Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare acoperisuri (sarpanta + invelitoare) la scoala Usurei si la scoala Ramesti


Anunt de participare numarul 22719/08.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUSANI
Adresa postala: comuna Susani, jud.Valcea, Localitatea: susani, Cod postal: 247690, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE STAIU, Tel.0250764234, Email: [email protected], Fax: 0250764225
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare acoperisuri (sarpanta + invelitoare) la scoala Usurei si la scoala Ramesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comuna Susani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea invelitorii actuale din tabla cu tabla galvanizata de acelasi tip. Cu aceasta ocazie vor fi inlocuite elementele deterioratedin lemn ale sarpantei 30% si grinzile deteriorate sau putrezite ale planseului 2%
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini achizitionat de la Autoritatea contractanta
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 3400, 00 RON, constituita prin scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu Formularul 12A
b)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - Formular 12B.DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE:
1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - emis in trim. II 2007,
2. Certificat de inregistrare a persoanei juridice,
3. Impozite si taxe catre stat, inclusiv cele locale si orce alte datorii la bugetul de stat, valabile la data deschiderii ofertelor in original sau copii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ultimul bilant contabil, in copie, vizat si inregistrat de organele competente
2. Fisa de informatii generale (formular B2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de conformitate cu standardul ISO 9001/2001 privind sistemul de management al calitatii implementat in cadrul societatii, emis de un organism acreditat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: -in baza unei solicitari scrise transmise pe fax 0250764225, prin virament bancar sau numerar
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2007 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezezentantii ofertantilor, in baza unei imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestastiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Sect. Contencios Administrativ Pitesti
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Susani
Adresa postala: com. Susani, jud. Valcea, Localitatea: Susani, Cod postal: 247690, Tel.0250764234, Fax: 0250764225
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2007 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer