Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare - Imobil Irigatii Drenaje - HI


Anunt de participare numarul 35464/10.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Facultatea de Hidrotehnica Geodezie si Ingineria Mediului, Tel.0232278683 int 2116, In atentia: Elena Nedelcu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232270804, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi - Facultatea de Hidrotehnica Geodezie si Ingineria Mediului
Adresa postala: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 59, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Facultatea de Hidrotehnica Geodezie si Ingineria Mediului, Tel.0232/278683 int. 2116, In atentia: Elena Nedelcu, Email: enede[email protected], Fax: 0232/270804, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi - Facultatea de Hidrotehnica Geodezie si Ingineria Mediului
Adresa postala: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T parter, O.P. 10 - C.P. 2000, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232/278683 int 2548, In atentia: Adm patrimoniu Iulia Lipsa
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamint superior subordonat MECT
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare - Imobil Irigatii Drenaje - HI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Facultatea de Hidrotehnica Geodezie si Ingineria Mediului - Imobil Irigatii Drenaje, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 59
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 13 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 500, 000 si 1, 800, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile ce fac obiectul "Reabilitare imobil - Irigatii Drenaje" cuprind: tamplarie exterioara PVC si AL.-corp laboratoare; tamplarie Al.-amiteatrul F1; tamplarie exterioara si interioara-Hala; hidroizolatie, reparatii generale (zugraveli, imbracat podele si pereti grupuri sanitare); Instalatii electrice, termice;Contractele subsecvente incheiate nu vor fi de natura sau tipuri diferite, atacandu-se toate tipurile de lucrari. Acordul cadru fiind etapizat in contracte subsecvente pe tronsoane de cladire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile ce fac obiectul "Reabilitare imobil - Irigatii Drenaje" cuprind: tamplarie exterioara PVC si AL.-corp laboratoare; tamplarie Al.-amiteatrul F1; tamplarie exterioara si interioara-Hala; hidroizolatie, reparatii generale (zugraveli, imbracat podele si pereti grupuri sanitare); Instalatii electrice, termice;Contractele subsecvente incheiate nu vor fi de natura sau tipuri diferite, atacandu-se toate tipurile de lucrari. Acordul cadru fiind etapizat in contracte subsecvente pe tronsoane de cladire.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 500, 000 si 1, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 19.11.2007 pana la 26.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare In valoare de 23400 Ron, GBE: 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la buget cap. : Alte cheltuieli de investitii" si Venituri proprii - daca este cazul
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere cu lider de asociatie desemnat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate;2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;3-Certificat de atestare fiscala;4-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;5-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului;6-Certificat constatator privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului -formular 6 sect IV, sau alte documente echivalente celor mentionate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de Informatii generale; Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani sau alte documente echivalente inregistrate de organele competente (Formular 12F -Sectiunea IV; o lucrare similara de peste 1000000 Ron
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta in prezentarea documentelor solicitatein documentatie de atribuire sau alte documente echivalente acestora. Nu se solicita o valoare minima.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nominalizarea responsabilului tehnic cu executia si prezentarea in copie a documentului de atestare; Certificarea sistemului de management al calitatii pentru producerea tamplariei de aluminiu conform ISO 9001; Certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale ptr. activitatea de producere/montaj tamplarie conform OSH 18001/1991; Prezentare declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani -for. 12I;Prezentarea unei declaratii referitoare la utilaje, echipamnet tehnic, instalatii de care dispune operatorul econimic ptr. indeplinirea lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta in prezentarea documentelor solicitatein documentatie de atribuire sau alte documente echivalente acestora. Nu se solicita o valoare minima.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23.513/03.10.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2007 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2007 11:00
Locul: Facultatea de Hidrotehnica Sala Consiliu, etaj 1, Corp Irigatii Drenaje
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Salariati au universitatii si reprezentanti, imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260411
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi, Oficiul Juridic, persoana de contact jr. Mirela TROIA
Adresa postala: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232/278683 int 2534, Fax: 0232/216853, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2007 09:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer