Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RC LEA 220 kV d.c. Isalnita - Gradiste (proiectare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 145786/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Fratii Golesti, nr. 25B, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 248607200, In atentia: Neacsu Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 248607209, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
RC LEA 220 kV d.c.Isalnita - Gradiste (proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea proiectarii solicitate prin Tema de proiectare pentru lucrarea RC LEA 220 kV d.c.Isalnita - GradisteAchizitia se efectueaza pentru realizarea unui serviciu de proiectare si nu este cazul aplicarii prevederilor art. 28 alin (7) din OUG 34/2006
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea proiectarii solicitate prin Tema de proiectare pentru lucrarea RC LEA 220 kV d.c.Isalnita - Gradiste
Valoarea estimata fara TVA: 320, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 6.000, 00 leiIn cazul in care operatorul economic se incadreaza ca IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a depune atasat dovezii de constituire a garantiei de participaredeclaratia pe proprie raspundere, conform Formular 10 din Sectiunea Formulare.Pentru garantia depusa in alta valuta, echivalentul leu/ alta valuta se va calcula la cursul de schimb al BNR din a 5 zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile (de la termenul limita de depunere a ofertelor) .Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se constituie prin una din urmatoarele forme : - instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Documentatia de atribuire, in original, care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.-ordin de plata, in contul RO70RNCB0022047251080001 deschis la BCR Pitesti, beneficiar TRANSELECTRICA SA Sucursala Pitesti, cuconditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, depus in copie;
- numerar depus la casieria de la sediul Transelectrica ? Sucursala de Transport Pitesti.Conditii de retinere a garantiei de participare: vezi descrierea de la pct.VI.3. "Alte informatii" . CuantumulGarantiei de buna executie este de 10% (5 % pt. IMM) din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire a Garantiei de buna executie: 1 - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Optiunea pentru una din cele doua variante de depunere a GBE va fi precizata clar in formularul privind clauzele contractuale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii / Modalitati de plata: prin transfer bancar cu ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, , semnata si stampilata - Formularul 12. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata - Formularul 23. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat - Formularul 34. Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 4Nota: persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Budan Mihai ; Bilca Ion ; Patru Constanta ; Dulama GeorgeAdrian; Mihai Daniel ; Vlasceanu Ion ; Miu Clara Manuela; Ghemaru Cristian ; Grasune Alina ; Florea Manuela ; Postelnecu Laura, Usurelu Aurelian, Chiper Cristian, Teodorescu Robert Constantin, Taina Sanda ; Poncea Mihail ; Paraschiv C-tin ; Neacsu Gabriel; Georgescu Eduard .5. Declaratie pe propria raspundere privind ?Calitatea de participant la procedura? - Formularul 56. Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local ? Formular tip emis de autoritatile competente.7. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului ? Formular tip emis de autoritatile competente .Din certificatele mentionate la punctele 6 si 7 trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datori scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnate si stampilate Persoane juridice/fizice romane:
- Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale. Ofertantul va prezenta formularul tip, in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conforma cu originalul?; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;In cazul in care acest document se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate.Persoane fizice/juridice straine:
- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.Atestat ANREtip D1 conform ordinului ANRE nr 24/2007, cu completarile si modificarile ulterioare - pentru proiectare linii electrice cu tensiunea nominala de 110-400kV, linii electrice subterane cu tensiunea nominala de 110 kV sau 220 kV, (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Se va prezenta Copie Atestat ANRE tip D1 valabil la data limita a depunerii ofertelor sau atestat echivalent pentru ofertantii cu sediul in alte state.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CV ? urile cadrelor de conducere responsabile de indeplinirea contractului precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
CV ? urile cadrelor de conducere si al persoanelor direct responsabile de indeplinirea contractului,
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului cu calificare superioara pentruspecialitatile certificate prin diploma universitara, numarul si pregatirea, persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, precum si alte copii ale autorizatiilor si atestatelor profesionale in cauza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani si copii ale diplomelor, autorizatiilor si atestatelor profesionale ale persoanelor in cauza
Ofertantii trebuie sa prezinte certificate / documente / recomandari emise sau contrasemnate de catre autoritati ori de catre clienti beneficiari in conformitate cu prevederile art 188 alin. 2 litera a) din OUG 34/2006 , privind indeplinirea acelui contract.
Certificatele / documentele / recomandarile ? trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte :
- obiectul contractului si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv,
- daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati care au dus la refaceri partiale sau totale ale serviciilor din vina prestatorului
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatele / documentele / recomandarile solicitate
Ofertantii trebuie sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani au indeplinit si finalizat cel putin un contract care a avut ca obiect prestarea unui serviciu similar in valoare de cel putin 300.000 ron.
Pentru calculul echivalentei leu/valuta, se va aplica cursul mediu anual leu /valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Se va completa (Formular 12) si se va prezenta o copie a contractului prestat
Document privind certificarea implementarii sistemului calitatii in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 9001 sau echivalent .
Modalitatea de indeplinire
Documentul, emis de catre un organism acreditat, va fi semnat, stampilat, avand mentiunea conform cu originalul acolo unde este cazul. Acesta trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2273
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2013 09:00
Locul: CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Pitesti, Loc. Pitesti, Strada Fratii Golesti nr 25B
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, inainte de data, specificata in invitatia de participare, pentru depunerea ofertelor lasand posibilitatea autoritatii contractante de a raspunde in termenele prevazute la art.78 si art.79 din OUG 34/2006.- Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 361 si art. 37.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ?ADMISIBILE?, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile- In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitatea ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei ; d) in cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului in cauza din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, suma calculata conform art. 2781 din OUG34/2006.- Durata maxima de prestare -intocmire documentatii va fi structurata in conformitate cu cerintele Temei de proiectare- Valoarea serviciilor prestate in anul 2013 nu va depasi suma de 200.000, 00 lei fara TVA, restul serviciilor se vor esalona in anul 2014.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Transport Pitesti - Consilier juridic
Adresa postala: Strada Fratii Golesti, nr 25B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel. +40 248607200, Fax: +40 248607209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer