Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare cladire CED Filesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 146981/03.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Anisoara Lipan, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare cladire CED Filesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia CF Galati Calatori, situata pe linia CF 700, Bucuresti ? Galati la km 252+575
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de rezistenta (lucrari de consolidare pentru imbunatatirea rezistentei si stabilitatii cladirii), arhitectura (lucrari de izolare termica, modernizare tamplarie exterioara), instalatii sanitare (racordare la reteaua publica de apa, prin intermediul unor bransamente noi), instalatii termice (de incalzire si de utilizare gaze naturale), instalatii de ventilare si climatizare (se vor asigura instalatii de conditionare a aerului), instalatii electrice, instalatii de avertizare incendiu, reamenajare drumuri si spatii verzi. Valoarea estimata a contractului - 1.964.435 lei fara TVA, din care: 1.738.549 lei ? valoare lucrari, 40.452 lei - organizare santier si 185.434 lei cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10, 666% din valoarea lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262690-4 - Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari de rezistenta (lucrari de consolidare pentru imbunatatirea rezistentei si stabilitatii cladirii), arhitectura (lucrari de izolare termica, modernizare tamplarie exterioara), instalatii sanitare (racordare la reteaua publica de apa, prin intermediul unor bransamente noi), instalatii termice (de incalzire si de utilizare gaze naturale), instalatii de ventilare si climatizare (se vor asigura instalatii de conditionare a aerului), instalatii electrice, instalatii de avertizare incendiu, reamenajare drumuri si spatii verzi, conform prevederi caiete de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 964, 435RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este 34.770, 95 lei, este irevocabila si va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta lei/alta valuta se va stabili la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume-vor prezenta GP insotita de declaratia privind statutul de IMM. Perioada de valabilitate a GP este egala cu cea a ofertei ( 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se poate constitui prin: 1) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (Formularul 11 din Formulare) care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; 2) virament bancar prin ordin de plata sau fila cec, in contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati - IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica ? Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din Romania) pana la data deschiderii ofertelor. Daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, suma de 5.744, 43 lei. Aceasta prevedere se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. GBE-10% din val. contract fara TVA (I.M.M. 5%) si se va constitui in perioada de valab. oferta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care va prevede ca plata GBE se va exec conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2. Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul va deschide un contla dispoz. autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. AC. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0, 5 % din pret contract. Pe parcursul indeplinirii contractului AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilita drept GBE in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri buget de stat, pozitia in programul anual de achizitii publice pe anul 2013 ale CN CF ?CFR? SA fiind 5.C.1.7.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare)in original, cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ? Formularul 12A din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 12B din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz).
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti - Sucursala CREIR CF Galati(referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor depuse la prezenta procedura de atribuire), urmatorii: ing. Laurentiu Seceleanu - director, ec. Aurelia Manea ? contabil sef, ec. Nicoleta Stefan ? sef Serviciu B.A.I., ec. Dan Andronache ? sef Serviciu Contabilitate, ing. Ionel Dragusanu - sef Divizie Tehnica, ing. Viorica Grecu - sef Serviciu OTD, ing. Beatrice Marcu ? sef Serviciu Investitii, ing. Marian Ciobotaru ? sef Serviciu T-E Divizia Instalatii, ing. Florin Iordache ? sef Birou Diriginti santier, ing. Aurelia Anghel ? ing. serviciul T-E Divizia Instalatii, cons. jur. Cristian Leon - sef Oficiu Juridic, cons. jur. Cosmin Gabriel Barbieru - Oficiul juridic, ing. Silvica Mihalache - sef Serviciu Comercial, ing. Anisoara Lipan - sef Birou Achizitii Publice, ing. Simina Tufa ? Birou Achizitii Publice.4. Declaratie pe proprie raspundere in concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta ? Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, dupa caz);5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 12C din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz). Se va depune o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se prevede termenul limita pentru depunerea ofertelor, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz);
7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se prevede termenul limita pentru depunerea ofertelor, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).
In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG nr. 925 / 2006.
NOTA 1: In cazul in care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora: - conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari - original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
NOTA 2:1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c indice 1) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ?Certificat constatator? in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata.
In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul), in original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Fisa de parteneriat?; ?Intreprinderi partenere?;
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Intreprinderi legate?; ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?.Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.3. Autorizatie de furnizor feroviar insotita de agremente tehnice, eliberate de AFER Bucuresti conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, sau certificari echivalente din tara de origine a ofertantului, pentru ?Constructii, reparatii si consolidari cladiri cu specific feroviar, inclusiv instalatiile aferente?.
Autorizatia de furnizor feroviar si agrementele tehnice feroviare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER sau a certificarilor echivalente pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota:
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul va prezenta o declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formularul B3 din sectiunea Formulare ? in original), din care sa rezulte si date generale despre ofertant, asociat, tert sustinator dupa caz: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, in original
2. Ca cerinta minima ofertantul va demonstra o cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani in valoare de cel putin 1.000.000 lei. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ( exemple de documente: bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente; orice alt document doveditor in conformitate cu exercitiul financiar al ofertantului, insusitprin semnatura si stampila de operatorul economic, etc. - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, in original, impreuna cu documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii cifrei de afaceri globale, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A in original, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12B in original si a prevederilor art.69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune formularul 12B-1
Modalitatea de indeplinire
3. Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A, Formular 12B;
- in original - Formularul 12B -1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Operatorul economic va prezenta o Declaratie (Formular 12D din Sectiunea Formulare, in original), privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, precum si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare
2. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea in ultimii 5 ani a cel mult 3 contracte avand ca obiect lucrari de constructii cladiri si instalatii aferente (inclusiv racorduri de utilitati), de natura si complexitatea celor supuse achizitiei, cu o valoare cumulata de 700.000 lei.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare (Formular B4 impreuna cu certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit. Certificari de buna executie pot fi: parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandari - Formular B5 din Sectiunea Formulare sau documente constatatoare, etc.). Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
Modalitatea de indeplinire
2. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele doveditoare.
3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Formular 12G din Sectiunea Formulare, in original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare).Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial.
Modalitatea de indeplinire
3. Completare Formular 12G din Sectiunea Formulare, in original
4. Declaratie (Formular 12 I - Sectiunea Formulare, in original) privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
4. Completarea Formularului 12I din Sectiunea Formulare
5. Declaratie (Formular 12 I indice 1 - Sectiunea Formulare, in original) ce va cuprinde informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarea controlului calitatii, ofertantul prezentand decizia de numire a responsabilului CQ, in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
5. Completarea Formularului 12 I indice 1 din Sectiunea Formulare, insotit de decizia de numire a responsabilului CQ
6. Ofertantul va prezenta o Declaratie (Formulare 12 J - Sectiunea Formulare, in original), ce va cuprinde informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va asigura minim 1 responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL pentru lucrarile de constructii specifice, in conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003 (se va prezenta atestatul).
Modalitatea de indeplinire
6. Completarea Formularului 12 J din Sectiunea Formulare, insotit de atestatul MLPTL al responsabilului tehnic cu executia
7. Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, in original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul / asociatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
7. Completarea Formularului 12H din Sectiunea Formulare
8. Tert sustinator, daca este cazul. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate (anexa 20 si formularele 21 si 22 din Sectiunea Formulare). Pers care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
8. Ofertantul va prezenta: 1) Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; 2) Anexa nr. 21 siAnexa nr. 22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; 3) Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A si Formular 12B; 4) Formularul 12B-1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese.
1.Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, avand domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, in copie, conform cu originalul.
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform ISO 14001 sau echivalent, avand domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, in copie, conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. Nr runde licitatie electronica: 1(una).Durata runda licitatie: 1zi(24ore).LE se va incheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a ofertei care prezinta un pret neobisnuit de scazut, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul neobisnuit de scazut, in conformitate cu art. 202 din OUG34/2006; Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? si ?ofertantii pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie?.LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 0236340760 ( la care are acces doar comisia de evaluare), in termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica in forma prevazuta la cap. IV.4 din prezenta sectiune. Ulterior etapei finale de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic, in vederea departajarii ofertelor, caz in carecontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
712/1/ 672 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 11:00
Locul: Sediu Sucursala CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr.51, corp A, et.1, sala sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Comisia de evaluare a ofertelor va intocmi clasamentul final al ofertelor depuse dupa etapa finala de licitatie electronica, in ordinea descrescatoare a preturilor, iar oferta castigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si are pretul cel mai scazut.2. Ofertantul va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), in vederea postarii in cadrul anuntului de participare la Sectiunea ?Procese verbale / Declaratii?, in conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer