contracte, care prezinta lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 45.000.000 Lei.Lista va fi insotita de certificate de buna executie pentru contractele prezentate ca experienta similare [contract(e)/proces(e) verbal(e) de receptie, etc.], conform art.188 alin (3)lit a) din OUG 34/2006. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Dovada similitudinii lucrarilor prezentate, cu cele supuse procedurii, pentru indeplinirea cerintei de exeperienta similara revine operatorului economic.
Cerinta 1 -Informatii suplimentare: Pentru transformarea in leu ?valuta, se va aplica cursul mediu anuallei- valuta comunicat de BNR.
Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta Formularul nr.15si Formularul nr.16, oricealte certificari/documente care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precizari daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta 2- dovada ca detine personal specializat/autorizat in indeplinirea contractului pentru lucrarile de constructie. Se va prezenta Formularul nr.17
Sefdesantier, studii superioare, experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar-1 persoana. Se va prezenta declaratie de disponibilitate, CVdetaliat.
- Responsabil tehnic cu executia, atestat in domeniul II- 1 persoana; Se va prezenta atestatul emis de MDTR conformOrdinul MLPTL nr 777/2003 publicat MO nr 397/09.06.2003, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se va prezenta declaratie de disponibilitate
Responsabil cu asigurarea calitatii -1 persoana. Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa decizia de numire in functia de responsabil cu asigurarea calitatii, declaratie de disponibilitate, CVdetaliat.
Topometrist?1 persoana?certificat de autorizare cadastru/geodezie/cartografie categ. B - cf. Ordin MAI - ANCPI nr. 107/2010, M.O.nr 231/13.04.2010; In acest sens ofertantul va prezenta: a)Documente -suport pentru certificatul de autorizare cadastru/geodezie/cartografie cat. B - cf. Ordin MAI - ANCPI nr. 107/2010. b)?Declaratie de disponibilitate?
Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca-1 persoana. Se va prezenta declaratie de disponibilitate, CVdetaliat, certificari/documente in conformitate cu prevederile din HG 300/2006.
Cerinta 3 - dovada ca dispune de echipamente tehnice necesare indeplinirii contractului, Se va prezenta Formularul nr.18 sau Angajament de punere la dispozitie a dotarii tehnice, document(e) ce atesta dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente si dotari:
-statie de asfalt
-statie de betoane
-automacara-cilindri compactori (liss-liss /pneu-pneu)
-generator
- repartizator finisor mixturi asfaltice
-buldozer
-autogreder
-excavator
-incarcator frontal pn-uri/senile
-cilindru terasier
-laborator grad II verificari, incercari pentru betoane si mixturi asfaltice, autorizat ISCconform HG 808/2005 -Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006; In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 exemplare originale, a unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde sustinerea, precum si care parte/parti a/ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art 69^1, art. 180 si art. 181 lit a) c^1) si d). Se va prezenta Formularul nr.19, anexa 1 la F19 si/sau, Anexa 2 la F19, dupa caz, Formularul nr.3, Formularul nr.5, Formularul nr. 6.
Cerinta1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?Note: Se va prezenta Formularul nr.20
- in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea de contract pe care o va realiza;
- documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor
Cerinta2 -Certificat ISO 14001 sau alte documente echivalente, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?Note: Se va prezenta Formularul nr.21
-in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea de contract pe care o va realiza;
- documentele solicitate trebuie sa fie valabile data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul nr. 11 -Informatii privind asocierea2. Formularul nr. 12 -Acordul de Asociere .Formularul nr. 13 -?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?Formularul nr.15- Declaratie privind capacitatea tehnica, Anexa la Formularul nr.15; Formularul nr. 16- Certificat privind experienta oricealte certificari/documente care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precizari daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pentru transformarea in leu ?valuta, se va aplica cursul mediu anuallei- valuta comunicat de BNR.Formularul nr.17- Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului;a) declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractului;b) CVdetaliat al persoanei nominalizate, insotit de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele de studii;a) declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractului b)copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa atestatul tehnico-profesional emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismuluia) declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractuluib) copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa decizia de numire in functia de responsabil cu asigurarea calitatii;c) CVdetaliat al persoaneia) declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractuluib) Documente -suport pentru certificatul de autorizare cadastru /geodezie /cartografie cat. B - cf. Ordin MAI - ANCPI nr. 107/2010.a) declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractuluib) CVdetaliat al persoanei nominalizate, insotit de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificari/documente in conformitate cu prevederile din HG 300/2006.a)Formularul nr. 18 - Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului sau Angajament de punere la dispozitie a dotarii tehnice, insotit/a de documente de proprietate/documente privind inchirierea/ precontract de inchiriere/ comodatb) Copie ?conform cu originalul? dupa autorizatia laborator grad II, valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Formularul nr.19 ?Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala, inclusiv anexa 1 si/sau anexa 2, dupa caz;Formularul nr.3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006.Formularul nr.5- Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006;Formularul nr. 6 - Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006a) Declaratie pe propria raspundere, Formularul nr.20;a) Declaratie pe propria raspundere, Formularul nr.21;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
105zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2013 10:00
Locul: Bd Iuliu Maniu nr 401A, sect6, Bucurest, sediul iDRDP Bucuresti, parter, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti MFP-UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 14-?Declaratie privind intreprinderile afiliate?.2. In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr. 34/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare din documentatia de atribuire ofertantul poate prezenta initial o declaratie. Formularul nr. 22- ┬źDeclaratie privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire┬╗.3. Vizitarea amplasamentului constituie obligatia prealabila a oricarui ofertant, fara participarea reprezentantilor autoritatii contractante.5. Durata de executie a contractului: 18 luni6. Perioada de garantie a lucrarilor executate/de notificare a defectelor: 48 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.7. Lucrarea este finantata din credit 80%- Contract F.I. 23371 incheiat intre Romania si Banca Europeana de Investitii in vederea finantarii Proiectului de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a lor- BEI II, 20% buget de stat8. Raspunsurile la clarificarile solicitate solicitate de operatorii economici, notificari/instintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasate anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.9. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256^2
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Bucuresti-Biroul Organizare Derulare Achizitii
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer